Kaksi piirroshahmoa työntää kahta palapelin palasta yhteen
Uutinen

Hammaslääkärit pääsivät sopimukseen – Uusi Lääkärisopimus voimaan takautuvasti 1.5.2022 lukien

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat solmineet kuntien ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimukset vuosiksi 2022–2025. Sopimuskokonaisuus perustuu sovittelulautakunnan toukokuussa jättämään sovintoehdotukseen, joka saatetaan voimaan sellaisenaan JUKOn, JAUn ja KT:n kesken.

Sopimuskausi alkaa takautuvasti 1.5.2022 ja jatkuu 30.4.2025 saakka. Sopimuskokonaisuus kattaa kaikki kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset sekä sovintoehdotukseen kuuluvat muut asiat.

Hammaslääkäriliiton hallitus hyväksyi sopimuksen omalta osaltaan 6.6.2022.

Nyt tehty ratkaisu on laaja ja moniosainen ja suosittelemme tutustumaan myös Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO:n tiedotteisiin sopimuksesta.  Tässä kerromme  uudesta sopimuksesta keskeiseltä osin erityisesti hammaslääkärien työ- ja virkasuhteen ehtojen näkökulmasta.

Sopimusmuutoksista tullaan antamaan tarkempia ohjeita KT:n yleiskirjeellä.

Takana haastava neuvottelukevät

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvottelut aloitettiin tammikuussa 2022 KT:n ja kolmen pääsopijajärjestön, JUKO ry:n, JAU:n ja Sote ry:n kesken. Virka- ja työehtosopimukset päättyivät 28.2., jonka jälkeen niitä on sovellettu jälkivaikutuksen nojalla.

Osapuolet eivät päässeet ratkaisuun, joten prosessi eteni ensin valtakunnansovittelijan ja sen jälkeen erikseen perustetun sovittelulautakunnan johdolla käytäväksi. Sovittelulautakunta antoi sovintoesityksen 10.5. Kolme osapuolta KT, JUKO ja JAU olisivat esityksen hyväksyneet, mutta Sote ry ei, joten sovintoesitys kariutui.

Seuraavaksi alettiin neuvotella erillisratkaisua sovintoesityksen hyväksyneiden KT:n, JUKOn ja JAUn kanssa. Nyt saavutettu neuvottelutulos syntyi 6.6. näiden kolmen osapuolen kesken. Neuvottelutulos pohjautuu 10.5. annettuun sovintoesitykseen ja se koskee kaikkia kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia, mukaan lukien Lääkärisopimus. Kaikki kunta-alan virka- ja työehtosopimukset tulevat nyt voimaan.

Uusi Lääkärien virka- ja työehtosopimus

Nyt sovittu uusi lääkärien virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.5.2022-30.4.2025. Sitä tullaan noudattamaan myös uusilla hyvinvointialueilla 30.4.2025 saakka.

Lääkärisopimus on nyt ensimmäistä kertaa myös työehtosopimus. Sopimuksen sisältöön on tähän liittyen tehty tarvittavia muokkauksia.

Lääkärisopimuksen soveltamisalallakin osa työ- ja virkasuhteen ehdoista (esim. vuosiloma- ja perhevapaamääräykset) määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Sitä vastaavaa yleisiä palvelussuhteen ehtoja sisältävää sopimusta hyvinvointialueille (HYVTES) aletaan neuvotella viipymättä ja sen on tarkoitus tulla voimaan jo 1.1.2023.

Lääkärisopimuksen soveltamisalaan on tehty tarkennuksia niin sopimusmääräyksiin kuin erillisellä taustamuistiolla, joka tulee myöhemmin ilmestyvän yleiskirjeen liitteeksi.

Lääkärisopimuksessa on sovittu useista työryhmistä, joissa käsitellään palkkausta, toimenpidepalkkiojärjestelmiä, työaikaa ja sivuviranhaltijoita koskevia sopimusmääräyksiä. Allekirjoituspöytäkirjassa on myös palkkausjärjestelmän kehittämiseen ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseen liittyvät liitteet.

