Eettiset ohjeet

Etiikka ja eettiset ohjeet eivät anna valmiita ratkaisuja, mutta ne auttavat tekemään eettisesti kestäviä valintoja haastavissa hoitotilanteissa. Tärkeää on itse pohtia, miten toimii ja miksi. Hammaslääkäriliiton eettinen ohjeisto sisältää Hammaslääkärin valan ja Eettiset ohjeet.

Hammaslääkärin vala

Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni hammaslääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.

Työssäni noudatan hammaslääkärin etiikkaa ja käytän vain lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat.

Pidän jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoani ja arvioin työni laatua.

Suhtaudun kollegoihini kunnioittavasti ja annan heille apuani, kun he potilaita hoitaessaan sitä pyytävät. Rohkaisen potilaitani kysymään tarvittaessa myös toisen hammaslääkärin mielipidettä.

Kunnioitan potilaani tahtoa. Pidän salassa luottamukselliset tiedot, jotka minulle on potilaita hoitaessani uskottu. Täytän hammaslääkärin velvollisuuteni jokaista kohtaan ketään syrjimättä enkä uhkauksestakaan käytä hammaslääkärintaitoani ammattietiikkani vastaisesti.

Tandläkareden

Jag försäkrar på heder och samvete att jag i min tandläkargärning skall sträva efter att tjäna mina medmänniskor med humanitet och vördnad för livet som rättesnöre. Mitt mål skall vara att vårda och främja hälsa, att förebygga sjukdom samt att bota sjuka och lindra deras plågor.

I mitt arbete skall jag följa tandläkaretiken och enbart använda metoder vilkas nytta påvisats av medicinsk forskning eller erfarenhet. Då jag rekommenderar undersökningar och behandlingar skall jag objektivt bedöma hur de gagnar patienten och vilka nackdelar de eventuellt medför.

Jag skall fortlöpande upprätthålla min yrkesskicklighet och granska kvaliteten av mitt arbete.

Jag skall högakta mina kolleger och bistå dem i vården av deras patienter, då de ber om det. Jag skall uppmuntra mina patienter att vid behov rådfråga även en annan tandläkare.

Jag skall respektera min patients vilja. Det som meddelas mig i förtroende i samband med vården av patienterna skall jag hemlighålla. Min plikt som tandläkare skall jag fullgöra mot envar utan att diskriminera någon. Mina färdigheter som tandläkare skall jag inte använda i strid med min yrkesetik ens under hot.

Eettiset ohjeet

1. Hammaslääkärin suhde potilaisiin

Hyvän potilas-lääkärisuhteen lähtökohtina ovat potilaan ihmisarvon kunnioittaminen, hänen itsemääräämisoikeutensa turvaaminen sekä luottamukseen perustuva potilaan ja lääkärin yhteistyö.

Hammaslääkärin on annettava potilaalle riittävästi tietoa olemassa olevista hoitovaihtoehdoista, niiden eduista ja haitoista. Potilas antaa suostumuksensa hoitoon näiden tietojen pohjalta. Hoitovaihtoehtojen esittämiseen kuuluu myös niiden kustannusten selvittäminen.

Potilaan syntyperä, mielipiteet, yhteiskunnallinen asema tai vajaavaltaisuus eivät saa vaikuttaa syrjivällä tavalla potilas-lääkärisuhteeseen eivätkä saa viedä potilaalta oikeutta korkeatasoisen hoidon saamiseen.

Pelkäävää potilasta tulee tukea ja auttaa pelon ja kivun lievittämiseksi. Hammaslääkärin on turvattava apua tarvitsevan potilaan hoito. Ellei hän itse voi hoitaa potilasta, hänen on ohjattava tämä muualle hoitoon.

Hoitovirheet ja komplikaatiot sekä niiden merkitys on syytä tuoda potilaan tietoon viiveettä.

2. Hammaslääkäri ja yhteiskunta

Hammaslääkäri on alansa asiantuntija. Suun terveyden edistämisen tulee olla hänen toimintansa perusta. Antaessaan yleisölle suun terveyttä ja sen hoitoa koskevia neuvoja tulee hammaslääkärin noudattaa harkintaa ja välttää itsensä korostamista.

