Hyvä hammaslääkäriesihenkilö -kunniamaininta

Onko sinulla innostava, kannustava ja motivoiva esihenkilö? Hyvä hammaslääkäriesihenkilö -kunniamaininnan tavoitteena on nostaa esille hyvän esihenkilötyön merkitystä ja tärkeyttä. Hakuaikaa on 14.10.2022 asti. Kunniamaininnan saaja julkistetaan Hammaslääkäripäivillä 10. marraskuuta.

Ohjeet ehdotuksen tekemiseen

 • Hammaslääkäriliiton kunniamaininta on tarkoitettu kaikille johtamis- ja esihenkilötyötä tekeville hammaslääkäreille.
 • Kunniamainintaa voi ehdottaa eri sektoreilla, erikokoisissa organisaatioissa ja erilaisissa johtaja-esihenkilörooleissa työskentelevälle esihenkilölle.
 • Ehdotuksia voivat tehdä yksittäiset hammaslääkärit tai laajempi joukko työntekijöitä, joiden esihenkilönä kyseinen hammaslääkäri työskentelee.
 • Ehdotukset tehdään vapaamuotoisella hakemuksella.
 • Ehdotuksessa tulee kertoa konkreettisin esimerkein, miten hyvä johtaminen ja esihenkilötyö näkyvät ehdokkaan toiminnassa ja työpaikan arjessa.

Ehdokkaasta on mainittava

 • ehdokkaan nimi
 • titteli ja työpaikka
 • ehdottajan nimi / ehdottajien nimet
 • yhteystiedot
 • tehtävä ko. organisaatiossa

Hyvän hammaslääkäriesihenkilön piirteitä

 • On kannustava, innostava ja motivoiva esihenkilö.
 • On luotettava, avoin ja oikeudenmukainen alaisiaan kohtaan.
 • Pitää huolta henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta.
 • Tukee toiminnallaan yhteistyön ja luottamuksen ilmapiirin rakentamista ja ylläpitämistä.
 • Panostaa johtamistyössään aktiiviseen viestintään ja vuoropuheluun henkilöstön kanssa.
 • Ymmärtää kliinisen autonomian merkityksen ja antaa tilaa sen toteuttamiselle.
 • Suunnittelee ja kehittää vastuualueensa toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa. Johtaa toimintaa ja taloutta tuloksellisesti myös muutostilanteissa.
 • Toimii suun terveydenhuollon aseman vahvistamiseksi omassa organisaatiossaan ja pitää esillä suun terveydenhuollon merkitystä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
 • Osaa tehdä päätöksiä ja tarttuu jämäkästi asioihin.
 • Pitää organisaation perustehtävän ja potilaan hyvän hoidon toiminnan keskiössä.
 • Huomioi palautteen ja kehittää aktiivisesti johtamis- ja esihenkilötaitojaan.

Hakemukset toimitetaan 14.10.2022 mennessä: ira.peurakoski@hammaslaakariliitto.fi (Kirjoita viestin aihekenttään: "Hyvä hammaslääkäriesihenkilöehdotus".)

Lisätietoja: Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa ja järjestöpäällikkö Ira Peurakoski.

1
Kunniamaininta 2020 Anna Ekdahlille

Hammaslääkäriliitto myönsi  Hyvä hammaslääkäriesimies –kunniamaininnan Lohjan kaupungin ylihammaslääkäri, HLL, KTM Anna Ekdahlille.

Ekdahl on työskennellyt vuodesta 2013 alkaen hammaslääkärinä Lohjalla. Vuonna 2018 hän siirtyi terveydenhuoltoon erikoistuvaksi hammaslääkäriksi suorittamaan terveydenhuollon erikoishammaslääkärin opintoihin liittyvää hallinnollisen työn osuutta. Sen jälkeen hän toimi ylihammaslääkärin sijaisena ennen siirtymistä Lohjan kaupungin ylihammaslääkäriksi. Hän vastaa alueen suun terveydenhuollon vastuualueen johtamisesta ja toimii 25 hammaslääkärin esimiehenä. Organisaatiossa työskentelee yhteensä noin 65 ammattilaista.

Ekdahl on onnistunut hyvin asiantuntijaorganisaation johtamisessa haastavana aikana, jossa koronaepidemia on pitänyt ottaa huomioon kaikessa toiminnassa. Hän on rakentanut hyvää yhteistyötä ja vuoropuhelua henkilöstön kanssa ja korostanut kannustavan ja innostavan esimiestyön merkitystä. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen on hänelle tärkeää.

Ehdotuksessa korostettiin, että Ekdahl on helposti lähestyttävä, työntekijät huomioiva ja kannustava esimies. Hän tukee henkilöstön mahdollisuuksia tehdä työnsä hyvin ja kannustaa osaamisen kehittämiseen. Hän pyrkii kaikin tavoin edistämään hammaslääkärien työhyvinvointia. Hän osaa tehdä päätöksiä ja ottaa vastuun esimiehen toimenkuvan vaativalla tavalla.  

Hyvä hammaslääkäriesimies -kunniamaininta myönnetään johtamis- ja esimiestyössä ansioituneelle hammaslääkärijohtajalle. Kunniamaininnan tavoitteena on nostaa esille hyvän esimiestyön merkitystä ja hammaslääkäriesimiehen tekemää tärkeää työtä.

Custom addthis block