Palkankorotukset

Sovitut palkankorotukset perustuvat kolmivuotiseen Lääkärisopimukseen (2022-2025) ja viisivuotiseen koko kunta- ja hyvinvointialaa koskevaan palkkaohjelmaan (2023-2027).

Osa korotuksista maksetaan kaikille maksettavina yleiskorotuksina ja osa järjestelyerinä, joista osan kohdentamisesta neuvotellaan keskitetysti, osan paikallisesti.

Yleiskorotusten palkkaa korottava vaikutus on kaikilla lääkärisopimuksen piirissä olevilla sama, mutta yleiskorotusprosentin suuruuteen vaikuttaa se, mitä palkanosia korotetaan.

Yleiskorotukset terveyskeskusten hammaslääkäreillä

Tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää korotetaan:
-    1.6.2022 lukien 2,58 prosentin suuruisella korotuksella
-    1.6.2023 lukien 1,92 prosentin suuruisella korotuksella
-    1.6.2024 lukien 1,92 prosentin suuruisella korotuksella
Toimenpide- ja käyntipalkkioita ei koroteta.

Yleiskorotukset sairaaloiden hammaslääkäreillä

Tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää korotetaan:
-    1.6.2022 lukien 2,0 prosentin suuruisella korotuksella
-    1.6.2023 lukien 1,48 prosentin suuruisella korotuksella
-    1.6.2024 lukien 1,5 prosentin suuruisella korotuksella

Myös toimenpide- ja käyntipalkkioita korotetaan 1.6.2022 lukien 2 % ja 1.6.2024 lukien 1,5 %. 1.6.2023 lukien niitä korotetaan 0,5 prosentilla, koska osa korotusvarallisuudesta kohdennetaan kliinisten opettajien palkkausperusteen muuttamiseen.

Yleiskorotukset koskevat myös sivuviranhaltijoita.

Lääkärisopimuksen mukaiset järjestelyerät

Lääkärisopimuksen perusteella tulee seuraavat järjestelyerät jaettavaksi sekä terveyskeskuksissa että sairaaloissa:
-    1.10.2022 järjestelyerän suuruus on 0,53 prosenttia. Järjestelyerästä 0,03 prosenttiyksikköä käytetään perhevapaauudistuksen kustannuksiin. Järjestelyerän käytöstä neuvotellaan keskitetysti 30.9.2022 mennessä.  Jos tästä ei päästä sopimukseen, maksetaan korotus yleiskorotuksena.
-    1.6.2023 paikallinen järjestelyerä 0,4 prosenttia kunkin liitteen piirissä olevien palkkasummasta
-    1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,4 prosenttia kunkin liitteen piirissä olevien palkkasummasta

Vuosien 2023 ja 2024 palkankorotusten kustannusvaikutus vähintään 1,9 prosenttia

Vuosien 2023 ja 2024 osalta palkankorotukset ovat vähintään 1,9 % vuodessa. Lopullinen taso määräytyy kolmen yksityisen sopimusalan (Kemianteollisuus, Teknologiateollisuus, Auto- ja kuljetusala) palkankorotusten perusteella siten, että jos näillä aloilla sovitaan 1,9 % korkeammista palkankorotuksista, erotus maksetaan myös esimerkiksi hammaslääkäreille.

Kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskeva kehittämisohjelma 2023–2027

Lääkärisopimuksen palkkausjärjestelmäneuvotteluita jatketaan siten, että takarajana on 1.2.2024. Palkkaohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta.

Palkkaohjelman perusteella maksettavat erät:
1.6.2023 paikallinen järjestelyerä 1,2 % Lääkärisopimuksen palkkasummasta
1.2.2024 keskitetty erä 0,4 % Lääkärisopimuksen palkkasummasta
1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,6 % Lääkärisopimuksen palkkasummasta
1.6.2025 paikallinen järjestelyerä 0,8 % Lääkärisopimuksen palkkasummasta
Vuonna 2026 erän suuruus on 0,8 % ja vuonna 2027 se on 1,2 %.

Osapuolet voivat kuitenkin virka- ja työehtosopimuskohtaisesti sopia yhden paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta keskitetysti.

