Hammaslääkäriliiton säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Hammaslääkäriliitto — Finlands Tandläkarförbund ry. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä Liitto.

Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toimialue käsittää koko maan.

TARKOITUS

2 §

Liiton tarkoituksena on liittää maamme hammaslääkärit ja hammaslääketieteen opiskelijat yhteen arvokkaan hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämiseksi sekä yhteiskunnallisten ja ammatillisten etujen valvomiseksi. Liiton pyrkimyksiin kuuluu myös suun ja hammassairauksien hoidon edistäminen maassamme sekä suun terveydenhoitotyön tukeminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto

 • järjestää kokouksia, esitelmä-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia,
 • harjoittaa tarkoitusperiään edistävää julkaisutoimintaa,
 • antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille,
 • edustaa jäsenistöä suhteessa ammatillisiin yhteenliittymiin ja ulkomaisiin hammaslääkärijärjestöihin sekä
 • ryhtyy muihinkin vastaavanlaisiin hammaslääkärikunnan yhteisten etujen valvomista ja yhteisten pyrkimysten edistämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin.

Toimintansa tukemiseksi Liitolla on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, panna asianomaisella luvalla toimeen rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

Liitto voi omistaa julkaisu- ja palvelutoimintoihinsa liittyviä osakeyhtiöitä, kiinteistöjä ja kiinteistöosakeyhtiöitä.

Liitto julkaisee jäsenlehteä Suomen Hammaslääkärilehti - Finlands Tandläkartidning - Finnish Dental Journal.

Liitto voi liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja elimiin, joihin kuuluminen edistää Liiton tarkoitusperien toteuttamista. Päätöksen liittymisestä tekee valtuusto.

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

3 § Jäsenyys

Liitolla on

 • varsinaisia jäseniä,
 • opiskelijajäseniä ja
 • kunniajäseniä.

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksen perusteella hyväksyä hammaslääkäri, joka on saanut terveydenhuollon ammattihenkilöistä kulloinkin voimassaolevassa laissa tarkoitetun oikeuden tai luvan toimia hammaslääkärinä Suomessa.

Hammaslääketieteen opiskelija, jolla on voimassa oleva oikeus opiskella hammaslääketiedettä Suomessa ja joka ei ole suorittanut lisensiaattitutkintoa, voidaan hyväksyä hakemuksen perusteella Liiton opiskelijajäseneksi.

Jäsenyys alkaa Liiton hallituksen hyväksyttyä jäsenhakemuksen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 §

Liiton jäsen on velvollinen noudattamaan Liiton sääntöjä ja niihin perustuvia ohje- ja johtosääntöjä sekä Liiton valtuuston ja hallituksen päätöksiä.

5 § Jäsenmaksu

Liiton varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan jäsenmaksun, jonka suuruuden valtuuston syyskokous määrää. Jäsenmaksua ei peritä opiskelijajäseniltä eikä kunniajäseniltä.

Vanhuuseläkettä saavat maksavat 25 %:ia jäsenmaksusta ja 70 vuotta täyttäneet ovat vapautettuja kokonaan jäsenmaksusta. Alennus ja vapautus myönnetään perusteen syntymistä seuraavan kuukauden alusta. 

Hallitus myöntää hakemuksesta valtuuston vuosittain hyväksymien periaatteiden perusteella jäsenelle vapautuksen jäsenmaksuvelvollisuudesta osaksi, kokonaan tai määräajaksi.

6 § Jäsenyyden menettäminen ja kurinpitotoimet

Jäsenen, joka haluaa erota Liitosta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti Liiton hallitukselle, tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan valtuuston kokoukselle, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä hallituksen päätöksestä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

