Karanteeni ja sairastuminen (kuntasektori)

Mikä tarkoitetaan karanteenilla ja eristyksellä?

Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisvapauden rajoittamista. Osa infektiosairauksista voi tarttua jo ennen varsinaisten oireiden puhkeamista. Karanteenilla estetään tartuntoja mahdolliselta oireettomalta tartunnankantajalta muihin henkilöihin.

Eristyksellä tarkoitetaan tarttuvaa tautia sairastavan potilaan eristämistä terveistä. Eristys voidaan toteuttaa kotona tai sairaalassa. Tällä halutaan välttää mahdolliset jatkotartunnat. 

Päätöksen karanteenista/eristyksestä tekee virkasuhteinen kunnan tai kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri, ei työnantaja. Karanteeniin/eristykseen asetetun työntekijän ja viranhaltijan on noudatettava karanteenin asettajan hänelle antamia ohjeita ja määräyksiä ja hänellä on velvollisuus pysyä poissa työpaikalta. Poissaolovelvollisuudesta ei voida sopia toisin työnantajan kanssa.

Karanteenin/eristyksen tai ajalta, jonka tartuntalain perusteella on määrätty oleman poissa ansiotyöstään, voi hakea Kelalta tartuntatautipäivärahaa.

Mikä on karanteenin ja eristämisen vaikutus palkkaan?

Kunnallisessa työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) mukaan jos työntekijä tai viranhaltija on tartuntatautilain 57 §:n tai 63 §:n perusteellä määrätty taudin leviämisen estämiseksi olemaan poissa töistä tai eristettävänä, on hänellä oikeus palkkaan KVTES:n sairausajan palkkaa koskevien säännösten mukaisesti. Tämän mukainen palkallinen poissaoloaika vähentää KVTES V luvun 2 §;n 1 momentin mukaisia palkallisen sairausloman enimmäismääriä.

Työnantajalla on oikeus saada tartuntatautilain mukaisen poissaolon ajalta maksettua palkkaa vastaava osa tartuntatautilain mukaisista korvauksista.

Tartuntatautilaki 57 §

Jos yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ei voida estää muilla toimenpiteillä, virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön työstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta poissaolosta yhtäjaksoisesti yhteensä enintään kahden kuukauden ajaksi. Päätös työstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta poissaolon lopettamisesta on tehtävä heti, kun asianomainen ei ole enää tartuntavaarallinen.

Tartuntatautilaki 63 § 

Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän virkasuhteinen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää yleisvaaralliseen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäiltyyn tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön eristämisestä terveydenhuollon toimintayksikköön enintään kahden kuukauden ajaksi, jos taudin leviämisen vaara on ilmeinen ja jos taudin leviämistä ei voida estää muilla toimenpiteillä. Päätöksen tehneen lääkärin on annettava eristettävälle henkilölle ja häntä hoitaville työntekijöille tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi välttämättömät ohjeet.

Sen sijaan jos työntekijä tai viranhaltija on määrätty karanteeniin tartuntatautilain 60 §:n perusteella, ei työnantajalla ole palkanmaksuvelvollisuutta. Tästä huolimatta monet työnantajat maksavat palkkaa myös tässä tilanteessa.

Tartuntatautilain 60 §

Jos yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen vaara on ilmeinen eikä taudin leviämistä voida muulla tavoin estää, virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai virkasuhteinen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilön karanteenista enintään yhden kuukauden ajaksi. Päätös karanteenista voidaan tehdä henkilölle, jonka on todettu tai perustellusti epäilty altistuneen yleisvaaralliselle tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillylle tartuntataudille.

Tartuntatautipäiväraha määräytyy sen työ- tai virkasuhteen palkan perusteella, jonka vakuutettu saisi, ellei häntä olisi tartuntatautilain nojalla määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin. Päivärahan määrä on kuukausitulon kahdeskymmenesviidesosa. Jos ansionmenetyksen määrästä ei esitetä luotettavaa selvitystä, tartuntatautipäiväraha määräytyy sen palkan perusteella, jonka vakuutettu on saanut välittömästi ennen kuin hänet on määrätty olemaan poissa ansiotyöstään. Määrässä huomioidaan myös mahdolliset palkan lisät (esim. vuorolisät), jotka jäävät saamatta. Työnantajan pitää ilmoittaa Kelaan työntekijälle aiheutuvat ansionmenetyksen määrä eli se palkka, joka työntekijälle maksettaisiin, jos hän olisi työssä.

Jos työstä poissaoloajalta on maksettu palkkaa, maksetaan tartuntatautipäiväraha työnantajalle palkkaa vastaavalta osalta. Palkan määrä voi olla erisuuruinen kuin ansionmenetyksen määrä. Mahdollinen ylimenevä osuus maksetaan suoraan karanteeniin määrätylle, ei työnantajalla, joka voi saada vain maksamaansa palkkaa vastaavan osuuden.

