Yksityisvastaanotoilla työskentelevien työntekijöiden lomauttaminen

Työskentelen työsuhteessa yksityisvastaanotolla. Voidaanko minut lomauttaa määräaikaisesti työnantajani luopuessa määräaikaisesti kiireettömän hoidon tarjoamisesta tai muun työn vähenemisen vuoksi?

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää.

Työnantaja ja työntekijä saavat työsuhteen kestäessä myös sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että sopimisella voi olla kielteinen vaikutus työttömyyskorvauksen saamiseen.

Vähintään 20 työntekijän yrityksissä on lomautusten yhteydessä käytävä yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa.

Miten nopeasti lomautus voidaan toteuttaa?

Lomauttaminen yhteistoimintalakia noudattaen

Yhteistoimintalain piirissä olevissa yrityksissä (vähintään 20 työntekijää) työnantajan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista.

Jos työnantajan harkitsema lomauttaminen kohdistuu alle kymmeneen työntekijään tai enintään 90 päivää kestävä lomauttaminen kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty 14 päivän ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita.

Jos työnantajan harkitsema 90 päivää pidempi lomauttaminen kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita.

Päätös lomautuksesta tehdään ja lomautusilmoitus voidaan antaa vasta kun neuvotteluvelvoite on täytetty.

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle pääsääntöisesti henkilökohtaisesti. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Suurissa yrityksissä ei yleensä ole käytännöllistä käydä yhteistoimintaneuvotteluja koko henkilöstön kanssa. Neuvottelut toteutetaan tällöin työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä. Työsuhteisilla hammaslääkäreillä ei yksityissektorilla pääsääntöisesti ole henkilöstön edustajia. Koska työehtosopimuksia ei ole, ei ole luottamusmiehiä. Luottamusvaltuutettuja ei yleensä ole valittu. Tällaisessa tilanteessa voi olla järkevää valita henkilöstöryhmälle yhteistoimintaedustaja. Henkilöstöryhmällä on oikeus valita keskuudestaan erityinen yhteistoimintaedustaja, jos ryhmän enemmistö ei kuulu sovellettavan työehtosopimuksen tehneeseen ammattiliittoon eikä tämän vuoksi ole voinut osallistua luottamusmiehen valintaan. Lisäksi edellytetään, että ryhmän enemmistö päättää valita keskuudestaan edustajan yhteistoimintamenettelyä varten. Kaikilla ryhmään kuuluvilla pitää olla tilaisuus osallistua yhteistoimintaedustajan vaaliin tai muuhun valintamenettelyyn.

Yhteistoimintalain 60 §:n mukaan työnantaja saa tehdä lomautuksia koskevassa asiassa päätöksen ilman edeltäviä yhteistoimintaneuvotteluja, jos yrityksen tuotanto- tai palvelutoiminnalle tai yrityksen taloudelle vahinkoa aiheuttavat erityisen painavat syyt, joita ei ole voitu tietää ennakolta, ovat yhteistoimintaneuvottelujen esteenä. Koronavirusepidemia voi joissakin tapauksissa olla tällainen syy, mutta ratkaisut ovat tapauskohtaisia. Kun perusteita poiketa yhteistoimintavelvoitteista ei enää ole, on työnantajan viivytyksettä käynnistettävä yhteistoimintaneuvottelut, joissa on selvitettävä myös poikkeuksellisen menettelyn perusteet.

Yhteistoiminnasta poikkeamismahdollisuutta on tulkittava erittäin suppeasti, eikä poikkeamista voi käyttää henkilöstömenojen säästötoimenpiteenä.

Vaikka työnantaja katsoisi, että koronavirusinfektio ja siihen liittyvät toimet aiheuttavat sen, että lomauttaminen voitaisiin tehdä ilman yhteistoimintamenettelyä, on työnantajan kuitenkin noudatettava lomautusilmoitusaikaa.

Mitä jos minut kutsutaan yhteistoimintaneuvotteluun?

Yhteistoimintaneuvotteluun osallistuvan työntekijän tai henkilöstön edustajan on saatava työnantajalta tiedot neuvotteluissa käsiteltävistä asioista. Työnantajan on liitettävä neuvotteluesitykseen tieto aiottujen toimenpiteiden perusteista, alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä, selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-aikaistamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät sekä arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset pannaan toimeen.