Liiton jäsen ja opiskelijajäsen voidaan erottaa Liitosta, jos hän

 • on laiminlyönyt jäsenmaksujen suorittamisen valtuuston erikseen määräämin ehdoin tai jättänyt täyttämättä muut velvoitukset, joihin hän on Liittoon liittymällä sitoutunut,
 • on jättänyt noudattamatta Liiton sääntöjä ja niihin perustuvia johtosääntöjä tai Liiton valtuuston tai hallituksen päätöksiä,
 • on menettelyllään Liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Liittoa,
 • on toiminut hammaslääkärikunnan etujen vastaisesti,
 • toiminut vastoin hammaslääkärin etiikkaa,
 • esiintynyt hammaslääkärin arvoa alentavasti tai käyttäytynyt epäkollegiaalisesti,
 • ei enää täytä laissa tai Liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erottamisesta päättää Liiton hallitus. Erottamispäätös tulee voimaan heti, kun perusteena on jäsenmaksun suorittamisen laiminlyönti. Muiden perusteiden osalta jäsenellä on oikeus 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan tehdä päätöksestä kirjallinen valitus valtuustolle, jonka on käsiteltävä valitus seuraavassa kokouksessaan. Valtuuston päätös on lopullinen.

Liitto voi antaa jäsenelleen julkisen varoituksen tai kirjal­lisen yksityisen muistutuksen. Julkisen varoituksen antamista tai jäsenen erottamista koskeva päätös voidaan julkaista Suomen Hammaslääkärilehdessä hallituksen niin päättäessä. Tarkemmat säännökset kurinpitorangaistuksista sisältyvät valtuuston vahvistamaan Suomen Hammaslääkäriliiton eettisten asioiden johtosääntöön.

KUNNIANOSOITUKSET

7 §

Liitto voi valtuuston päätöksellä kutsua kunniajäsenekseen kotimaisen tai ulkomaisen henkilön, joka erittäin ansiokkaasti on työskennellyt Liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Liitto voi myöntää ansiomerkkejä ja Liiton viirin, joiden jakamisesta säädetään valtuuston hyväksymässä ohjesäännössä. Liiton hallitus päättää mitalien painattamisesta ja jaosta.

LIITON TOIMIELIMET

8 §

Liiton päätösvaltaa käyttävät jäsenet valtuutettujen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla tapahtuvassa vaalissa ja Liiton valtuusto. Liiton toimeenpanovaltaa käyttää Liiton hallitus.
Liitolla on lisäksi valtuuston asettama eettinen lautakunta, joka toimii valtuuston hyväksymän ohjesäännön mukaan.

Valtuusto tai hallitus voi asettaa asioiden valmiste­lua varten joko pysyviä valiokuntia tai tilapäisiä toimikuntia, joiden tehtävistä päätetään tarkemmin joko toimeksiannon yhteydessä erikseen tai valtuuston hyväksymissä johto- tai ohjesäännöissä.

Liitolla on Liiton jäsenten muodostamia rekisteröimättömiä paikallisosastoja, joiden säännöt Liiton hallitus hyväksyy. Paikallisosaston perustamisesta päättää Liiton hallitus.

VALTUUSTO

9 §

Valtuustossa on 40 varsinaista jäsentä sekä varajäseniä huomioonottaen mitä 12 §:ssä edellytetään.

Valtuuston varsinaisista jäsenistä neljä on opiskelijajäsentä, yksi Helsingin, yksi Oulun, yksi Turun ja yksi Itä-Suomen yliopistosta. (9 § 2 mom. muutettu näin kuuluvaksi 7.5.2011)

Valtuusto on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

10 §

Valtuusto kokoontuu kevät- ja syyskokoukseen sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Valtuuston kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

Valtuuston kevätkokouksessa, joka pidetään huhti-toukokuussa

 • käsitellään hallituksen edelliseltä toimintavuodelta Liiton toiminnasta ja taloudesta laatima kertomus
 • esitetään tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
 • asetetaan vaaleja valmisteleva toimikunta, jonka tehtävänä on valmistella valtuuston syyskokouksessa suoritettavia henkilövaaleja
 • käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat asiat.

Valtuuston syyskokouksessa, joka pidetään marras–joulukuussa

 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten,
 • vahvistetaan hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja luottamushenkilöiden palkkiot ja päivärahat
 • sekä määrätään seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus ja maksamisen ajankohta sekä jäsenmaksun vapautus- ja alennusperusteet
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet 14 §:n mukaan
 • valitaan seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastusyhteisö sekä kaksi tilintarkastajaa, joille valitaan henkilökohtaiset varamiehet
 • käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat asiat.

