Ammatillisen osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen - Hammaslääkärijärjestöjen suositus

Hammaslääkärien ammatillisen osaamisen suunnitelmallisen kehittämisen tärkein tavoite on edistää väestön ja potilaiden terveyttä. Hammaslääkärin ajantasainen tietotaito on korkeatasoisen ja turvallisen hoidon perusta. Osaaminen tukee myös työhyvinvointia: työ on mukavaa, kun sen osaa, ja uuden oppiminen innostaa ja antaa puhtia tekemiseen.

Ammatillisen osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen on osa elinikäistä oppimista. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin mukaan elinikäinen oppiminen tarkoittaa ihmisen koko elinikänsä aikana hankkimaa yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella annettavaa epävirallista koulutusta ja arkioppimista, joka lisää hänen tietojaan, taitojaan ja pätevyyttään, ja johon voi sisältyä ammattietiikka (EUR-Lex 2013).

Tämä Suomen Hammaslääkäriliiton, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian ja Terveyskeskushammaslääkäriyhdistyksen yhdessä laatima sivusto ammatillisen osaamisen suunnitelmallisesta kehittämisestä lähtee ammattitaidon ylläpitämisen eettisistä ja juridisista perusteista ja etenee kansainvälisen ulottuvuuden kautta suositeltaviin käytäntöihin, kuten koulutussuunnitelman tekemiseen ja osaamisen kehittämisen systemaattiseen rekisteröintiin.

Suositus ottaa kantaa myös täydennyskoulutuksen järjestämiseen. Keskeisinä periaatteina suositus korostaa koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointia sekä täydennyskoulutuksen objektiivisuutta ja läpinäkyvyyttä. Tässä suosituksessa ammatillisen osaamisen suunnitelmallisen kehittämisen rinnalla käytetään osin termiä täydennyskoulutus, joka on Terveydenhuoltolaissa käytetty termi. Täydennyskoulutus yksittäisenä käsitteenä antaa kuitenkin liian kapean käsityksen kokonaisuudesta.

Hammaslääkärin osaamisen suunnitelmallisen kehittämisen tarkoituksena on päivittää ja kehittää osaamista kaikilla hammaslääketieteen osa-alueilla. Hammaslääketieteellisten ja lääketieteellisten tietojen ja taitojen lisäksi myös muut työelämätaidot vaativat jatkuvaa päivittämistä. Hammaslääkärin on tärkeää tunnistaa ne alueet, joiden osaaminen vaatii kehittämistä, ja suunnitelmallisesti vahvistaa osaamistaan näillä alueilla. Joskus se voi vaatia poistumista omalta mukavuusalueelta. Toisaalta myös omien vahvuuksien vahvistaminen on yhtä lailla tärkeää. 

Jokaisen hammaslääkärin on tärkeää pohtia osaamisen kehittämistä omalta kannaltaan. Siinä on kyse ennen muuta asenteesta ja suunnitelmallisuudesta. Hammaslääkärijärjestöt kannustavat jäseniään ammattitaidon suunnitelmalliseen kehittämiseen, jotta he voivat toimia potilaidensa parhaaksi.

Lokakuussa 2019

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia

Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys

 

Lähteet:

Kuva: iStock

1
Kehitä osaamistasi suunnitelmallisesti
  • Arvioi osaamistarpeesi ja aseta osaamistavoitteet.
  • Suunnittele, millä oppimismenetelmillä tavoitteet ovat saavutettavissa, ja hakeudu koulutuksiin, jotka vastaavat osaamistarpeisiisi. Useimmiten oppiminen tapahtuu mukavuusalueen ulkopuolella. Koulutuksia valitessasi kiinnitä huomio mm. koulutuksen laatuun ja kouluttajien mahdollisiin sidonnaisuuksiin.
  • Kehitä ammatillista osaamistasi vähintään 8–9 koulutuspäivän verran vuodessa.
  • Dokumentoi osaamisesi jatkuva kehittäminen esim. Apollonian jäsenetuna tarjoamaan tapahtumakansioon ja hae täydennyskoulutusmerkkiä.
  • Arvioi koulutus, saavuttamasi oppimistulos ja sen vaikuttavuus eli vaikutus päivittäiseen työhösi.
  • Arvioi osaamistarpeesi uudelleen ja aseta uudet osaamistavoitteet.
1

Tiedostot

Custom addthis block