Hammaslääkärikouluttaja

Hammaslääkärikouluttajan erityispätevyys tarjoaa tavan kehittää osaamista koulutus- ja kehittämistehtävissä. Erityispätevyys koostuu teoreettisesta koulutuksesta sekä opetus- ja ohjauskokemuksesta. Se kannustaa kehittymään opettajana ja kouluttajana. Erityispätevyys on myös konkreettinen tapa osoittaa perehtyneisyys opetus- ja koulutustehtäviin työnhaussa ja palkkaneuvotteluissa.

Monet hammaslääkärit toimivat jossain uransa vaiheessa kouluttajina.  Hammaslääketieteen asiantuntijat vastaavat hammaslääkärien perusopetuksesta lääketieteellisissä tiedekunnissa, yliopistollisissa keskussairaaloissa ja enenevässä määrin myös opetusterveyskeskuksissa. Hammaslääkärien syventävä käytännön harjoittelu suoritetaan terveyskeskuksissa, joissa toimipisteisiin on nimetty ohjaajat. Erikoishammaslääkärikoulutuksesta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistollisen sairaalan ulkopuolella ja tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa.

Hammaslääkärien täydennyskoulutus kuuluu kaikille hammaslääkäreille ja työpaikoille koko uran ajan. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) mukaisesti hammaslääkäri on työskennellessään myös potilaan ohjaaja/opastaja ja tarvitsee tässä tehtävässä onnistuakseen pedagogisia taitoja.

Erityispätevyyden suorittaneen tulee

 • olla perehtynyt hammaslääkärien koulutuksessa tarvittavaan pedagogiikkaan ja koulutusjärjestelmien keskeisiin osiin
 • omata valmiudet kehittyä opettajan, ohjaajan ja toiminnan kehittäjän taidoissa
 • olla perehtynyt hammaslääkärien koulutustarpeisiin
 • omata valmiudet suunnitella ja toteuttaa koulutusta, jolla on vaikutusta käytännön toimintaan
 • hallita didaktisia menetelmiä ja taitoja erilaisissa opetus- ja oppimistilanteissa
 • hallita arviointi- ja palautemenetelmiä
 • hallita laatutyön menetelmiä ja kehittää oman työn arviointia sekä mahdollisuuksien mukaan tehdä koulutukseen liittyvää tutkimusta
 • olla hyvä ammatillinen esikuva

Hammaslääkärikouluttajan erityispätevyys on yhtenevä Lääkärikouluttajan erityispätevyyden kanssa. Tarkemmat ohjeet ja vaatimukset löytyvät Lääkäriliiton kotisivulta.  Lääkäri- ja hammaslääkärikouluttajan erityispätevyyttä hallinnoi Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen erityispätevyystoimikunta.

Hammaslääkäreille suositeltavaa kirjallisuutta

 • European Journal of Dental Education, kolme viimeisintä vuosikertaa
 • British Dental Journal, kolme viimeisintä vuosikertaa koulutusta ja koulutuksen kehittämistä koskevin osin
 • John A Dent, Ronald M. Harden: A Practical Guide for Medical Teachers, Elsevier 2005.
 • Lindblom-Ylänne S ja Nevgi A. Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja, WSOY, soveltuvin osin
 • Suomen Lääkärilehti, Suomen Hammaslääkärilehti ja Aikakauskirja Duodecim, kolme viimeisintä vuosikertaa koulutusta ja koulutuksen kehittämistä koskevin osin
 • The Journal of Continuing Education in the Health Professions, kolme viimeisintä vuosikertaa

Erityispätevyyden hakeminen ja myöntäminen Hammaslääkäriliiton jäsenille

Erityispätevyyttä haetaan täyttämällä Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen verkkosivuilta ladattava hammaslääkärikouluttajan portfolio ja lähettämällä se sähköisesti Lääkärikoulutuksen yhdistyksen erityispätevyystoimikunnalle (lky.erityispatevyys@gmail.com). Hakijan tulee maksaa portfolion tarkastusmaksu LKY:n tilille (numero yhdistyksen Internet-sivuilla). Erityispätevyystoimikunnan nimeämät tarkastajat tarkastavat portfolion. Tarvittaessa hakijalta pyydetään lisäselvityksiä tai täydennyksiä.

Erityispätevyystoimikunta lähettää tiedon portfolion hyväksymisestä Hammaslääkäriliittoon ja esittää erityispätevyyden myöntämistä. Erityispätevyystoimikunta lähettää sähköpostitse tiedon hyväksymisestä myös hakijalle. Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Hammaslääkäriliiton jäsenyyttä.

Hammaslääkäriliitto perii erityispätevyyden myöntämisestä 60 euron maksun. Saatuaan erityispätevyystoimikunnalta erityispätevyyden myöntämistä puoltavan päätöksen tulee hakijan suorittaa maksu Hammaslääkäriliiton tilille NDEAFIHH FI38 21 99 1800 1554 13, viitteeksi "Hammaslääkärikouluttajan ep". Hammaslääkäriliitto lähettää hakijalle todistuksen erityispätevyyden myöntämisestä.

Lisätietoja

Erityispätevyystoimikunnan hammaslääkärijäsenet: Anna-Liisa Svedström-Oristo, anlisve@utu.fi, ja Ritva Näpänkangas, ritva.napankangas@oulu.fi

Hammaslääkäriliiton toimistossa hammaslääkärikouluttajan erityispätevyyden asioita hoitaa tietotekninen sihteeri Seija Kokora.
 

Custom addthis block