Säännöllisen työajan sijoittaminen sopimuskaudella 2022–2025

Säännöllisen työajan sijoittamista (ns. laajennettu toiminta) ja korvaamista koskevat määräykset ovat voimassa 1.5.2022–30.4.2025 samanlaisina kuin edellisessäkin sopimuksessa, kuitenkin sillä erolla, että klo 7.30 alkaen voi sijoittaa muitakin kuin valmistelevia työtehtäviä.

Viikko- ja vuorokausilepoa koskevia määräyksiä on kehitetty helpommin ymmärrettäviksi ja kehitetty vaihtoehtoja paikallisten joustomahdollisuuksien lisäämiseksi paljon päivystävillä aloilla. Myös muita erityisesti lääkäreitä koskevia muutoksia on tehty työaikalukuun, esimerkiksi poikkeava työpaikkapäivystys on poistettu tarpeettomana.

Perhevapaiden palkallisuuteen muutoksia

Perhevapaita koskeva uusi lainsäädäntö tulee voimaan elokuussa 2022. Perhevapaiden palkallisuus kunnissa ja hyvinvointialueilla perustuu virka- ja työehtosopimuksiin. 

Sopimuksen myötä perhevapaiden palkallisuus muuttuu. Palkallinen raskausvapaakausi on 40 päivää. Lisäksi kummallekin vanhemmalle maksetaan palkallista vanhempainvapaata 32 päivää. Äidille maksettavan palkallisen ajan pituus pysyy ennallaan mutta toiselle vanhemmalle maksettava palkallinen aika pitenee. Näitä määräyksiä sovelletaan yhdenvertaisesti erilaisiin perheisiin.

Uusia perhevapaamääräyksiä aletaan soveltaa, kun lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Perhevapaiden osalta siirrytään sukupuolineutraaliin terminologiaan 1.8.2022 lähtien.

Työntekijällä on oikeus viiden päivän ajan palkattomaan omaishoitovapaaseen 1.8.2022 alkaen.

Terveyskeskusten hammaslääkäreitä koskeva liite 2

Terveyskeskusten hammaslääkäreitä koskevasta palkkahinnoittelusta on poistettu ns. osalaillistettu hammaslääkäri, koska siirtymäkausi uuteen tutkintoon on päättynyt.

Palkkausta koskevassa soveltamisohjeessa on ”perehtyneen hammaslääkärin tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen” muutettu vastaamaan paremmin soveltamisohjeen sisältöä muotoon ”perehtyneiden ja muiden erityisvastuussa olevien tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen”.

Soveltamisohjeeseen on myös lisätty ”syventynyttä osaamista edellyttävät tehtävät”. Määrättäessä sellaisen terveyskeskushammaslääkärin tehtäväkohtaista palkkaa, jonka tehtävät edellyttävät syventynyttä osaamista, otetaan tämä huomioon tehtävän vaativuutta arvioitaessa. Heille kohdennettiin keskitettyä erää vuonna 2021 ja nyt tämä on otettu pysyväksi osaksi palkkausmääräyksiä.

Sairaalassa työskenteleviä hammaslääkäreitä koskeva liite 4

Liitteessä 4 viitataan palkkausta koskevan soveltamisohjeen osalta liitteen 2 1 §:n soveltamisohjeisiin 1 ja 2 ja liitteen 3 (sairaaloiden lääkärit) 1 §:n soveltamisohjeeseen.  Liitteessä 3 soveltamisohjeeseen on lisätty kohta 6 Kouluttaminen ja ohjaaminen: ”Kouluttajien ja ohjaajien palkkausta määrättäessä otetaan huomioon opetus- ja ohjaustehtävän vaikutus tehtävän vaativuuteen. Tutoroinnin vaikutuksesta tehtäväkohtaiseen palkkaan tai henkilökohtaiseen lisään ks. palkkausluvun 6 §:n soveltamisohje.”

