Förbundet som intressebevakare, expert och opinionsbildare

Tandläkarförbundet arbetar för yrkeskåren och munhälsovården som helhet. Förbundet bevakar medlemmarnas intressen på arbetsmarknaderna, fungerar som opinionsbildare inom munhälsovården, slår vakt om sin ställning och främjar befolkningens munhälsa.

Intressebevakare för medlemmarna

Förbundet är tandläkarnas intressebevaknings- och expertorganisation. Vi utövar arbetsmarknads- och yrkesmässig intressebevakning för våra medlemmar samt intressebevakning för tandläkare som verkar som företagare.

Att fungera som opinionsbildare inom hälso- och utbildningspolitik är en viktig del av vår verksamhet.

Ungefär 95 procent av alla tandläkare i Finland är medlemmar i förbundet. Förbundet har cirka 7 000 medlemmar, varav cirka 1 000 är studerande.

Ungefär hälften av förbundets medlemmar arbetar inom den offentliga sektorn, i huvudsak på hälsocentraler och sjukhus, och den andra hälften på privata mottagningar. Förbundet förenar tandläkare med olika arbetsuppdrag som yrkeskår.  

Vi representerar yrkeskåren vid arbetsmarknadsförhandlingar. Vi förhandlar som representant för tandläkarna om det kommunala läkaravtalets villkor och villkoren i avtal inom övriga sektorer.

Tandläkarförbundet verkar aktivt inom samarbetsorganisationer i branschen. En viktig aktör inom den regionala intressebevakningen är förbundets 26 lokala avdelningar samt förtroendemännen vid hälsocentralerna.

Intressebevakningen stöder förbundets forskningsverksamhet om tandläkarnas nöjdhet och arbetsförhållanden. Forskningsverksamheten är en central del av förbundets intressebevakning.

Tandläkarförbundet är medlem i arbetsmarknadscentralorganisationen Akava.

Hälsopolitisk opinionsbildare

Tandläkarförbundet deltar i beredningen av lagstiftning inom hälsovården samt i utvecklingsarbetet inom branschen. Vi representerar yrkeskåren i beslutsfattar- och myndighetsnätverk.

Förbundet påverkar som expert hälsopolitiska lösningar med fokus på betydelsen av god munhälsa. Vi för fram frågor till beredning ur munhälsovårdens perspektiv och med beaktande av branschens särdrag.

Vi bidrar till att utveckla munhälsovårdstjänsterna och vården av tand- och munsjukdomar som en del av hälsovården i allmänhet. I ett fungerande system för munhälsovården tryggas patienternas tillgång till vård samt förstklassig och tillräcklig vård.

Utbildningspolitisk opinionsbildare

Förbundet deltar i utvecklingen av utbildningen inom branschen och håller aktivt kontakt med odontologiska institutioner.

Tandläkarförbundet följer upp och tar ställning till antalet utbildningsplatser inom branschen och sysselsättningsgraden bland utexaminerade.

Internationell aktör

Tandläkarförbundet har nära kontakt med tandläkarförbunden särskilt i de nordiska och baltiska länderna. Förbundet är medlem i tandläkarnas internationella samarbetsorganisationer.

Bevakar tandläkarnas intressen i Council of European Dentists (CED) i Europa och påverkar lagstiftningen i frågor som rör tandläkare på EU-nivå. Förbundet har en representant i CED:s styrelse.

Tandläkarförbundet är medlem i World Dental Federation (FDI).

Främjare av munhälsovård

En viktig del av Tandläkarförbundets verksamhet är att främja munhälsan hos befolkningen. Till detta förpliktigar även förbundets regler.

Målet är att förebygga tand- och munsjukdomar och uppmuntra till en hälsosam livsstil och god egenvård av munnen.

Vi verkar aktivt för att föra fram att munnens hälsa är en viktig förutsättning för välmående. Vi samarbetar med folkhälso- och patientorganisationer såsom SOSTE Finlands social och hälsa rf och Hjärtförbundet.

Förbundet och utgivningsverksamheten i vår ägo publicerar material för hälsofostran inom munhälsa och patientbroschyrer.

Målet för främjandet av munhälsa är bättre munhälsa bland befolkningen och minskade hälsoskillnader.

God munhälsa är en väsentlig del av välmående, livskvalitet och den allmänna hälsan.