Työmarkkinatutkimukset

Hammaslääkäriliiton vuosittainen työmarkkinatutkimus (TMT) tuottaa seurantatietoa hammaslääkärien työajoista, palkoista, yrittäjätuloista, täydennyskoulutuspäivistä, terveyskeskusten hoitojärjestelyistä ja yksityisen sektorin potilasmääristä. Kyselyssä on mukana myös vaihtuvia teemoja.

TMT 2021 kertoo koronan vaikutuksista hammaslääkärien työhön

Hammaslääkärien työmarkkinat ovat suurelta osin normalisoituneet, kertoo Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2021. Terveyskeskuksessa työskentelee päätoimisesti 52 % vastaajista ja yksityisellä sektorilla 38 %. Yksityisellä sektorilla on yhä jonkin verran vajaatyöllisyyttä. Yksityishammaslääkäreistä 23 % kertoi, että potilaita on liian vähän siihen nähden paljonko heitä voisi hoitaa.

YTHS:llä työskentelevien hammaslääkärien määrä on kasvanut 3,5 prosenttiin (1,4 % 2019). Kasvua selittää ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden pääsy YTHS:n hammashoidon piiriin vuoden 2021 alusta.

Täydennyskoulutusmäärä romahti

Tutkimukseen vastanneista hammaslääkäreistä joka toinen (50 %) koki saaneensa viimeisen 12 kuukauden aikana liian vähän täydennyskoulutusta. Vuonna 2019 näin koki 28 %.

Kehitys on huolestuttava, sillä täydennyskouluttautuminen on kiinteä osa myös hoidon laatua, potilasturvallisuutta ja hammaslääkärin työhyvinvointia.

Uudet teknologiat leviävät hitaasti

Tulevaisuudessa uudet teknologiat tulevat muuttamaan hammaslääkärien työtä ja todennäköisesti tehostamaan esimerkiksi hoitoprosesseja. Uudet teknologiat vaativat kouluttautumista ja uuden opettelua, joten jatkuva täydennyskouluttautuminen korostuu myös niiden myötä.

Tällä hetkellä suuskanneri ja CAD/CAM-tekniikka ovat yleisimmin käytetyt ja laajimmalle levinneet uudet teknologiat.

Hammaslääketieteen uusien teknologioiden ja hoitomenetelmien käytöstä kysyttiin Työmarkkinatutkimuksessa ensimmäisen kerran vuonna 2019.

Maalittaminen uutena aiheena

Hammaslääkäreiltä kysyttiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa kokemuksia maalittamisesta.  Vastanneista 10 % kertoi olleensa maalittamisen kohteena edeltävien viiden vuoden aikana, 82 % ei kokenut olleensa ja 8 % ei osannut sanoa.

Työmarkkinatutkimuksen maalittamis-kysymys oli sama, jolla Akava selvitti ilmiön laajuutta muissa akavalaisissa ammattiryhmissä keväällä 2021. Akavan kyselyyn vastanneista 20 % kertoi kokeneensa maalittamista kuluneen viiden vuoden aikana.

Maalittamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa henkilöä häiritään järjestelmällisesti tai yllytetään muita osallistumaan kyseisen henkilön järjestelmälliseen häirintään. Häirintä voi olla suoraa tai epäsuoraa. Maalittamisella pyritään vaientamaan ihmisiä tai epäasiallisesti vaikuttamaan heidän toimintaansa esimerkiksi uhkailemalla, painostamalla tai levittämällä maalittamisen kohdetta koskevaa yksityisluontoista tai virheellistä tietoa.

Vuoden 2021 Työmarkkinatutkimus toteutettiin 6.–30.4.2021. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1180 hammaslääkäriä (vastausprosentti 28 %).

Yhteenveto vuoden 2021 Työmarkkinatutkimuksen tuloksista (pdf)

Lisätietoa: erikoistutkija Jaakko Koivumäki, jaakko.koivumaki@hammaslaakariliitto.fi 

1
TMT tehdään joka vuosi

Hammaslääkäriliiton työmarkkinatutkimus (TMT) tehdään joka vuosi maalis-huhtikuussa. Tutkimus kartuttaa aikasarja-aineistoa hammaslääkärien työmarkkinoiden kehityksestä.

Kyselylomake lähetetään kaikille työelämässä oleville liiton jäsenille sähköpostitse. Tulokset julkaistaan liiton sivuilla ja Hammaslääkärilehdessä.

Tulokset tarjoavat vertailutietoa hammaslääkärin työoloista eri sektoreilla ja erilaisilla työpaikoilla.

Tutkimus palvelee liiton edunvalvontaa ja yksittäisen jäsenen tiedontarpeita muuttuvassa työelämässä. Tulokset on tarkoitettu myös medialle, terveydenhuollon tutkijoille ja liiton muille sidosryhmille.

Custom addthis block