Sidonnaisuudet ja kaupalliset intressit esiin

Osaamisen suunnitelmallisen kehittämisen lähtökohtia ovat tieteellisyys, puolueettomuus, objektiivisuus ja läpinäkyvyys. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen lisää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta ja auttaa osallistujia puolueettomuuden arvioinnissa. Hammaslääkärijärjestöjen järjestämien koulutustilaisuuksien tulee pohjautua näyttöön perustuvaan lääketieteeseen ja/tai korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen. Koulutustilaisuuksien järjestämisessä mahdollinen yhteistyö kaupallisten toimijoiden kanssa ei voi olla yksittäisen henkilön päätettävissä, vaan se tulee hyväksyä ja hallinnoida organisaatiotasolla.

Hammaslääkärijärjestöjen Ammatillisen osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen -suosituksen sidonnaisuuksien ilmoittamisessa noudatetaan Promedicon julkaisua ”Opas terveydenhuollon täydennyskoulutuksen järjestäjille”, jota myös tämä teksti mukailee hammaslääketieteen tarpeisiin. Suosittelemme, että koulutuksen järjestäjien, sisältöä suunnitelleiden ja tilaisuuden asiantuntijoiden koulutuksen kannalta keskeiset taloudelliset ja muut mahdolliset sidonnaisuudet ilmoitetaan. Jos kouluttaja tai suunnitteluryhmän jäsen ei palauta sidonnaisuusilmoitusta, suositetaan käytettäväksi merkintää ”Ei ilmoitusta sidonnaisuuksista”.

Sidonnaisuudet ilmoitetaan, jotta osallistujat pystyvät arvioimaan järjestäjien ja kouluttajien riippumattomuutta. Sidonnaisuudet pyydetään ilmoittamaan viimeisten kahden vuoden ajalta. Sidonnaisuuksista ilmoitetaan koulutustilaisuuden ohjelman yhteydessä internetsivulla ja esityksissä esim. Power Point -dialla. Luennon aluksi luennoitsijan olisi tärkeä nostaa esiin itse ne sidonnaisuudet, joiden arvelee voivan vaikuttaa omaan ajatteluun ja kantoihin. Näin ei välttämättä ole, mutta silloin kuulijalla on asiantuntijan oma arvio tiedossaan. 

Sidonnaisuuksien havaitseminen on joskus vaikeaa, mutta sidonnaisuuksia on useimmilla asiantuntijoilla ja työpaikka muodostaa yleisimmän sidonnaisuuden. Sidonnaisuus liittyy aina toimintaan ja yhdessä tilaisuudessa sama jäsenyys voi olla sidonnaisuus ja toisessa ei. Kannattaa miettiä, miltä oma toiminta näyttäisi julki tullessaan. 

Eturistiriita voi olla seuraus sidonnaisuudesta. Eturistiriita voidaan määritellä olosuhteista syntyväksi riskiksi sille, että asiantuntijan ensisijaiseen tavoitteeseen tehdä objektiivinen päätös, vaikuttaa toissijainen tavoite, joka voi olla esim. oma tai läheisen hyöty. Sidonnaisuus ei välttämättä ole eturistiriita, mutta koulutukseen osallistuvalla tulee olla siitä tieto, jotta hän voi arvioida eturistiriidan mahdollisuutta.

Jos mietit, kannattaako sidonnaisuus kertoa, kerro se!

Sidonnaisuudet pyydetään ilmoittamaan suhteessa seuraaviin tahoihin

Yhteistyö kaupallisten toimijoiden kanssa

 • johtotehtävät tai palkalliset työtehtävät (mm. lääke- ja instrumenttiteollisuus, lääkäriasemat, koulutusorganisaatiot)
 • osallistuminen yrityksen hallintoelinten toimintaan
 • työsuhde tai toimeksianto
 • konsultointi tai maksullinen asiantuntijatoiminta
 • osakkeenomistus tai muu merkittävä etu
 • merkittävä taloudellinen korvaus tai vieraanvaraisuus (ylittää kokouksiin tai kongresseihin osallistumisen)

Luottamustoimet terveydenhuollon alalla

 • terveydenhuoltoon liittyvät järjestöt tai asiantuntijatoimet
 • päätöksentekijän rooli (yhteys terveydenhuoltoon)

Koulutustoiminta

 • osallistuminen koulutustilaisuuden suunnitteluun palkkiota vastaan
 • osallistuminen kyseisen tahon maksamaan kongressiin tai seminaariin
 • toimiminen kouluttajana tai muussa tehtävässä palkkiota vastaan kyseisen tahon järjestämässä tilaisuudessa

Tutkimus ja kehitystyö

 • apurahat kyseisen tahon osin tai kokonaan rahoittamista rahastoista tai suoraan saatuina
 • sopimuksella toteutettu tutkimustyö

Muut sidonnaisuudet

 • yksilöityjen kaupallisten tahojen osakkeiden omistus
 • muu mahdollinen tuki
 • julkinen kannanotto kaupallisen toimijan eduksi

 

1

Tiedostot

Custom addthis block