Neuvottelun tarkoituksena on keskustella lomautuksen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista. Työnantajan on aidosti neuvoteltava toimenpiteistä. Työntekijä tai henkilöstön edustaja voi vapaasti tuoda esiin näkemyksiään näistä aiheista. Tavoitteena on saavuttaa yksimielisyys neuvoteltavista asioista, mutta viime kädessä työnantaja tekee päätökset. Neuvottelusta on syytä pyytää pidettäväksi pöytäkirjaa.

Lomautuksista on mahdollista sopia työntekijöiden kanssa. On syytä muistaa, että lomautuksesta sopiminen työnantajan kanssa voi johtaa työttömyyskorvauksen viivästymiseen karenssin vuoksi.

https://www.yhteistoimintaopas.fi/

Lomauttaminen pienyrityksissä

Jos yritys ei ole yhteistoimintalain piirissä, työnantaja antaa työntekijöille tai heidän edustajalleen ennakkoselvityksen lomautuksesta. Ennakkoselvityksessä työnantaja antaa arvion lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Työntekijöille on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi selvityksestä. Tällöin työntekijä voi esittää omia näkemyksiään esimerkiksi lomautuksen tarpeellisuudesta, perusteista ja mahdollisista vaihtoehdoista.

Varsinainen lomautus toteutetaan lomautusilmoituksella. Lomautusilmoitus annetaan työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua. Lomautusperusteiden on täytyttävä viimeistään lomautuksen alkaessa. Kun lomautus tehdään määräajaksi, lomautuksen kesto ilmoitetaan täsmällisesti. Lisäksi ilmoitetaan lomautuksen peruste ja alkamisajankohta. 

Lomautus voidaan toteuttaa joko kokoaikaisena, jolloin työtä ei tehdä lainkaan, tai osalomautuksena, jolloin työntekijän työaikaa lyhennetään tarpeellinen määrä. Jos lomautus toteutetaan osalomautuksena, on lomautusilmoituksessa ilmoitettava lomautuksen aikainen työaika selkeästi. Osalomautus voidaan tehdä päivittäistä tai viikottaista työaikaa lyhentämällä tai esim. työskentelemällä vuoroviikoin.

Kun lomautus tehdään määräajaksi, lomautus on voimassa lomautusilmoituksessa ilmoitetussa muodossa määräajan. Määräajaksi tehty lomautus päättyy määräajan päättyessä. Jos työnantajalle kuitenkin ilmaantuu työtä, on tätä työtä tarjottava työntekijöille. Työntekijän ei ole pakko ottaa työtä vastaan. Työntekijä on esim. voinut tehdä sopimuksen muusta työstä toisen työnantajan kanssa, eikä voi ottaa työtä vastaan.

Lomautuksen ajalta ei makseta palkkaa, tai jos lomautus on toteutettu työaikaa lyhentämällä, maksetaan alennettua palkkaa. Työntekijällä on oikeus lomautusajalta työttömyyskorvaukseen. Lyhennettyä työaikaa tekevällä voi olla oikeus soviteltuun työttömyyskorvaukseen.

Pitääkö työnantajan selvittää ennen lomautusta, voitaisiinko minut sijoittaa muihin työtehtäviin?

Kyllä pitää. Määräaikaisenkin lomauttamisen edellytys on, ettei työnantaja voi tarjota työntekijälle muuta työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Jos täyttä työaikaa tekevälle on mahdollista tarjota vain osa-aikaista työtä, voi kyseeseen tulla kuitenkin osa-aikainen lomautus.  

Työntekijä on velvollinen ottamaan vastaan työsopimuksensa mukaista työtä tai työnjohto-oikeuden piiriin kuuluvia tehtäviä, jotka poikkeavat vähäisesti työsopimuksen mukaisesta työstä. Kieltäytyminen tarjotusta työstä voi joissain tapauksissa johtaa työttömyysturvan menettämiseen. Kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana voit kieltäytyä työstä, joka ei vastaa koulutukseesi tai työkokemukseesi perustuvaa ammattitaitoa.

Palkkauksen osalta on syytä ottaa huomioon, että palkka muutetaan tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos toisiin tehtäviin siirtämistä on tarjottu lomauttamisen vaihtoehtona.
Työnantajan tulee aina tarjota lomautettavalle työtä, joka on työnantajan tiedossa lomautusilmoituksen antamishetkellä tai jota ilmaantuu lomautusilmoituksen antamisen jälkeen ennen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana.

Onko minulla oikeus työttömyyskorvaukseen lomauttamisen ajalta?

Lomautuksen ajalta maksetaan työttömyyskorvausta omavastuuajan jälkeen. Työttömyyskassaan kuuluville maksetaan ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Custom addthis block