Lainsäädäntö

Työnjaossa ja tehtävänsiirroissa tulee noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä, viranomaisohjeita sekä Käypä hoito -suosituksia. Perusperiaatteena on, että ammatilliset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut perustuvat koulutuksella hankittuun osaamiseen ja valmiuksiin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.

Ammattihenkilöihin ja työnjakoon liittyvää lainsäädäntöä

 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
 • Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
 • Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011)
 • Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (583/2017)
 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)
 • Säteilylaki (859/2018)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (1044/2018)
 • Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä (1034/2018)
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
 • Tartuntatautilaki 1227/2016
 • Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 307/2021
 • Sairausvakuutuslaki 1224/2004

Liitetiedostossa olevaan taulukkoon on koottu ammattihenkilöihin ja työnjakoon liittyvän lainsäädännön keskeisiä pykäliä. Taulukko on tehty 18.5.2021 voimassaolleen lainsäädännön mukaisesti. 

Ohjeita ja oppaita työnjakoon liittyen 

Ohjeet ja oppaat löytyvät internetistä. 

 • Potilastiedon kirjaamisen yleisopas 4.0. THL 05 / 2021.
 • Laukkanen Emilia, Ruokoniemi Päivi. Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6. 
 • Turvallinen lääkehoito -sivusto. Fimea 2021.
 • STUKin määräykset -verkkosivusto 2021.
 • Karies (hallinta). Käypä hoito -suositus. Duodecim 08/2020. 
 • Parodontiitti. Käypä hoito -suositus. Duodecim 12/2019. 
 • Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:2. 
 • Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021. Valtioneuvoston periaatepäätös. STM 2017:9. 
 • Hallituksen reformi: Kuntien kustannusten karsinta tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä. Valtiovarainministeriö 16.2.2016. 
 • Toimivaan työnjakoon! Tehtävien ja työnjakojen muutokset terveydenhuollossa 2016. KT Kuntatyönantajat. 
 • Työnjaon kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Valtiontalouden Tarkastusviraston Tarkastuskertomus 1/2016. 
 • Työnjakoa uudistamalla nopeammin hoitoon ja joustavuutta palveluihin. Selvitys rajatun lääkkeenmääräämisen toteutumisesta ja kehittämisehdotukset. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:49. 
 • Flinkman Mervi. Osaaminen käyttöön Laatua ja tuloksellisuutta työnjakoa kehittämällä Tehyn julkaisusarja B: 3/2014. 
 • Suun terveyttä koko väestölle 2013. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:39. 
 • Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely. Opas terveydenhuollolle. STM 2012.
 • Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:20 
 • Hukkanen Eija, Vallimies-Patomäki Marjukka. Yhteistyö ja työnjako hoitoon pääsyn turvaamisessa. Selvitys Kansallisen terveyshankkeen työnjakopiloteista. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:21.
 • Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskevat lainsäädäntömuutokset. Yleiskirje 11/2004. KT Kuntatyönantajat 27.2.2004. 
 • Terveydenhuollon täydennyskoulutussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:3. 
 • Hammaslääkärijärjestöjen suositus: Ammatillisen osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen
 • Tehyn suositukset ammatillisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta 

Esimerkkejä työnjakoon liittyvistä viranomaispäätöksistä

 • Valvira Dnro 374/06.02.01.08/2015 Meidänklinikka Oy:n toiminnan keskeyttäminen. 
 • Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös Dnro 3774/4/14 Suun terveydenhuollon tutkimusvälin yksilöllinen määrittely. 
 • Eduskunnan oikeusasiamies Dnro 639/4/14 Lasten ja nuorten suun terveystarkastukset
 • Valvira Dnro 4221/06.00.00.04/2013 Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä. 
 • Osaproteesia tarvitsevan potilaan hoito (erikoishammasteknikon ammatinharjoittaminen). Dnro 5130/06.00.00.05/2013. 

 

Custom addthis block