Finlands Tandläkarförbund är en intressebevaknings- och expertorganisation inom Akava för tandläkare och studerande inom branschen. Ungefär hälften av förbundets medlemmar arbetar inom den offentliga sektorn, i huvudsak på hälsocentraler och sjukhus, och den andra hälften på privata mottagningar. Förbundet grundades 1924.

Tandläkarförbundet stärker samhörighet inom yrkeskåren och bevakar sina medlemmars yrkesmässiga, ekonomiska och samhälleliga intressen. Vi bidrar till att utveckla munhälsovården och vården av tand- och munsjukdomar som en del av hälsovården i allmänhet.

Förbundet värnar om tandläkarnas etiska värden och främjar diskussionen om etiska frågor inom branschen.

En viktig del av Tandläkarförbundets verksamhet är att främja munhälsan hos befolkningen. God munhälsa är en väsentlig del av välmående, livskvalitet och den allmänna hälsan.

Tandläkarförbundets uppgifter

  • Upprätthålla och stärka samhörigheten inom yrkeskåren.
  • Sköta tandläkarnas intressebevakning.
  • Fungera som expert inom munhälsovård och hälsopolitisk opinionsbildare.
  • Se till att de etiska riktlinjerna inom yrkeskåren efterlevs.
  • Främja god vård av patienter och god munhälsovård.

Tandläkarförbundets värden

Sakkunskap

I egenskap av sammanslutning av tandläkare och representant för yrkeskåren har Tandläkarförbundet en särskild roll i samhället som expert på munhälsovård. Förbundet samarbetar med andra aktörer och är en sakkunnig partner.

Samhörighet

Tandläkarnas intressebevakning utgår från samhörighet. Ju större del av tandläkarna som är medlemmar i förbundet, desto större är tandläkarkårens möjligheter att påverka i frågor som rör yrkeskåren och munhälsovården. Gemenskap, uppskattning och stöd av kollegor stärker samhörigheten.

Ansvarstagande

Tandläkarförbundet samordnar ansvarsfullt tandläkarnas och patienternas intressen med samhälleliga intressen. Förbundet värnar om tandläkarnas gedigna yrkesetik.

Kuvituskuva

Förbundet som intressebevakare, expert och opinionsbildare

Kuvituskuva

Tandläkarförbundets rekommendationer