Toimiva työnjako suun terveydenhuollossa

Työnjaolla suun terveydenhuollossa voidaan parantaa hoidon saatavuutta, vähentää kustannuksia ja lisätä kaikkien ammattiryhmien työn mielekkyyttä. Työnjaon on pohjauduttava voimassaoleviin säädöksiin ja ohjeisiin. Hyvällä työnjaolla suun terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen kohdentuu potilaiden parhaaksi. Lähtökohtana on potilaiden hyvinvointi, potilasturvallisuus ja hoidon korkea laatu. Työnjakoa käsitteleville verkkosivuille on koottu materiaalia työnjaosta sekä työnjakoon liittyviä voimassaolevia säännöksiä. Verkkosivut on tehty Suomen Hammaslääkäriliiton, Suun terveydenhoidon ammattiliiton STAL ry:n ja Tehyn yhteistyönä.

Hyvin toimiva työnjako lisää työhyvinvointia. Jokainen suun terveydenhuollon ammattihenkilö voi tehdä osaamistaan vastaavaa työtä ja kehittyä työssään. Työtehtävien ja työnjaon uudistamisessa on kyse koko työyhteisön toiminnan kehittämisestä. Toimiva työnjako tehdään yhteistyössä, kuullen ja kuunnellen työyhteisöä. Työnjako vaatii työyhteisössä asioista sopimista ja konsultaatiomahdollisuuksien järjestämistä. Työtehtävien uudistaminen vaatii johtajilta ja esihenkilöiltä osaamista, kokonaisuuksien hallintaa ja taitoa kuunnella, sekä työntekijöiltä joustavuutta ja halua oppia uutta.

Työnjaolla on monta ulottuvuutta ja tasoa. Suun terveydenhuollossa on jo pitkään hyödynnetty hammaslääkärin, suuhygienistin ja hammashoitajan välistä työnjakoa. Työnjako voi olla myös suun terveydenhuollon ammattihenkilön ja potilaan tai omaisen välistä työnjakoa, eri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tai organisaatioiden välistä, esimerkiksi kun suun terveydenhuollon ammattihenkilö toimii osana moniammatillista tiimiä.

Termiä työnjako käytetään kuvaamaan suun terveydenhuollon ammattihenkilöiden välistä työnjakoa. Arjessa puhutaan usein eri ammattiryhmien välisestä tiimityöstä ja moniammatillisesta tiimityöstä.

Työnjako ”Työnjaolla tarkoitetaan koko työyhteisön toiminnan kehittäminen siten, että toiminta ja tehtävät järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla hoidon kokonaisuuden ja eri ammattiryhmien välisen osaamisen näkökulmasta.” (STM 2005)

 

Suun terveydenhuollon eri ammattiryhmien keskinäisen työnjaon kehittäminen koskee hammaslääkäreitä, suuhygienistejä ja hammashoitajia.

Tehtäväsiirto ”Tehtäväsiirroilla tarkoitetaan tietylle henkilöstöryhmälle aiemmin kuuluneiden tehtävien sisällyttämistä myös jonkun toisen henkilöstöryhmän tehtäviin.” (STM 2005)

 

Työtehtävä sisältyy peruskoulutukseen. Työnjaollisesti päätetään, kenen tehtävä se on työpaikalla. Jos työtehtävä siirretään muiden tehtäväksi, työnantajan tulee varmistaa perehdytys ja osaaminen.

Tehtäväkuvien laajentaminen ”Tehtäväkuvien laajentamisella tarkoitetaan tietyn henkilöstöryhmän toimenkuvan uudistamista laajentamalla tehtäväaluetta ja kehittämällä osaamista.” (STM 2005)

 

Kun ammattihenkilön tehtäväksi sisällytetään peruskoulutukseen kuulumaton tehtävä, on kyseessä tehtäväkuvan laajentaminen. Se edellyttää aina lisäkoulutusta, osaamisen varmistamista sekä palkkauksen tarkistamista.

Lähde: Hukkanen E ja Vallimies-Patomäki M. Yhteistyö ja työnjako hoitoon pääsyn turvaamisessa. Selvitys Kansallisen terveyshankkeen työnjakopiloteista. STM:n selvityksiä 2005:21 s.12-13

1
Toimiva työnjako suun terveydeksi

Työnjaolla parannetaan hoidon saatavuutta, vähennetään kustannuksia ja lisätään kaikkien ammattiryhmien työn mielekkyyttä. Työnjaon on pohjauduttava säädöksiin ja sen lähtökohtina tulee olla potilasturvallisuus ja hoidon korkea laatu.

Hammaslääkäriliitto, STAL ja Tehy pitävät toimivaa työnjakoa välttämättömänä, jotta suun terveydenhuollon palvelut voidaan turvata koko väestölle myös tulevaisuudessa.

Järjestöt pitävät tärkeänä hyvien työnjakomallien kehittämistä, hallittua käyttöönottoa ja levittämistä. Järjestöt kannustavat jäseniään olemaan aktiivisesti mukana kehitystyössä.

Custom addthis block