11 §

Toimikautensa aloittavan valtuuston ensimmäisessä kokouksessa toimitetaan kokouksen alussa valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali valtuuston toimikaudeksi. Nämä valitaan valtuuston varsinaisten jäsenten keskuudesta. Opiskelijajäsen ei voi olla puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Milloin valtuuston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valitut eivät ole enää valtuuston jäseniä tai ovat muusta syystä estyneet toimimasta valtuuston puheenjohtajana, Liiton puheenjohtaja avaa valtuuston kokouksen ja toimii kokouksen puheenjohtajana siksi kunnes valtuusto on suorittanut puheenjohtajan vaalin.

12 § Valtuuston vaali

Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, salaisilla ja suhteellisilla YhdL:n 29 § 2 mom:n 2 kohtaan perustuvilla vaaleilla, joissa Liiton jokaisella ennen vaalivuoden elokuun 20. päivää hyväksytyllä jäsenellä on yksi ääni.

Tarkemmat määräykset vaalista annetaan vaalijärjestyksessä, jonka valtuusto vahvistaa ja jossa maa on valtuuston vaalia varten jaettu vaalipiireihin. Opiskelijajäsen voi äänestää ainoastaan opiskelijaehdokasta.

Vaalin käytännön toteuttamistavasta päättää hallitus.

Vaalijärjestyksessä on otettava huomioon seuraavaa:

 1. Vaaleissa käytetään yhdenmiehen listoja, jotka voivat muodostaa vaaliliittoja ja vaalirenkaita.
 2. Vaalikelpoinen on Liiton äänioikeutettu jäsen.
 3. Ehdokkaita vaaliin voivat asettaa kaikki Liiton äänioikeutetut jäsenet.
 4. Jäsenen ilmoittaa ehdokkaaksi ehdokkaan vaaliasiamies jäsenen suostumuksella.

Mikäli valtuuston jäsen kirjallisesti ilmoittaa ennen kokousta hallitukselle olevansa estynyt saapumasta valtuuston kokoukseen, hallitus kutsuu hänen tilalleen kokoukseen lähinnä eniten ääniä saaneen eli varajäsenen siitä samoin tunnuksin varustettujen ehdokaslistojen muodostamasta vaaliliitosta tai ellei se ole mahdollista, siitä vaalirenkaasta, josta jäsen on tullut valituksi. Valtuuston puheenjohtajan tulee kokouksen alussa todeta ilmoitetut esteet ja paikalle saapuneiden varajäsenten puhe- ja äänioikeus.

Jos valtuuston jäsenen paikka kuoleman, erottamisen, tai eron johdosta tulee avoimeksi, valtuuston tulee kutsua vaalikauden jäljellä olevaksi ajaksi valtuuston jäseneksi edellä tarkoitettu varajäsen siitä samoin tunnuksin varustettujen ehdokaslistojen muodostamasta vaaliliitosta tai ellei se ole mahdollista, siitä vaalirenkaasta, josta jäsen oli tullut valituksi.

13 § Valtuuston kokouskutsu

Valtuuston kutsuu koolle hallitus.

Kokouskutsu on lähetettävä valtuuston jäsenille, kun on kysymyksessä kevät- tai syyskokous, vähintään 21 päivää ennen kokousta, ja jos on kysymyksessä ylimääräinen kokous, vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 4 valtuuston jäsentä kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten sitä pyytää.

HALLITUS

14 §

Liiton hallitukseen kuuluvat jäseninä puheenjohtaja, jota kutsutaan Liiton puheenjohtajaksi, kaksi varapuheenjohtajaa sekä 6-8 muuta jäsentä, joista yksi on opiskelijajäsen.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä eroaa joka toinen vuosi puheenjohtaja ja toinen varapuheenjohtajista.

Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi ajaksi uusi jäsen seuraavassa valtuuston kokouksessa.

Jos valtuuston jäsen valitaan hallitukseen, valtuusto kutsuu hänen tilalleen varajäsenen siksi ajaksi, jonka ensin mainittu on estyneenä valtuuston jäsenen tehtäväänsä hoitamasta hallituksessa olonsa vuoksi. Varajäsen on kutsuttava siitä samoin tunnuksin varustettujen ehdokaslistojen muodostamasta vaaliliitosta tai ellei se ole mahdollista, siitä vaalirenkaasta, josta jäsen on tullut valituksi.

15 §

Hallituksen toimintaa varten valtuusto vahvistaa työjärjestyksen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai silloin kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yhteensä vähintään puolet jäsenistä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai jompi kumpi varapuheenjohtajista.

