Tandläkarförbundets rekommendationer

Syftet är att främja och upprätthålla befolkningens munhälsa genom att styra konsumenternas val med hjälp av rekommendationer.

Ansökningsförfarande och avgifter samt hur avgifterna för rekommendationerna används

 • Ansökan om rekommendation riktas till Finlands Tandläkarförbund, som rådfrågar den utsedda rekommendationskommittén innan godkännande beviljas.
 • De avgifterna kanaliseras till den odontologiska forskningen och hälsofrämjande projekt.

Grunderna för beviljande av rekommendation

 • Fluortandkrämer och xylitolprodukter kan beviljas rekommendationer på basis av skriftliga dokument utan ställningstagande av rekommendationskommittén.
 • Övriga produkter avsedda för profylax samt tandborstar kan beviljas rekommendationer enbart efter behandling av rekommendationskommittén.
 • Nedan finns detaljerade beskrivningar av procedurerna för att få en rekommendation per produktkategori.

 

Fluortandkrämer

Beviljande av rekommendation förutsätter att sökanden till sin ansökan bifogar ett dokument där ett oberoende laboratorium fastställer att produkten fyller följande krav:

 • Tandkrämer för vuxna måste innehålla löslig fluor 1450 ppm och tandkrämer för små barn 1000-1100 ppm.
 • Fluorbestämningen har gjorts både i form av en analys av totalmängden fluor och en analys av mängden löslig fluor, och mängden anges som fluoridjonhalt.

Utlåtande:

"Finlands Tandläkarförbund rekommenderar användning av fluortandkräm vid tandborstning"

eller alternativt

"Finlands Tandläkarförbund rekommenderar användning av fluortandkräm vid tandborstning två gånger om dagen"

 

Triklosan i tandkräm

Riktiga kostvanor är viktigast vid förebyggande av karies. Av central betydelse är dessutom tillräcklig tillgång på fluor, Fluortandkräm är den viktigaste fluorkällan i Finland.

Finlands Tandläkarförbund har sedan 1970-talet gett sin rekommendation åt tandkrämer som innehåller en bestämd mängd fluor.

Rekommendationen är, att tänderna borstas två gånger dagligen med fluortandkräm.

Den rekommendation Tandläkarförbundet gett för fluortandkräm är dock inte en rekommendation för tandkrämens övriga egenskaper eller dess innehåll. Varken på tandkrämstuben eller på märkningen av förpackningen får en sådan uppfattning ges.

En del av tandkrämerna innehåller triklosan, vars användning i tandkräm och i en del övriga konsumentprodukter har ifrågasatts av miljöskäl. Den till tandkrämen tillsatta triklosanen kan ha en hämmande effekt på tandköttsinflammation.

Enligt Finlands Tandläkarförbunds uppfattning bör man dock inte rekommendera tandkrämer innehållande triklosan för allmänt bruk. Dessa bör användas endast individuellt baserat på tandläkarens bedömning och detta bör synas på märkningen av förpackningen. Barn bör överhuvudtaget inte använda tandkräm innehållande triklosan.

 

Xylitolprodukter

Beviljande av rekommendation förutsätter att den som ansöker om rekommendationen bifogar ett dokument till sin ansökan, där ett oberoende laboratorium fastställer att produkten fyller följande krav:

 • Xylitolhalten måste vara hög (rekommendationen är > 30 %). Minst 50 % av den sammanlagda vikten av alla sötningsmedel som använts måste vara xylitol.
 • Produkten får inte innehålla sackaros, glukos, stärkelsesirap, fruktos eller andra lättfermenterade kolhydrater såsom lättsmält stärkelse. Däremot kan polyoler, som sorbitol, mannitol och maltol eller intensivsötningsmedel godkännas som övriga sötningsmedel.
 • Vid test utfört i munförhållanden får produkten inte åstadkomma en sänkning av pH-värdet i placket till under 6 (pH-mätning i plack in vivo med mikroelektrod eller telemetri).
 • Produkten får innehålla bara små mängder syra. Citronsyra får inte användas (den är inte listad som ingrediens) men dess användning som hjälpmedel i aromer, färger och koncentrat är tilllåten. Citronsyrans concentration bör kunna fastställas och den får vara högst 0,05 %.

Rekommendationen ges bara utgående från en individuell utvärdering och testing av en produkt, och på basis av en detaljerad innehållsredovisning.  

Utlåtande:

"Finlands Tandläkarförbund rekommenderar användning av xylitol vid skötsel av tänderna"

eller alternativt

"Finlands Tandläkarförbund rekommenderar xylitol"

 

Tandborstar

Beviljande av rekommendation förutsätter att rekommendationskommittén finner produkten lämplig för avsett bruk och ofarlig att använda.

Utlåtande:

"Finlands Tandläkarförbund rekommenderar att man rengör tänderna minst två gånger om dagen"

eller alternativt

"Finlands Tandläkarförbund rekommenderar att man borstar tänderna minst två gånger om dagen"

---