Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on keskeinen osa terveydenhoidon laatua ja turvallisuutta.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022–2026

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategialla ja toimeenpanosuunnitelmalla 2022–2026 edistetään osallisuutta, turvallisuutta vahvistavia toimia ja turvallisuuskulttuurin johtamista Suomessa.

Visio on, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa vuonna 2026 – vältämme vältettävissä olevan haitan. Se tarkoittaa, että parhaaseen tutkittuun tietoon perustuvat suositukset otetaan käyttöön niin, että ne hyödyttävät johtoa, ammattilaisia, potilaita ja asiakkaita kaikissa organisaatioissa kaikilla toiminnan tasoilla.

Strategia ja toimeenpanosuunnitelma on valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, toimintaa johtavien ja valvovien tahojen, poliittisten päättäjien sekä asiakkaiden, potilaiden ja heidän läheistensä käyttöön. Strategia soveltuu niin julkisille kuin yksityisille toimijoille sekä kaikille turvallisuutta edistäville sidosryhmille. Löydät strategian ja toimeenpanosuunnitelman sivun oikeassa reunassa olevan linkin kautta.
 

Hammaslääkäriliiton Suun terveydenhuollon potilasturvallisuuden tarkistuslista on tarkoitettu turvallisuustyökaluksi eri kokoisille hoitoyksiköille.

Tarkistuslistassa on huomioitu lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset.

Vuonna 2014 julkaistu tarkistuslista perustuu kansainväliseen ja kansalliseen potilasturvallisuustietoon ja erikoishammaslääkäri Nora Hiivalan laajaan kyselytutkimukseen.

Tutkimuksessa selvitettiin sekä yksityis- että julkisen sektorin hammaslääkäreille (n=1041) sattuneiden vaaratapahtumien määrää ja laatua, niiden syntyyn myötävaikuttaneita tekijöitä sekä hammaslääkärien omia ehdotuksia vastaavien tilanteiden välttämiseksi jatkossa.

Käytännönläheinen tarkistuslista on jaettu 10 teemaan:

  • diagnostiikka
  • hoitotoimenpiteet
  • lääkitykset ja lääkehaittojen ilmoittaminen
  • laitteet ja tarvikkeet
  • hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
  • potilas otetaan mukaan varmistamaan turvallisuutta
  • kommunikaatio
  • tilojen yleisturvallisuus
  • perehdytään potilasturvallisuusoppaisiin
  • organisaatio, henkilöstö ja koulutus

Potilasturvallisuuteen kuuluvat tarkistuslistassa käsiteltyjen asioiden lisäksi mm. tietoturvallisuus ja Käypä hoito -suositusten mukainen potilaan hoito. 

Tarkistuslistaa ollaan päivittämässä. Sen vuoksi ladattavissa on tällä hetkellä ainoastaan word-versio.

 

1
Potilas mukaan turvallisuuden edistämiseen

”Potilas itse voi myötävaikuttaa hoidon turvalliseen sujumiseen esimerkiksi toimittamalla hammaslääkärille muuhun terveydenhoitoonsa liittyvät ajantasaiset epikriisit ja listan käytössään olevista lääkkeistä.” EHL Nora Hiivala

Custom addthis block