Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on keskeinen osa terveydenhoidon laatua ja turvallisuutta.

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021

Kansallinen potilasturvallisuusstrategia on vuonna 2017 uudistettu potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiaksi. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian avulla suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään kohti yhtenäistä turvallisuuskulttuuria. Tavoitteena on, että ihmisen saama hoito, hoiva ja palvelut edistävät hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Strategia palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjiä ja tuottajia, henkilöstöä, potilaita, asiakkaita sekä heidän omaisiaan turvallisen ja vaikuttavan hoidon toteuttamisessa. Löydät strategian sivun oikeassa reunassa olevan linkin kautta.

Hammaslääkäriliiton Suun terveydenhuollon potilasturvallisuuden tarkistuslista on tarkoitettu turvallisuustyökaluksi eri kokoisille hoitoyksiköille.

Tarkistuslistassa on huomioitu lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset.

Vuonna 2014 julkaistu tarkistuslista perustuu kansainväliseen ja kansalliseen potilasturvallisuustietoon ja erikoishammaslääkäri Nora Hiivalan laajaan kyselytutkimukseen.

Tutkimuksessa selvitettiin sekä yksityis- että julkisen sektorin hammaslääkäreille (n=1041) sattuneiden vaaratapahtumien määrää ja laatua, niiden syntyyn myötävaikuttaneita tekijöitä sekä hammaslääkärien omia ehdotuksia vastaavien tilanteiden välttämiseksi jatkossa.

Käytännönläheinen tarkistuslista on jaettu 10 teemaan:

  • diagnostiikka
  • hoitotoimenpiteet
  • lääkitykset ja lääkehaittojen ilmoittaminen
  • laitteet ja tarvikkeet
  • hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
  • potilas otetaan mukaan varmistamaan turvallisuutta
  • kommunikaatio
  • tilojen yleisturvallisuus
  • perehdytään potilasturvallisuusoppaisiin
  • organisaatio, henkilöstö ja koulutus

Potilasturvallisuuteen kuuluvat tarkistuslistassa käsiteltyjen asioiden lisäksi mm. tietoturvallisuus ja Käypä hoito -suositusten mukainen potilaan hoito. 

Tarkistuslistaa ollaan päivittämässä. Sen vuoksi ladattavissa on tällä hetkellä ainoastaan word-versio.

 

1
Potilas mukaan turvallisuuden edistämiseen

”Potilas itse voi myötävaikuttaa hoidon turvalliseen sujumiseen esimerkiksi toimittamalla hammaslääkärille muuhun terveydenhoitoonsa liittyvät ajantasaiset epikriisit ja listan käytössään olevista lääkkeistä.” EHL Nora Hiivala

Custom addthis block