Vastaava hammaslääkäri

Vastaavan hammaslääkärin erityispätevyys on tarkoitettu esimiestehtävissä toimiville tai niistä kiinnostuneille hammaslääkäreille. Erityispätevyyden suorittaminen edellyttää Hammaslääkäriliiton jäsenyyttä. Erityispätevyyden tarkoituksena on perehdyttää pätevöityjä suun terveydenhuollon palvelujärjestelmään ja johtamiseen ja antaa valmiuksia myös käytännön esimiestyöhön. Opintokokonaisuuden voi suunnitella oman työn, kiinnostusten ja tarpeiden mukaan, annettujen raamien puitteissa.

Vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimukset muuttuivat vuoden 2018 aikana. Erityispätevyyden suorittamiseen kuuluu jatkossa portfolio. Lisäksi uudet kirjallisen kuulustelun vaatimukset otettiin käyttöön syksyllä 2018 järjestettävässä kuulustelussa. Portfolio koskee niitä pätevöityjiä, jotka ovat suorittaneet / suorittavat kuulustelun syksyllä 2018 tai myöhemmin. Heillä erityispätevyyden opintopistemäärä on 30 opintopistettä aikaisemman 32 opintopisteen sijaan. Lisäksi vanhojen opinnäytteiden hyväksymisaika muuttuu kahdeksasta viiteen vuoteen.

Vastaavan hammaslääkärin erityispätevyys muodostuu kolmesta/neljästä osiosta - tarkemmat tiedot löytyvät sivulta Vaatimukset:

 1. Kurssimuotoinen koulutus mukaan lukien Vastaavan hammaslääkärin työn vaatimukset -kurssi
 2. Tutkielma, projektityö tai työkokemuksella osoitettu pätevyys
 3. Valtakunnallinen kirjallinen kuulustelu
 4. Portfolio (edellytetään niiltä pätevöityjiltä, jotka suorittavat kirjallisen kuulustelun syksyllä 2018 tai myöhemmin)

Erityispätevyys voidaan myöntää aikaisintaan kahden vuoden kliinisen työkokemuksen jälkeen. 

Erityispätevyyttä haettaessa tulee tutkielma, projektityö tai käytännön kokemus ja kurssimuotoinen koulutus olla suoritettuna viimeksi kuluneiden kahdeksan vuoden aikana, eikä erityispätevyyskuulustelun suorittamisesta saa olla kulunut yli neljää vuotta.

Erityispätevyyden myöntää Hammaslääkäriliiton hallitus erityispätevyystoimikunnan esityksestä.

