Informointilomake

Tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteröidyn informointi

Informointilomake henkilötietojen käsittelystä Suomen Hammaslääkäriliitto ry:ssä:

Rekisterinpitäjä
Suomen Hammaslääkäriliitto ry, Malminkatu 30, 4. krs., 09 6220 250

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
- Hammaslääkäriliiton jäsenrekisterin ylläpitäminen
- edunvalvonnan edistäminen ja kohdentaminen
- jäsenetujen toteuttaminen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Käsittely perustuu osittain lakiin. Yhdistyksen on yhdistyslain mukaan pidettävä yllä rekisteriä jäsenistään. Siltä osin kuin rekisteröity tieto ei perustu yhdistyslakiin, perusteena on pääsääntöisesti Hammaslääkäriliiton oikeutettu etu. Vähäinen osa tiedosta on rekisteröity rekisteröidyn suostumuksen perusteella.
Oikeutetut edut ovat jäsenyyden hallinta ja jäsenten etujen valvominen.

Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja luovutetaan seuraaville tahoille:
- Lääkärikompassille Fimnet-palvelun tunnustietojen hallintaa varten
- Kustannus Oy Duodecimille Terveysporttiin rekisteröitymistä varten
- Uudenmaan verovirasto
- Yhteistyökumppaneille jäsenetujen toteuttamista varten

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika
Henkilötietoja säilytetään jäsenyyden kestoajan. Jäsenen erotessa/erotettaessa/kuollessa tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Rekisteriin jätetään kuitenkin jäsenyyden ja tilastoinnin kannalta tarpeelliset tiedot (mm. koulutustiedot, tiedot jäsenmaksuista ja potilasvakuutuksista).

Rekisteröidyn oikeudet
- Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy hänestä rekisteröityihin tietoihin. Tämä on mahdollista toteuttaa myös internetin välityksellä.
- Rekisteröidyllä on oikeus virheellisen tiedon oikaisemiseen tai poistamiseen.
- Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista siksi ajaksi kun tiedon paikkansapitävyys selvitetään.
- Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista, jos käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity tiedon poistamisen sijaan haluaa rajoittaa niiden käsittelyä.
- Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista, jos rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
- Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista oikeutetun edun perusteella käsiteltävien tietojen osalta, jos rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen perustuen.
- Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa tiedon käsittelemiseen antamansa suostumus.
- Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valitusviranomaiselle.

- Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen perustuen siltä osin kuin kysymys on oikeutetun edun perusteella käsiteltävästä tiedosta.
- Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötiedon käsittelyä suoramainontaa varten

Velvollisuus antaa tietoja
Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen velvollisuus. Jos rekisteröity kieltäytyy antamasta henkilötietojaan, hänen jäsenhakemustaan ei voida hyväksyä. Joidenkin tietojen antamatta jättäminen voi johtaa siihen, että rekisteröity ei voi käyttää hyväkseen Hammaslääkäriliiton jäsenetuja.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.