Lainsäädäntö

Lainsäädäntö luo puitteet työnjaolle. Työnjakoa tehtäessä tulee noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita. Perusperiaatteena on, että ammatilliset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut perustuvat koulutuksella hankittuun osaamiseen ja valmiuksiin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.

Ammattihenkilöihin ja työnjakoon liittyvää lainsäädäntöä

 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
 • Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
 • Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011)
 • Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (583/2017)
 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)
 • Säteilylaki (859/2018)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (1044/2018)
 • Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä (1034/2018)
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)

Taulukkoon on koottu ammattihenkilöihin ja työnjakoon liittyvän lainsäädännön keskeisiä pykäliä. Taulukko on tehty 1.4.2019 voimassaolleen lainsäädännön mukaisesti. Toisesta tiedostosta löytyvät linkit lainsäädäntöön, ohjeisiin ja oppaisiin.

Ohjeita ja oppaita työnjakoon liittyen

 • Valtioneuvoston periaatepäätös. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021. STM:n julkaisuja 2017:9.
 • Flinkman Mervi. Osaaminen käyttöön Laatua ja tuloksellisuutta työnjakoa kehittämällä Tehyn julkaisusarja B: 3/2014.
 • Hallituksen reformi: Kuntien kustannusten karsinta tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä. VM 16.2.2016
 • Hammasröntgentutkimukset terveydenhuollossa. Ohje ST 3.1 / 13.6.2014
 • Hukkanen Eija, Vallimies-Patomäki Marjukka. Yhteistyö ja työnjako hoitoon pääsyn turvaamisessa. Selvitys Kansallisen terveyshankkeen työnjakopiloteista. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:21
 • Inkinen Ritva, Volmanen Petri, Hakoinen Suvi. Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. THL Ohjaus: 2015:14
 • Karies (hallinta). Käypä hoito -suositus. Duodecim 09/2014
 • Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:20
 • Parodontiitti. Käypä hoito -suositus. Duodecim 10/2016
 • Suun terveyttä koko väestölle 2013. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:39
 • Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa. Ohje ST 1.7 / 10.12.2012
 • Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskevat lainsäädäntömuutokset. Yleiskirje 11/2004. KT Kuntatyönantajat 27.2.2004
 • Terveydenhuollon täydennyskoulutussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:3.
 • Toimivaan työnjakoon! Tehtävien ja työnjakojen muutokset terveydenhuollossa 2016. KT Kuntatyönantajat
 • Työnjaon kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Valtiontalouden Tarkastusviraston Tarkastuskertomus 1/2016
 • Työnjakoa uudistamalla nopeammin hoitoon ja joustavuutta palveluihin. Selvitys rajatun lääkkeenmääräämisen toteutumisesta ja kehittämisehdotukset. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:49
 • Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2010 2. korjattu painos. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:31

Esimerkkejä työnjakoon liittyvistä viranomaispäätöksistä

Valvira, Aluehallintovirasto, Potilasvakuutuskeskus ja Eduskunnan oikeusasiamies valvovat omalta osaltaan työnjaon toteutumista terveydenhuollossa. Työnjakoa suunniteltaessa on hyvä tutustua jo olemassa oleviin linjauksiin. Valvontaviranomaiset opastavat työnjakoon liittyvissä kysymyksissä.

 • Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös Dnro 3774/4/14 Suun terveydenhuollon tutkimusvälin yksilöllinen määrittely
 • Eduskunnan oikeusasiamies Dnro 639/4/14 Lasten ja nuorten suun terveystarkastukset
 • Valvira Dnro 374/06.02.01.08/2015 Meidänklinikka Oy:n toiminnan keskeyttäminen
 • Valvira Dnro 4221/06.00.00.04/2013 Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä
 • Valvira Dnro 5130/06.00.00.05/2013. Ohje. Osaproteesia tarvitsevan potilaan hoito (erikoishammasteknikon ammatinharjoittaminen)

Custom addthis block