Yrittäjähammaslääkärin toimeentulo koronaepidemian aikana

Koronaepidemian aiheuttama tilanne voi johtaa vastaanottojen toiminnan vähenemiseen ja jopa vastaanottojen sulkemisiin. Tällöin ensisijainen toimeentulon lähde on työttömyyskorvaus. Yrittäjien työttömyyskorvausta koskeva lakimuutos tuli voimaan 8.4.2020. Sen mukaan yrittäjä voi saada työmarkkinatukea 16.3. lähtien, jos hän ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään 15.4.

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjien työttömyysturvaa koskeva määräaikainen lakimuutos tuli voimaan 8.4.2020. Muutoksen mukaan yrittäjä voi päästä työttömyysturvan piiriin. Vaihtoehtoisia kriteereitä työttömyysturvan piiriin pääsemiselle on kaksi:

  1. Yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt. Henkilön työskentelyn yrityksessä voitaisiin katsoa päättyneen, jos hänen päätoiminen työskentelynsä olisi päättynyt hyvin laajalle levinneen vakavan tartuntataudin vuoksi.
  2. Tulot yrityksestä ovat alentuneet. Henkilön päätoimisen työskentelyn voitaisiin katsoa päättyneen myös, jos yritystoiminnasta saatava tulo siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti olisi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa, ja tulon vähentyminen johtuisi hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista. Jos yrittäjällä on yrittäjien eläkelain mukainen vakuutus, työmarkkinatuen saaminen ei edellytä vakuutuksesta luopumista. Myöskään muita yrityksen lopettamistoimia ei edellytetä työmarkkinatuen maksamisen edellytyksenä. Työttömyysetuuden saamista ei estä se, että yrittäjä jatkaa osallistumista yrityksen tuotannolliseen tai taloudelliseen toimintaan.

Päätoimisen työskentelyn päättyminen todetaan ensisijaisesti työnhakijan oman ilmoituksen perusteella. Työnhakija antaa työ- ja elinkeinotoimistolle selvityksen yrityksen toimialasta ja siitä, miten vakava tartuntatauti ja siitä johtuvat rajoitukset ja suositukset ovat aiheuttaneet päätoimisen työskentelyn päättymisen.

Jos vaihtoehtoisesti kyse on tulojen vähentymisestä vakavan tartuntataudin vuoksi, työnhakija antaa vastaavasti työ- ja elinkeinotoimistolle selvityksen yritystoiminnasta saatavasta tulosta, ja siitä, miten tulon vähentyminen johtuu vakavasta tartuntataudista. Yrittäjän antaman selvityksen perusteella työ- ja elinkeinotoimisto antaa oikeudesta työttömyysetuuteen työvoimapoliittisen lausunnon.

Maksettava työttömyysetuus on työmarkkinatuki. Työttömyysetuuden saamisen ehtona on ilmoittautuminen TE-toimistoon työnhakijaksi. Jos yrittäjä hakeutuu työnhakijaksi viimeistään 15.4. hänellä voi olla oikeus työttömyysetuuteen takautuvasti aikaisintaan 16.3. lähtien, enintään toki kuitenkin siltä ajalta, jona työttömyysetuuden saamisen edellytykset täyttyvät.

Hakuohjeet TE-toimiston sivuilla

Toimeentulotuki

Toimeentulotukea voi saada, kun tulot ja varat eivät riitä jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotukea hallinnoivat Kela ja sosiaalitoimistot.

https://www.kela.fi/toimeentulotuki

Muut toimenpiteet

Jos yksityishammaslääkärillä on oma vastaanotto, on tärkeää minimoida vastaanoton kulut. Välttämättömille kuluille voi pyrkiä hakemaan maksuaikaa. Jos yrityksellä tai hammaslääkärillä on lainoja, on syytä hakea näille lyhennysvapaita kuukausia. Jotkut liikehuoneistojen vuokranantajat ovat olleet valmiita alentamaan vuokria epidemian aikana.

Katso ohjeita verottajan kanssa asioimiseen liiton sivuilla.

Finnvera takaa yrityksille lainaa koronaepidemian aiheuttamiin maksuvaikeuksiin. Lue lisää Finveran sivuilta.

Eläketurvakeskuksen sivuilla ohjeita YEL:n osalta.

Yritystuet

Jatkoa yrittäjien koronatukeen keväällä 2021

Kustannustuen kolmas hakukierros järjestetään 27.4.—23.6.2021. Haettavissa olevan tuen tukikausi on 1.11.2020–28.2.2021. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi. Tukea voidaan myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille. Tukea voi nyt saada, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle 2 000 euron. Kustannustukea voivat hakea myös hammaslääkäriyrittäjät.

Katso hakuohjeet Valtiokonttorin sivuilta.

Yksinyrittäjät

Yksinyrittäjiä, kuten sellaisia vuokralaishammaslääkäreitä, joilla ei ole omia työntekijöitä, tuetaan kuntien hallinnoimalla 2 000 euron toimintatuella. Kunnat tiedottavat tuen hakemisesta. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yrityksessä saattaa olla useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät ole palkansaajan asemassa eli työsuhteessa, mutta ei välttämättä yhtään työsuhteista henkilöä. Nämä usean yrittäjän yritykset kuuluvat ELY-keskusten palveluiden piiriin.

Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja. Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjän työttömyystuen kanssa. Jos 2000 euron tukea haetaan kiinteisiin kuluihin, ei se vaikuta työttömyysturvaan. Sen sijaan jos tukea käytetään yrittäjän palkkaan tai muuhun ansiotulona pidettävään vastikkeeseen, joka on saatu korvauksena työstä, voi se vaikuttaa työttömyysturvan määrään.

Pienyritykset

Pienyritysten tuki tapahtuu ELY-keskusten kautta. Pienyrityksiä ovat yritykset, jotka työllistävät 1-5 henkilöä, joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa (mukaan lukien yrittäjät). Tukea voi saada tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin. Näistä pienille hammaslääkärivastaanotoille soveltunee lähinnä tilanneanalyysiin myönnettävä tuki. Tukea myönnetään laskennallisiin palkkakuluihin (myös yrittäjän omiin palkkakuluihin) ja sivukuluihin. Tukea haettaessa on mm. annettava selvitys kahden aiemman tilikauden taseen loppusummasta, liikevaihdosta ja henkilöstömäärästä ja arviot näistä kuluvalta ja kahdelta seuraavalta tilikaudelta.

Pienyritysten tuista ELY-keskuksen sivuilla

Hakuohje

Pk-yritykset

Pk-yritysten tuki tapahtuu Business Finlandin kautta. Pk-yritykseksi katsotaan yritys, joka työllistää 6-250 henkilöä, eli yrityksessä työskentelee hakemuksen jättämishetkellä vähintään 6 henkilöä, joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa (sisältäen yrittäjän ja yrittäjät). Tukea saa esiselvitykseen tai kehittämistoimenpiteisiin.

Pk-yritysten tuesta Business Finlandin sivuilla

Hakuohjeet

Kysymyksiä ja vastauksia yritystuista TEM:n sivuilla

Yrittäjien eri tukimuodoista tietoa Akavan sivuilla.

 

Custom addthis block