1.6.2023 lukien sivuviranhaltijoista erikoishammaslääkärin vaativissa tehtävissä (kliininen opettaja tai vastaava) toimivien peruspalkka on vähintään 35 % ”erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät” hinnoittelukohdan peruspalkasta ja muilla sivuvirassa toimivilla erikoishammaslääkäreillä peruspalkka nousee siten, että se on aiemman 30 prosentin sijaan 35 % erikoishammaslääkärin palkkahinnoittelun peruspalkasta.

Toimenpidepalkkiot

Terveyskeskuksessa työskentelevien hammaslääkärien toimenpidepalkkiojärjestelmään tulee muutoksia 1.1.2023 lukien. Työryhmässä tullaan seuraamaan tehtyjen muutosten vaikutuksia sekä neuvotellaan sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa sovellettavien suoritteisiin perustuvien palkanosien kehittämisestä sopimuskauden aikana.

Sairaaloissa sovellettavaan toimenpidepalkkiojärjestelmään ei tässä sopimuksessa ole sovittu muutoksia, mutta toimenpide- ja käyntipalkkioita korotetaan vuosittain yleiskorotuksella. Terveyskeskuksissa toimenpidepalkkioita ei yleiskorotuksilla koroteta.

Toimenpidepalkkioluetteloon tehtäviä muutoksia on käsitelty Hammaslääkäriliiton valiokunnissa, luottamusmiestilaisuuksissa ja valtuustossa ennen kuin liiton hallitus alkuvuodesta päätti neuvottelutavoitteista.

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpidepalkkioluettelo 1.1.2023 lukien

Terveyskeskushammaslääkärien toimenpidepalkkiojärjestelmän muutokset astuvat voimaan 1.1.2023. Toimenpidepalkkioluetteloon tehtävät muutokset ovat kustannusneutraaleja. Välivuoden palkkion poistamiseen liittyen palkkahinnoittelukohdassa L2TH5200 olevien terveyskeskushammaslääkärien tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1.1.2023 lukien 41,41 eurolla.

Toimenpidepalkkiota ei makseta 1.1.2023 lukien seuraavista toimenpiteistä:
- ns. välivuoden palkkio
- TKHL 212 Hampaan poisto osittain, hemisektio
- TKHL 231 Hampaiden yhteen kytkeminen paikkamateriaalilla
- TKHL 603 Vaativa hammasterä tai kruunu
-  Seuraavista toimenpiteistä ei makseta yksintyöskentelystä maksettavaa korotusta: TKHL 204, TKHL 305 (lausunto), TKHL 307, TKHL 309, TKHL 311, TKHL 409, TKHL 420, TKHL 428, TKHL 429, TKHL 457, TKHL 462 ja TKHL 528.  

Välivuoden palkkio on ollut pitkään osa toimenpidepalkkiojärjestelmää ja toimiva osa palkkausta. Se on aikoinaan neuvoteltu sopimukseen tarkoituksena kannustaa hoidon jatkuvuuteen ja siihen, että potilaan suu on hoidettu sellaiseen kuntoon, että hän voi itse huolehtia suunterveydestään eikä tarvitse hammaslääkärin tutkimuksia joka vuosi. Tavoite on edelleen kannatettava, mutta yksittäisen hammaslääkärin vaikutusmahdollisuudet sen saavuttamiseen ovat rajalliset nykyisessä jono- ja resurssitilanteessa. Näin ollen eurot nähtiin tarkoituksenmukaiseksi kohdentaa toisella tavoin palkkiojärjestelmän sisällä. Väistämättä tämä voi aiheuttaa yksilötasolla muutoksia toimenpidepalkkioiden suuruuteen.

Lisäksi on tehtyjä tiettyjä teknisiä korjauksia teksteihin ja TKHL 519 nimestä on poistettu ”erikoishammaslääkärin hoidossa olevan”. Uusi nimi on ”Potilaan lopputarkastus ja siihen liittyvä kirjallinen epikriisi.