Erityispätevyyden käytännön toteutus 

 • Pätevöityjä suorittaa Vastaavan hammaslääkärin työn vaatimukset -kurssin ja kerää ko. kurssi mukaan lukien yhteensä vähintään 12 opintopistettä kurssimuotoista koulutusta. Opintojen aloittamista ei tarvitse rekisteröidä.
 • Erityispätevyystoimikunta suosittelee kurssimuotoisen koulutuksen suunnitelman hyväksyttämistä ennakkoon (ks. ohjeet portfoliosta sivulta Vaatimukset). Mikäli pätevöityjä suorittaa kurssimuotoisen koulutuksen käymällä koko FCG Finnish Consulting Group:n Vastaavan hammaslääkärin viisiosaisen koulutusohjelman, kurssisuunnitelmaa ei tarvitse hyväksyttää, koska FCG on hakenut ko. koulutusohjelmalle ennakkohyväksynnän.
 • Pätevöityjä esittää erityispätevyystoimikunnalle tutkielmaa tai projektityötä koskevan suunnitelman, johon on liitetty ohjaajan lausunto (ks. Ohjeita tutkielmien ja projektiraporttien laatijoille ja ohjaajille kohdassa Vaatimukset) tai osoittaa erityispätevyystoimikunnalle työkokemuksen ja/tai enintään viisi vuotta vanhojen opinnäytteiden (esimerkiksi erikoishammaslääkärikoulutukseen liittyvä opinnäytetyö) avulla saavutetun kokemuksen, joka korvaa tutkielman tai projektityön. Erityispätevyystoimikunta päättää aikaisempien opinnäytteiden hyväksymisestä tapauskohtaisesti. Hyväksytyt tutkielma-aiheet sekä tieto työn tekijästä voidaan julkaista Hammaslääkäriliiton internet-sivuilla.
 • Kun tutkielma tai projektiraportti on valmis, kirjoittaa työn ohjaaja siitä lausunnon. Tutkielma tai raportti ja ohjaajan lausunto toimitetaan erityispätevyystoimikunnalle.
 • Pätevöityjä osallistuu kirjalliseen kuulusteluun. Kirjallinen kuulustelu suoritetaan pääsääntöisesti Vastaavan hammaslääkärin työn vaatimukset -kurssin ja kurssimuotoisen koulutuksen jälkeen.
 • Kun kaikki vaadittavat osa-alueet on suoritettu, toimitaan seuraavasti:
  • Pätevöityjä, joka on suorittanut kirjallisen kuulustelun ennen syksyä 2018, lähettää vapaamuotoisen hakemuksen erityispätevyystoimikunnalle käsiteltäväksi. Hakemukseen tulee liittää todistus kahden vuoden kliinisestä työkokemuksesta, kurssimuotoisen koulutuksen todistukset sekä, mikäli pätevöityjä korvaa tutkielman työkokemuksella, palvelutodistukset ja esimiehen lausunto työtehtävistä. Hakemus liitteineen toimitetaan turvasähköpostilla. Ennen hakemuksen lähettämistä pätevöityjää pyydetään ottamaan yhteyttä toimikunnan sihteeriin (anna.chainier@hammaslaakariliitto.fi).
  • Pätevöityjä, joka suorittaa kirjallisen kuulustelun syksyllä 2018 tai myöhemmin, täyttää portfolion ja toimittaa sen erityispätevyystoimikunnalle. Portfolioon tulee liittää todistus kahden vuoden kliinisestä työkokemuksesta, kurssimuotoisen koulutuksen todistukset sekä, mikäli pätevöityjä korvaa tutkielman työkokemuksella, palvelutodistukset ja esimiehen lausunto työtehtävistä. Portfolio liitteineen toimitetaan turvasähköpostilla. Ennen portfolion lähettämistä pätevöityjää pyydetään ottamaan yhteyttä toimikunnan sihteeriin (anna.chainier@hammaslaakariliitto.fi).
  • Erityispätevyystoimikunnalle ei tarvitse lähettää todistuksia kirjallisen kuulustelun ja vastaavan hammaslääkärin työn vaatimukset -kurssin suorittamisesta, koska tieto niiden suorittamisesta on toimikunnalla.
 • Liiton hallitus myöntää erityispätevyystoimikunnan esityksestä vastaavan hammaslääkärin erityispätevyyden, kun kaikki osiot on suoritettu ja kuulustelumaksu maksettu.  

Terveydenhuollon erikoishammaslääkärikoulutuksessa on mahdollista hyödyntää vastaavan hammaslääkärin erityispätevyyden opintokokonaisuutta, mikäli se tukee vastuukouluttajan kanssa yhdessä sovittuja erikoistumiskoulutuksen yksilöllisiä tavoitteita.

Lisätietoja

Hammaslääkäriliiton toimistossa vastaavan hammaslääkärin erityispätevyyden asioita hoitaa asiantuntijahammaslääkäri Anna Chainier.

 

1
Erityispätevyystoimikunta

Vastaavan hammaslääkärin erityispätevyydestä vastaa Hammaslääkäriliiton erityispätevyystoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat vastuuylihammaslääkäri Teija Raivisto (puheenjohtaja), suun terveydenhuollon johtaja Marina Merne-Grafström, johtava ylihammaslääkäri Sanna Seppänen, alueylihammaslääkäri Viivi Alaraudanjoki, varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo ja asiantuntijahammaslääkäri Anna Chainier (sihteeri).

Erityispätevyystoimikunta käsittelee hakemukset, tarkastaa ja hyväksyy suoritteet, antaa tarvittaessa suosituksen suoritteiden täydentämistavoista sekä arvioi, korvaako mahdollinen työkokemus tai aikaisempi opinnäyte tutkielman/projektityön. 

Koulutuksen järjestäjät voivat hakea erityispätevyystoimikunnalta ennakkohyväksyntää järjestämilleen kursseille.

Toimikunta kokoontuu n. 3 kertaa vuodessa. Seuraava kokous on 15.5.2023. Materiaali tulee toimittaa viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta toimikunnan sihteerille. Ennen materiaalin lähettämistä pätevöityjää pyydetään ottamaan yhteyttä sihteeriin turvasähköpostin käyttöä varten. Tarvittaessa tutkielma/projektisuunnitelmille voidaan järjestää käsittely nopeammin.

Erityispätevyyden historia

Vastaavan hammaslääkärin erityispätevyys perustettiin vuonna 1997 ja se on ollut Hammaslääkäriliiton ensimmäinen ja suosituin erityispätevyys. Lähtökohtana perustamiselle on ollut ajatus johtamisen vahvistamisesta alallamme.

Custom addthis block