Ohjeet Suomen Hammaslääkäriliiton erityispätevyyksistä

Hammaslääkäriliiton hallituksen 21.9.2007 hyväksymät.

Erityispätevyysjärjestelmän tarkoitus

Suomen Hammaslääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmän tarkoituksena on innostaa hammaslääkäreitä lisäpätevöitymiseen ja lisätietojen hankintaan. Järjestelmä helpottaa lisäpätevöitymisen suunnittelua määrittelemällä kullekin osa-alueelle vaadittavat vähimmäisvaatimukset. Järjestelmä toimii myös laadunvarmistusmenetelmänä.

Erityispätevyysjärjestelmän avulla saadaan maahan eri osa-alueiden erityisosaajia, ja erityispätevyydet kokoavat yhteen hammaslääketieteen erityisalueiden taitajat. Järjestelmä täydentää erikoishammaslääkärikoulutusta.

Erityispätevyyden voi muodostaa jokin hammaslääketieteen kapea osa-alue tai erityisosaamista edellyttävä laaja-alaisempi eri osa-alueita yhdistävä kokonaisuus. Erityispätevyys voidaan perustaa vain sellaiselle alueelle, joka ei ole varsinainen hammaslääketieteen erikoisala.

Erityispätevyyden perustaminen ja sisältö

Aloitteen erityispätevyyden perustamiseksi voi tehdä yksittäinen hammaslääkäri tai hammaslääkärien yhteenliittymä.
Liiton koulutuspoliittinen valiokunta käsittelee alustavan esityksen erityispätevyydeksi ja esittää kantansa Liiton hallitukselle. Hallitus päättää erityispätevyyden jatkovalmisteluista ja tarvittaessa nimeää siihen valmistelutyöryhmän.

Koulutuspoliittinen valiokunta käsittelee esityksen erityispätevyydeksi ja siitä vastaavaksi toimielimeksi ja esittää kantansa Liiton hallitukselle. Valiokunta voi tarvittaessa myös osallistua erityispätevyyden valmisteluun.

Erityispätevyys muodostuu pääasiassa teoreettisesta kurssimuotoisesta koulutuksesta sekä käytännön harjaantumisesta ja/tai erityispätevyyttä varten tehtävästä tutkielmasta. Näiden sisältö, laajuus ja suorittamistapa määritetään kunkin erityispätevyyden osalta erikseen. Lisäksi erityispätevyyden saaminen edellyttää valtakunnallisen kuulustelun suorittamista, ellei kuulustelusta ko. erityispätevyyden vaatimuksissa erityisestä syystä toisin mainita.

Erityispätevyyden perustamisesta, sen nimikkeestä ja lopullisesta sisällöstä päättää Liiton hallitus. Erityispätevyyden lakkauttamisesta päättää Liiton hallitus.

Erityispätevyyksien hallinnointi

Kustakin erityispätevyydestä vastaa erityispätevyystoimikunta (tai vastaava elin), jonka (tai eräissä tapauksissa jonka hammaslääkäreitä edustavan jäsenen) nimeää Liiton hallitus erityispätevyyttä käynnistettäessä. Liiton nimeämän toimikunnan kokoonpanossa tapahtuvista muutoksista (tai hammaslääkäreitä edustavan jäsenen vaihdoksista) tulee informoida Liiton hallitusta.

Erityispätevyystoimikunta käsittelee sille osoitetut hakemukset, huolehtii erityispätevyyteen liittyvistä järjestelyistä sekä yhteydenpidosta pätevöityjiin. Toimikunnan päätökseen tyytymätön hakija voi hakea oikaisua Liiton hallitukselta.

Toimikunta huolehtii erityispätevyyden ajantasaisuudesta kuulusteluvaatimukset mukaan lukien. Hammaslääkäriliiton nimeämien toimikuntien tulee vähintään neljän (4) vuoden välein tarkistaa erityispätevyyden ajantasaisuus sekä raportoida asiasta Liiton hallitukselle. Olennaisista muutoksista erityispätevyyden sisältöön päättää Liiton hallitus.

Erityispätevyyden myöntäminen

Erityispätevyyshakemus toimitetaan erityispätevyystoimikunnalle, joka käsittelee hakemuksen ja tekee Liiton hallitukselle esityksen erityispätevyyden myöntämisestä. Hakemuksen tulee sisältää yhteenveto erityispätevyyteen vaadittavista suorituksista sekä asiaan kuuluvat todistukset. Tarkemmat hakemuksia koskevat ohjeet antaa kukin erityispätevyystoimikunta.

Erityispätevyyden myöntää Hammaslääkäriliiton hallitus erityispätevyystoimikunnan esityksestä. Erityispätevyyden saaminen edellyttää Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenyyttä.

Erityispätevyyttä haettaessa tulee käytännön harjaantuminen (ja/tai tutkielma) ja kurssimuotoinen koulutus olla suoritettuna viimeksi kuluneiden kahdeksan (8) vuoden aikana, eikä erityispätevyyskuulustelun suorittamisesta saa olla kulunut yli neljää (4) vuotta, ellei ko. erityispätevyyden vaatimuksissa toisin mainita.

Erityispätevyyksiä koskeva siirtymäaika on enintään kolme (3) vuotta siitä, kun Liiton hallitus on hyväksynyt erityispätevyyden lopullisen sisällön. Tänä aikana erityispätevyys voidaan ko. erityispätevyydestä vastaavan elimen esityksestä myöntää hammaslääkärille, jonka käytännön tiedot ja taidot täyttävät erityispätevyyden vaatimukset, vaikka hän ei olisi suorittanut muodollista erityispätevyysohjelmaa.

Hammaslääkäriliitto pitää rekisteriä myönnetyistä erityispätevyyksistä. Erityispätevyyksistä Liitolle koituvista kustannuksista osa voidaan periä pätevöityjiltä, asiasta päättää Liiton hallitus.

Erityispätevyysnimikkeiden käyttö

Hammaslääkäri voi käyttää hänelle myönnetystä erityispätevyydestä sitä ilmaisua, joka hänen saamassaan erityispätevyystodistuksessa on.

Custom addthis block