Hammaslääkärin velvollisuus on pyrkiä siihen, että potilaiden paras toteutuu kaikissa olosuhteissa niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta.

Hammaslääkäritoiminnan ilmoittelun tulee olla asiallista ja hyvän tavan mukaista. Siinä tulee noudattaa Liiton hallituksen hyväksymiä Hammaslääkäreitä ja hammaslääkärinpalveluja koskevia markkinointiohjeita.

3. Hammaslääkärin suhde ammattiinsa

Hammaslääkärin tulee suositella vain lääketieteellisen tiedon ja kokemuksen perusteella vaikuttavina ja tarkoituksenmukaisina pidettyjä tutkimuksia ja hoitoja.

Hammaslääkärillä tulee olla oikeus itsenäiseen harkintaan potilasta hoitaessaan. Hänen on kuitenkin tiedostettava osaamisensa rajat ja tarvittaessa konsultoitava ja ohjattava potilas toiselle hammaslääkärille.

Hammaslääkärin on muistettava hoidon luottamuksellisuus ja siitä aiheutuva erityinen vaitiolovelvollisuus, joka koskee myös muita samassa hoitoyksikössä työskenteleviä.

Hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi potilasasiakirjat ja lähetteet on laadittava huolellisesti. Hammaslääkärin on oltava todistuksia ja lausuntoja antaessaan puolueeton asiantuntija.

Hammaslääkärin ei pidä tavoitella ammatissaan kohtuutonta eikä perusteetonta aineellista etua.

Hammaslääkärin on kehitettävä jatkuvasti ammatillista osaamistaan ja huolehdittava omasta työkyvystään sekä toiminnan laadusta.

Hammaslääkärin tulee tukea hammashoitotyöryhmän jäsenten kehittymistä omassa ammatissaan. Hammaslääkäri kantaa vastuun hammashoitotyöryhmän toimista. Ryhmän jäsenten tulee työskennellä toimivaltansa puitteissa.

4. Kollegiaaliset ohjeet

Olemassa olevaa potilas-lääkärisuhdetta tulee kunnioittaa. Muualla hoidossa olevan potilaan kohdalla tulee erityisesti välttää muun kuin ensiapuluonteisen hoidon antamista, ellei potilas nimenomaisesti ilmoita, ettei halua palata edellisen hammaslääkärinsä hoitoon.

Hammaslääkärin on pidättäydyttävä kollegansa työn aiheettomasta arvostelemisesta. Esimiesasemassa olevan hammaslääkärin on turvattava alaisinaan toimiville hammaslääkäreille kliininen autonomia.

Jos hammaslääkäri sairauden, päihteiden käytön tai muun syyn vuoksi tulee kykenemättömäksi hoitamaan potilaitaan, on asian havainneen kollegan velvollisuus puuttua siihen keskustelemalla asianomaisen kanssa. Jos tämä ei johda tulokseen, on havainnoista ilmoitettava hänen esimiehelleen tai Hammaslääkäriliittoon mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Jos hammaslääkärien kesken syntyy erimielisyyttä asioista, jotka liittyvät heidän toimintaansa hammaslääkärinä, heidän tulee ensisijassa sovitella asia keskenään.

Etiska regler

1. Tandläkarens förhållande till patienterna

Ett gott förhållande mellan patient och läkare är baserat på respekt för patientens människovärde, tryggande av självbestämmanderätten och samarbete som är grundat på förtroende.
Tandläkaren skall ge patienten tillräckliga uppgifter om vilka behandlingsmetoder som finns, och deras för- och nackdelar. Utgående från den informationen ger patienten sitt samtycke till behandlingen.
När man beskriver olika behandlingsmetoder ska man också förklara vilka kostnader de medför för patienten.
Patientens ursprung, åsikter, position i samhället eller eventuella omyndighet får inte inverka på relationen mellan patient och läkare på ett diskriminerande sätt, och får inte heller hindra att patienten får högklassig vård.
Man måste ge en rädd patient stöd, och försöka hjälpa till att minska smärtan och rädslan.
Tandläkaren måste ordna vård åt en patient med klart vårdbehov. Om man inte själv kan behandla patienten måste denna remitteras till ett annat ställe för behandling.
Man bör genast berätta för patienten om eventuella fel i behandlingen eller komplikationer, och om vilka följder de kan ha.