Suun ja hampaiston kokonaistutkimuksesta ja hoitosuunnitelmasta maksettavat palkkiot muuttuvat

Suun ja hampaiston kokonaistutkimuksesta maksettava palkkio määräytyy jatkossakin sen mukaan, mikä on potilaan ikä tutkimuspäivänä mutta aiemman viiden ikäryhmän tilalla on kolme ikäryhmää ja maksettavia palkkiota korotetaan. Lisäksi suun ja hampaiston hoitosuunnitelmasta maksettava toimenpidepalkkio nousee 3,99 eurosta 5,07 euroon (toimenpideryhmästä 3 ryhmään 4). Edellytykset toimenpidepalkkion saamiselle eivät muutu.

Potilaan ikä tutkimus-
päivänä

Säännöllinen työaika Kliininen lisätyö
    Yli 30 t/vrk, arki-iltoina
klo 18 jälkeen ja
viikonloppuna
 
  Palkkio € Palkkio € Palkkio €
0-17 vuotta 5,00 8,75 8,75
18-64 vuotta 12,50 21,88 21,88
vähintään 65 vuotta 15,00 26,25 26,25

 

Karieksen hoitoon liittyvät toimenpidepalkkiot neljään ryhmään

Karieksen hoidosta maksettavat toimenpidepalkkiot määräytyvä jatkossa neljän eri toimenpidepalkkion perusteella, jossa palkkio määräytyy toimenpiteen vaativuuden mukaan ja muita karieksen hoidon menetelmiä, kuten esimerkiksi pysäytyshoito, on tuotu palkkion kannalta korjaavan hoidon kanssa tasavertaiseksi.

Alla on lueteltu millaiset toimenpiteet oikeuttavat palkkioon. Tummennettuna ovat toimenpiteet, joista ei aiemmin ole toimenpidepalkkiota maksettu tai jos palkkiota on korotettu.

TKHL 220 Suppea karieksen hoidon toimenpide
• yhden pinnan täyte
resiini-infiltraatiokäsittely hampaan vapaalle pinnalle
hampaiden käsittely hopeadiamiinifluorilla tai vastaavalla aineella
vaiheittainen karieksen poisto erillisellä käynnillä  
hammasytimen välitön kattaminen erillisellä käynnillä

TKHL 401 Karieksen hoidon toimenpide
• kahden tai kolmen pinnan täyte
• suun ulkopuolella valmistettu yhden pinnan täyte
resiini-infiltraatiokäsittely hampaan välipinnalle
• kariessaneeraus 3–6 hampaaseen

TKHL 515 Vaativa karieksen hoidon toimenpide  
• hammasterä tai kruunu paikkamateriaalista
• suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte (korotus luokasta 4B)
kariessaneeraus vähintään 7 hampaaseen

TKHL 604 Erittäin vaativa karieksen hoidon toimenpide
Suun ulkopuolella valmistettu vähintään kolmen pinnan täyte (korotus luokasta 5)

Sopimuksen irtisanominen mahdollista

Nyt hyväksytty sopimuskokonaisuus pitää sisällään kaikki kunta-alan sopimukset, ja lisäksi sopimukseen sisältyvät Kunnan ja hyvinvointialan pääsopimus, työelämän kehittämisyhteistyötä koskeva sopimus sekä palkkaohjelmaa koskeva virka- ja työehtosopimus 2023–2027.

Sote ry:tä koskevan sopimusratkaisun synnyttyä sopijaosapuolet (KT, JUKO ja JAU) kokoontuvat arvioimaan ratkaisun edellyttämiä toimenpiteitä JUKOn, JAUn ja KT:n hyväksymiin sopimuksiin.

JUKOn, JAUn ja KT:n sopimus pitää sisällään myös irtisanomismahdollisuuden kesken sopimuskauden 2022–2025.

Lisätietolinkkejä:

Lääkärien virka- ja työehtosopimuksen 2022–2025 allekirjoituspöytäkirja

Hammaslääkäriliiton jäsenwebinaari uudesta Lääkärisopimuksesta liiton jäsensivuilta (kirjaudu jäsentunnuksilla)

JUKO: Kysymyksiä ja vastauksia kuntasopimuksista (8.6.22)

JUKO: Neuvottelutaito voitti ja lakot vauhdittivat – kunta-ala sai palkkaohjelman (8.6.22)

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten soveltamista koskeva erillissopimus (työ- ja virkaehtosopimus) (PDF)