Työnjaon tukeminen palkkauksen keinoin

Työnjakoa tehtäessä työn ja tehtävien vaativuuteen voi tulla muutoksia. Palkkauksen tulee vastata työn vaativuutta. ”Palkkausjärjestelmän tavoitteena on palkan hyvä yksilövastaavuus. Kunkin työntekijän ja viranhaltijan tehtäväkohtainen palkka vastaa mahdollisimman hyvin hänen tehtäviensä vaativuutta ja henkilökohtainen lisä hänen henkilökohtaista osaamistaan ja työsuoritustaan.” (Toimivaan työnjakoon! KT, 2016 s.33)

Työtehtävien muuttuessa selkeästi vaativammaksi on perusteltua huomioida tämä tehtäväkohtaisessa palkkauksessa. Yleensä työnjakoa tehtäessä työn vaativuus lisääntyy, mutta työnjaon muutosten yhteydessä tehtävät voivat muuttua myös vähemmän vaativiksi. Tehtäväkohtaista palkkaa voidaan alentaa, jos tehtävä on muuttunut olennaisesti vähemmän vaativaksi. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi tai sen sijaan voidaan työnjaon muutoksia tukea muilla palkkatekijöillä.

KT Kuntatyönantajan ja pääsopijajärjestöjen yhteistyössä laatimassa oppaassa Toimivaan työnjakoon! Tehtävien ja työnjakojen muutokset terveydenhuollossa (2016) löytyy asiasta enemmän tietoa.

1
Toimintojen uudelleenjärjestelyt ja tehtäväjaon muutokset

Palkkahinnoittelun soveltamisen yhteydessä seurataan ja tuetaan palkkauksellisesti niitä tavoitteita, joita seudullisissa tai paikallisissa toimintojen uudelleenorganisoinneissa ja yhteistyön kehittämisessä toteutetaan ja joiden seurauksena terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskinäistä tehtävänjakoa kehitetään ja uudistetaan kunkin osaamisen hyödyntämiseksi työyhteisössä entistä paremmin ja laaja-alaisemmin (esim. lääkärien/hammaslääkärien ja hoitohenkilöstön välistä ja hoitohenkilöstön keskinäistä tehtävänjakoa muutetaan). Henkilön tehtäväkuvaus tulee tarkistaa muuttuneiden tehtävien mukaiseksi ja arvioida muutosten vaikutukset tehtävän vaativuuteen ja palkkaukseen. (SOTE-sopimus 2021 - 2022 Liite 1: Terveydenhuollon henkilöstö)

 

Custom addthis block