Elinvoimainen, monimuotoinen ja tasaveroinen yksityissektori – Suomen Hammaslääkäriliiton yksityissektorin edunvalvonnan strategia

Hammaslääkäriliiton yksityissektorin edunvalvonnan tavoitteena on elinvoimainen ja monimuotoinen yksityinen sektori, joka tuottaa suun terveydenhuollon palveluja julkisen sektorin rinnalla tasaveroisena toimijana.

Taustaa

Suun terveydenhuollossa yksityisillä palveluilla on keskeinen rooli. Palveluista suurin osa on perusterveydenhuollon palveluja. Aikuisten palveluista noin puolet tuotetaan terveyskeskuksissa ja puolet yksityissektorilla.

Yksityissektorilla on pitkä historia vastuullisena suun terveydenhoitopalvelujen tuottajana. Ennen julkisten suun terveydenhoitopalvelujen käynnistämistä palveluja tuottivat itsenäiset ammatinharjoittajat omilla vastaanotoillaan.

Vasta 2000-luvun alussa suun terveydenhuollon lakisääteiset palvelut avautuivat koko väestölle. Uudistus kanavoi yhteiskunnan tuen kahta kautta: potilas voi hakeutua hoitoon terveyskeskukseen tai saada yksityishammaslääkärin hoidosta sairausvakuutuskorvausta. Terveyskeskusten suun terveydenhuollon resursseja ei mitoitettu koko väestön tarpeisiin.

Terveyskeskuksiin on jo vuosia hakeutunut yhä enemmän potilaita ilman vastaavaa lisäresurssia. Keskeinen syy julkiselle puolelle hoitoon hakeutumiseen ovat terveyskeskushammashoidon halvemmat hinnat, koska Kela-korvauksia on leikattu merkittävästi.

Hammaslääkärin työn lähtökohta sektorista riippumatta on hammaslääkärin etiikka ja päämääränä terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.

Tilannearvio: Suomen Hammaslääkäriliiton yksityissektorilla toimiva jäsenkunta

2010-luvulla yksityisvastaanottotoiminta on entistä enemmän keskittynyt suuriin ketjuihin, ja perinteinen pieniin yksityisvastaanottoihin perustuva hammaslääkäriyrittäjyys on vähentynyt.

Yksityissektorilla toimivasta jäsenistöstä suurin osa on jo ketjuissa työskenteleviä vuokralaishammaslääkäreitä. Vaikka ketjuuntumiskehityksen arvioidaan hidastuneen, kasvanee ketjuvuokralaisten määrä silti edelleen.

Itsenäisten omistaja-ammatinharjoittajien määrä on vähenemässä, joskin hiljattain ollut havaittavissa pientä liikehdintää omien vastaanottojen perustamisen suuntaan ja pois ketjuista, mikä vaikeuttaa arviointia. Omistajia tulee lähiaikoina jäämään eläkkeelle eikä kaikille vastaanotoille löydy jatkajia.

Hammaslääkäriliiton jäsenistöstä on työsuhteisia yksityishammaslääkäreitä pienehkö osuus, ja suurin osa heistä työskentelee Plusterveydessä.

Yksityissektorin edunvalvonnan perusta ja painopisteet

Hammaslääkäriliiton yksityissektorilla toimivien jäsenten edunvalvonnan strategia on tärkeä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuuden sekä yksityissektorin perinteisten rakenteiden murroksen vuoksi.

Yksityissektorin edunvalvonnan strategia nojaa Hammaslääkäriliiton strategiaan 2020. Siinä määritellyt arvot ovat yhtenäisyys, asiantuntijuus ja vastuullisuus. Hammaslääkäriliiton missiona on auttaa hammaslääkäreitä onnistumaan työssään ja tehdä työtä sen eteen, että kaikki ymmärtävät, kuinka tärkeä terve suu on – ja toimivat sen mukaisesti. Visiona on yhteinen ketterä tulevaisuus.

Liiton toiminnan strategiset kärjet ovat:

 • Liiton toiminnan ketteryys luo parempaa jäsenyyttä
 • Liiton asema tärkeimpänä suun terveydenhuollon toimijana Suomessa säilyy ja vahvistuu
 • Suun terveydenhuollon rahoitus saadaan riittäväksi turvaamaan yhdenvertaiset palvelut

Yksityissektorin edunvalvonnan strategiset kärjet

Hammaslääkäriliiton yksityissektorin edunvalvonnan tavoitteena on elinvoimainen ja monimuotoinen yksityinen sektori, joka tuottaa suun terveydenhuollon palveluja julkisen sektorin rinnalla tasaveroisena toimijana.

Elinvoimaisuus

 • Yksityissektorilla on asialliset kilpailuedellytykset
 • Korvausjärjestelmä on toimiva

Monimuotoisuus

 • Yksityissektorin hallinnollinen taakka on kohtuullinen (huomio erityisesti pienissä ja keskisuurissa hammaslääkärivastaanotoissa)
 • Vuokralaishammaslääkärien asema vahvistuu
 • Työsuhteisilla on asialliset työsuhteen ehdot
 • Hammaslääkäreillä on vahva kliininen autonomia

Tasaveroisuus

 • Poliittisilla päättäjillä ja viranomaisilla on oikea käsitys yksityisistä suun terveydenhuollon palveluista ja niiden merkityksestä osana suun terveydenhuollon palvelurakennetta
 • Yksityinen suun terveydenhuolto otetaan tasapuolisesti huomioon terveydenhuoltoa koskevassa päätöksenteossa
 • Väestö mieltää yksityishammaslääkäripalvelut luonnolliseksi osaksi perusterveydenhuoltoa

Hammaslääkäriliiton valtuusto hyväksyi tämän yksityissektorin edunvalvonnan strategian syyskokouksessaan 27.11.2020.

Custom addthis block