Hammaslääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteet 2019

Kaikilla on oikeus terveeseen suuhun. Suu- ja hammassairauksien ehkäisyyn, hoitamiseen ja hoitojärjestelyihin tulee panostaa aiempaa selvästi enemmän. Suun terveydenhuollon toimivista järjestämismalleista ja riittävästä resursoinnista on pidettävä huolta, kun sote-järjestelmää uudistetaan.

Suunterveyteen kannattaa panostaa

Hyvä suunterveys on keskeinen osa terveyttä. Joka toisella suomalaisella on kuitenkin suussaan jonkinasteinen krooninen tulehdus. Suun sairaudet heikentävät elämänlaatua ja työkykyä. Ne ovat myös yhteydessä lukuisiin sairauksiin. Suun sairaudet voivat esimerkiksi lisätä sydän- ja aivoinfarktin riskiä, heikentää diabeteksen hoitotasapainoa, liittyä Alzheimerin taudin syntyyn ja olla keskenmenojen taustalla. Hoitamattomuus tulee kalliiksi meille kaikille, niin yksilölle, työnantajille kuin koko yhteiskunnalle.

Suu- ja hammassairauksien ehkäisyyn, hoitamiseen ja hoitojärjestelyihin tulee panostaa aiempaa selvästi enemmän.

Kaikilla on oikeus terveeseen suuhun

Tutkimusten mukaan terveyspalveluiden käyttö ja suunterveyden tila riippuvat Suomessakin vahvasti ihmisen sosioekonomisesta asemasta. Julkisen suun perusterveydenhuollon asiakasmaksut ovat muuta terveydenhuoltoa selvästi suuremmat. Kalliit maksut ovat osalle väestöä este hoitoon hakeutumiselle. Kivuton ja tulehdukseton suu tai toimivan purennan mahdollistavat proteesit eivät siis ole kaikkien saatavilla. Kaikenikäisillä tulee olla yhdenvertainen oikeus terveeseen suuhun varallisuuteen, elämäntilanteeseen tai asuinpaikkaan katsomatta.

Kavennetaan terveyseroja suunterveydessä:

 • Ohjataan resursseja suusairauksien ehkäisyyn ja säädetään suusairauksia ennaltaehkäisevät palvelut maksuttomiksi.
 • Huolehditaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten pääsystä suunterveydenhuollon palveluihin.
 • Täsmennetään asetusta neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ennalta ehkäisevästä suun terveydenhuollosta siten, että jokainen alle 18-vuotias pääsee hammaslääkärin tutkimukseen riittävän usein.
 • Huolehditaan, että muiden hoivan varassa elävät saavat tarvitsemansa avun päivittäisessä suuhygieniassa.
 • Lisätään ihmisten tietoisuutta suunterveyden merkityksestä yleisterveydelle.
 • Lisätään ihmisten tietoisuutta tupakkatuotteiden ja alkoholin käytön riskeistä suunterveydelle.
 • Edistetään terveellisiä ruokailu- ja juomatottumuksia ja laaditaan suositus karkki-, mehu- ja limsavapaasta varhaiskasvatuksesta ja koulusta.

Sujuvilla hoitopoluilla kohti parempaa suunterveyttä

Suun terveydenhuollon toimivista järjestämismalleista ja riittävästä resursoinnista on pidettävä huolta, kun sote-järjestelmää uudistetaan. Resursoinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsiperheiden ja ikäihmisten palveluihin ja niiden integraatioon muihin sote-palveluihin. Lisää panostuksia tarvitaan myös erikoishammaslääkäripalveluihin, joita on väestön tarpeeseen nähden liian vähän, ja joiden saatavuudessa alueelliset erot ovat kohtuuttomat.  Alan henkilöstön työhyvinvoinnista, motivaatiosta ja osaamisesta huolehtiminen on keskeistä uudistusten onnistumiseksi.

Turvataan asiakaslähtöiset laadukkaat palvelut:

 • Annetaan asiakkaalle mahdollisuus valita palveluntuottaja.  
 • Turvataan monipuolinen palvelutuotanto ja erikokoisten hammaslääkärivastaanottojen toiminta.
 • Varataan ikääntyvän väestön suunterveyden palveluihin tarvittavat resurssit.
 • Turvataan erikoishammaslääkärikoulutuksen ja erikoishammaslääkäritasoisten palveluiden riittävä resursointi.
 • Ohjataan resursseja osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä johtamisen kehittämiseen.
 • Taataan ammattilaisten tehokkaan työskentelyn edellyttämät toimivat tietojärjestelmät.

Custom addthis block