Koulutussuunnitelma syntyy osaamistarpeista

Hammaslääkärin tulee tunnistaa ja arvioida omat kehittämistarpeensa ja suunnitelmallisesti vahvistaa osaamistaan näillä alueilla. Henkilökohtainen koulutussuunnitelma määrittyy oman osaamisen järjestelmällisen kartoittamisen ja rekisteröinnin perusteella (DentCPD 2013).

Työsuhteessa julkiseen tai yksityiseen työnantajaan olevan hammaslääkärin kohdalla itsearviointi ja koulutussuunnitelma toimivat työpaikalla käytävien kehityskeskustelujen pohjana. Näin voidaan arvioida työssä kehittymistä myös työnantajan näkökulmasta. Sekä julkisella että yksityisellä sektorilla hammaslääkärin itsearviointi ja koulutussuunnitelma palvelevat myös organisaation ja vastaanoton toiminnan tavoitteita. Koulutussuunnitelmaa tehdessä on koko hoitoketjun sen hetkisten tarpeiden lisäksi huomioitava myös yhteiskunnan muuttuvat tarpeet. 

Täydennyskoulutuksen voi jakaa dokumentoituun koulutukseen ja muuhun koulutukseen. Dokumentoituun koulutukseen kuuluvat muun muassa erilaiset koulutustilaisuudet, joista saa todistuksen/diplomin. Muuhun koulutukseen lukeutuu esimerkiksi omaehtoinen opiskelu, kuten ammattikirjallisuuden lukeminen. Myös DentCPD-projektissa on otettu itsenäinen opiskelu huomioon. Laaja-alaisesti ymmärrettynä täydennyskoulutusta voivat olla:

 • luennot, verkkokoulutukset, kongressit ja symposiumit
 • käytännön harjoitukset, työpajat ja demonstraatiot
 • toiminnan seuraaminen, konsultaatiot
 • ammattikirjallisuuteen ja sähköiseen mediaan tuotettuun materiaaliin tutustuminen sekä lukupiirit

DentCPD-työryhmän ohjeistuksen mukaan täydennyskoulutuksen tulisi säännöllisesti sisältää hätäensiaputaitoja, hyviä hygieniakäytäntöjä ja tartuntojen ehkäisyä sekä monisairaan potilaan hoidossa tarvittavia taitoja kertaavia ja ylläpitäviä osioita. Myös säteilysuojelun säännöllistä täydennyskoulutusta pidetään välttämättömänä. Näiden lisäksi säännöllisesti toistuviksi koulutusaiheiksi on suositeltu terveydenhoidon turvallisuusnäkökohtia, kivun hallintaa, sekä lasten ja muiden heikommassa asemassa olevien suojelua (Bailey ym. 2013). Suomessa ainoastaan säteilysuojelun täydennyskoulutus on tällä hetkellä hammaslääkäreille lain nojalla pakollista (Finlex 2018).

Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisessä arvioinnissa käytetään alla lueteltuja osaamisalueita, jotka soveltuvat käytettäviksi myös ammatillisen osaamisen suunnitelmallisessa kehittämisessä. 

 1. Ammatillisuus
 2. Vaikuttava kliininen toiminta
 3. Potilaan hoito ja suun terveyden ylläpito
 4. Hammaslääkäri yhteiskunnassa

Osaamisalueiden tarkemmat kuvaukset löytyvät Syventävän käytännön harjoittelun -sivustolta. 

Kanadalaisessa CanMeds-mallissa lääkärin osaaminen on jaettu seitsemään osaamisalueeseen, joita ovat lääketieteellinen osaaminen (Medical Expert), tiedonhallinta ja oppiminen (Scholar), vuorovaikutustaidot (Communicator), yhteistyötaidot (Collaborator), professionalismi (Professional), toiminnanohjauksen taidot (Manager) ja terveyden edistäminen (Health Advocate) (Royal College of Physicians and Surgeons of Canada 2019). Tämä laajasti käytössä oleva malli soveltuu hyvin myös hammaslääkärien osaamisen kuvaamiseen. 

Council of European Dentists (CED) on linjannut, että hammaslääkärien osaamisen kehittämisessä tulee huomioida hammaslääketieteellisen ja lääketieteellisen osaamisen lisäksi digitaaliset taidot, johtamis- ja hallintotaidot, lainsäädäntö, etiikka, ympäristötekijät ja moniammatillisuus (CED 2019).

Lähteet:

 • Bailey S, Bullock A, Cowpe J ym. Core continuing professional development (CPD) topics for the European dentist. European Journal of Dental Education 2013; 17: 23–28. doi: 10.1111/ eje.12047
 • CED. Continuing professional development of dentists in the European Union – update, 2019: www.eudental.eu/library/policy.html
 • DentCPD. Dental Continuing Professional Development (CPD) Reference Manual. European Journal of Dental Education 2013, 17: Supplement 1 (Special Issue).
 • Finlex. STM:n asetus ionisoivasta säteilystä 1044/2018 (päivitetty 28.11.2018). http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181044
 • Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. CanMEDS: Better standards, better physicians, better care (luettu 18.10.2019): www.royalcollege.ca/rcsite/canmeds/canmeds-framework-e

 

Custom addthis block