16 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on, sen lisäksi mikä johtuu yhdistyslaista ja näistä säännöistä,

 1. hoitaa Liiton asioita ja edustaa sitä,
 2. valmistella valtuuston kokoukset sekä valtuuston jäsenten vaalit,
 3. tehdä esitykset valtuustolle ja panna täytäntöön valtuuston päätökset,
 4. hoitaa Liiton omaisuutta ja huolehtia Liiton taloudesta sekä siitä, että tilit päätetään kultakin vuodelta ja hyvissä ajoin annetaan tilintarkastajille,
 5. käyttää Liiton neuvotteluoikeutta,
 6. päättää hakukiellon ja -saarron antamisesta ja peruuttamisesta sekä päättää lakon aloittamisesta ja lopettamisesta,
 7. eettisten asioiden johtosäännön mukaisesti käsi­tellä eettiset asiat,
 8. palkata Liiton toimihenkilöt ja päättää heidän palkkauksestaan sekä muista työehdoista. Hallitus voi siirtää tehtävät työvaliokunnalle tai toiminnanjohtajalle.
 9. perustaa Liiton paikallisosastot ja määrätä niiden aluerajat ja ohjata niiden toimintaa.

Hallitus voi päättää Liiton omaisuuden kiinnittämisestä. Se voi myös päättää omaisuuden myymisestä ja vaihtamisesta, ellei kysymys ole Liiton toiminnan kannalta huomattavasta omaisuudesta.

Hallitus voi, milloin se asian laatuun nähden katsoo sen tarpeelliseksi, alistaa päätöksen valtuuston hyväksyttäväksi.

TOIMINTA- JA TILIKAUSI

17 §

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla ennen maaliskuun 1. päivää valmiina jätettäväksi tilintarkastajille.

18 § Tilintarkastajat

Tilintarkastajien tulee vuosittain kaksi viikkoa ennen valtuuston kevätkokousta antaa hallitukselle kirjallinen lausunto Liiton taloudenhoidosta kuluneena tilivuotena ja samalla tehdä ne ehdotukset, joihin tarkastus on antanut aihetta.

NIMEN KIRJOITTAMINEN

19 §

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, jompikumpi varapuheenjohtajista, toiminnanjohtaja tai varatoiminnanjohtaja, kaksi yhdessä, tai joku heistä yhdessä lakimiesten tai sen toimihenkilön kanssa, jonka hallitus on siihen tehtävään määrännyt.

RAHASTOT

20 §

Toiminnan tukemiseksi Liitolla on rahastoja, joiden varojen käyttämisestä kunkin rahaston tarkoitusperien hyväksi määrätään valtuuston vahvistettavissa rahastojen ohjesäännöissä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

21 §

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia jos asia kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen on otettu valtuustossa käsiteltäväksi ja muutoksen puolesta on annettu vähintään 3/4 annetuista äänistä.

TOIMINNAN LOPETTAMINEN

22 §

Päätös Liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä erikseen koolle kutsuttavassa valtuuston kokouksessa. Asia on mainittava kokouskutsussa. Myönteisen päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sen puolesta on annettu vähintään 3/4 annetuista äänistä.

23 §

Jos Liitto päätetään purkaa tai lakkautetaan, on Liiton hallussa ja hoidossa olevat rahastot, jotka ovat kertyneet määrättyjä tarkoituksia varten tai määrätyillä ehdoilla annettuina lahjoituksina, hoidettava ja käytettävä näistä rahastoista voimassa olevien sääntöjen ja lahjoituskirjoihin liittyvien määräysten mukaisesti.

Muut varat on käytettävä sellaisiin tarkoituksiin kuin 2 §:ssä mainitaan sen mukaisesti, kuin Liiton valtuuston viimeinen kokous on asiassa päättänyt.

1
Liiton tehtävät pähkinänkuoressa

► Hammaslääkärien ja hammaslääketieteen opiskelijoiden kollegiaalisuuden vaaliminen.

► Alan yhteiskunnallinen ja ammatillinen edunvalvonta.

► Suun ja hammassairauksien hoidon edistäminen.

► Suun terveydenhoitotyön tukeminen.

Custom addthis block