2. Tandläkaren och samhället

Tandläkaren är specialist på sitt eget område. Grunden för verksamheten bör vara att främja munhälsan. När en tandläkare informerar allmänheten om tandvård och hälsofrämjande bör han eller hon vara noga med att inte framhäva sig själv.
Tandläkaren är skyldig att sträva efter patienternas bästa i alla situationer, både ur individens och ur samhällets synvinkel.
Tandläkares annonsering bör vara saklig och följa god sed. Man ska följa de regler om marknadsföring av tandläkare och tandvårdstjänster som Förbundets styrelse har godkänt.

3. Tandläkarens förhållande till sitt yrke

Tandläkare ska bara rekommendera undersökningar och behandlingar som konstaterats vara effektiva och ändamålsenliga enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
Tandläkare har rätt att göra självständiga bedömningar när det gäller behandlingen. Man ska ändå känna sina egna begränsningar, och vid behov konsultera kolleger och remittera patienter till andra tandläkare.
Tandläkare bör minnas att vården är konfidentiell, och att det leder till en speciell tystnadsplikt som också gäller personer som arbetar på samma mottagning.
Journaler och remisser måste fyllas i noggrant så man kan garantera kontinuitet i vården.
Tandläkare bör vara opartiska sakkunniga när de skriver ut intyg och utlåtanden.
Tandläkare ska inte eftersträva oskäliga eller omotiverade materiella förmåner i sitt arbete.
Tandläkare ska hela tiden utveckla sina kunskaper, och upprätthålla sin egen arbetsförmåga och följa upp kvaliteten på sitt eget arbete.
Tandläkare bör hjälpa övriga medlemmar i tandvårdsteamet att utvecklas inom sina egna yrken.
Tandläkaren ansvarar för tandvårdsteamets verksamhet. Alla i teamet ska arbeta enligt de befogenheter det egna yrket ger.

4. Kollegiala regler

Man ska respektera existerande vårdförhållanden. Om en patient behandlas på ett annat ställe ska man undvika att göra annat än ge första hjälpen, om patienten inte klart talar om att hon eller han inte vill återvända till den förra tandläkaren.
En tandläkare bör undvika att i onödan kritisera en kollegas arbete.
En tandläkare i överordnad ställning bör garantera de underlydande tandläkarnas kliniska autonomi.
Om en tandläkare p.g.a. sjukdom, missbruk eller av annan orsak blir oförmögen att sköta sina patienter, är den kollega som upptäckt detta skyldig att ta i saken genom att diskutera med kollegan i fråga. Om det inte leder till resultat ska man meddela personens överordnade eller Tandläkarförbundet så man kan skrida till de åtgärder som behövs.
Om tandläkare råkar i en arbetsrelaterad konflikt ska de i första hand försöka lösa frågan sinsemellan.

1
Hammaslääkärin valan historiaa

Lääkintäetiikan ohjeista tunnetuin on Hippokrateen vala. Siihen perustuvat etiikkaa korostavat lääkärin ja hammaslääkärin valat.

Ammattioikeuksien saaminen edellytti aiemmin valan vannomista. Alkuun se tapahtui henkilökohtaisesti Lääkintöhallituksessa, sittemmin vala annettiin kirjallisesti.

Enää laki ei edellytä valan vannomista, mutta lääkärit ja hammaslääkärit ovat halunneet säilyttää terveydenhuollon etiikkaan sitoutumista lujittavan valaperinteen.

Nykyisin tiedekunnat järjestävät juhlalliset valatilaisuudet lääkärien ja hammaslääkärien valmistuessa.

 

Custom addthis block