Onko minulla velvollisuus tehdä etätyötä karanteenissa?

Työnantaja voi työsopimuksen ja virkamääräyksen rajoissa päättää työn tekemisen paikasta ja tavasta. Mikäli työntekijä tai viranhaltija on karanteenissa ja työkykyinen ja hänen työtehtävänsä mahdollistavat etätyön, voi työnantaja osoittaa hänet karanteenin ajaksi etätyöhön. 

Etätyö edellyttää, että työntekijän tai viranhaltijan työvälineet ovat hänen käytettävissään.

Mikäli työntekijä/viranhaltija tekee karanteenissa ollessaan etätyötä, tulee hänelle maksaa normaali mukainen palkka. Toimenpidepalkkioista voit katsoa tarkemmin palkkausta koskevista kysymyksistä ja vastauksista.

Onko minulla oikeus jäädä kotiin ja saada palkkaa, jos alle 16-vuotias lapseni joutuu karanteeniin?

Henkilöllä, joka tartuntataudin leviämisen estämiseksi on määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin, on oikeus saada ansionmenetyksen korvaamiseksi tartuntatautipäivärahaa siten kuin sairausvakuutuslaissa (1224/2004) säädetään.

Tartuntatautipäivärahaan on oikeus myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos alle 16-vuotias lapsi on tartuntataudin estämisestä määrätty pidettäväksi kotona ja huoltaja tämän vuoksi on estynyt tekemästä työtään (tartuntatautilaki 82 §). Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa ja se korvaa täysimääräisesti aiheutuneen ansionmenetyksen.

Myös tässä tilanteessa tarvitaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista.

Palkanmaksuvelvollisuus on sidoksissa poissaoloperusteeseen ja etätyön mahdollisuus on käytettävissä. Jos tässä tilanteessa pystyy tekemään etätyötä, maksetaan normaali palkka. 

Lähdin ulkomailla lomamatkalle ennen kuin 12.3. ulkoministeriö suositti, että kaikkea matkustamista ulkomaille vältetään. Palattuani ulkomailta joudun jäämään 14 vuorokaudeksi kotiin enkä pysty tekemään etätyötä? Onko minulla oikeus palkkaan.

Tässä tilanteessa ei ole kysymys tartuntatautilain tarkoittamasta karanteenista/eristämistä. Tartuntatautilain tarkoittamaan ja tartuntatautipäivärahaan oikeuttavaan karanteeniin voi määrätä vain virkasuhteinen kunnan tai kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri, ei työnantaja.

Jos työnantaja määrää työntekijän/viranhaltijan pysymään kotona työntekijän/viranhaltijan tai tämän perheenjäsenen ulkomaanmatkan vuoksi, eikä etätyön mahdollisuutta ole, katsottaisiin lähtökohtaisesti työnteon estyneen työnantajasta johtuneesta syytä ja poissaolo olisi palkallinen. Koska palvelussuhteessa olevan työnteko estyy työnantajan antaman määräyksen vuoksi, on myös KT Kuntatyönantajat suositellut, että työnantajan maksaa palvelussuhteessa olevalle palkan.

Työntekijän ns. itsekaranteeni johtuu viranomaisisten linjauksista tai työnantajan määräyksestä. Kelan ohjeen mukaan työnantajan suositus tai määräys kotiin jäämisestä ei ole peruste tartuntatautipäivärahan myöntämiselle.

Lomapäiviä voidaan käyttää poissaolon ajalla vain työntekijän/viranhaltijan suostumuksella.

Kuluuko annettu vuosiloma karanteenin tai karanteenin kaltaisten olosuhteiden aikana?

Karanteeni tai karanteenin kaltaisiin olosuhteisiin määrääminen eivät oikeuta keskeyttämään tai siirtämään vuosilomaa.

Jos olisit sekä karanteenissa että sairauden vuoksi työkyvytön, arvioitaisiin poissaoloperustetta ja oikeutta sairausajan palkkaan sen mukaan, mikä poissaoloperuste on syntynyt ensin.

Työkyvyttömyyden vuosi on oikeus pyytää vuosiloman siirtoa. Siirtoa tulee kuitenkin pyytää ilman aiheetonta viivytystä. Jos sairastus vuosiloman aikana, ole heti yhteydessä työnantajaasi. Häneltä saat tiedon, vaatiiko työnantaja esimerkiksi lääkärintodistusta. 

Onko minulla oikeus sairausajan palkkaan, jos sairastun koronainfektioon?

Jos sairastut, noudatetaan normaalisti kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) ja työnantajan määräyksiä sairauspoissaoloista. Sairausajan palkka maksetaan normaalisti KVTES:n säännösten mukaisesti.

KVTES:n mukaan työkyvyttömyydestä on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus tai se on osoitettava muulla luotettavalla tavalla. Työnantaja voi myöntää sairauslomaa myös oman ilmoituksen perusteella.

Mikäli tarvitset lääkärintodistuksen ja olet sairastunut tai epäilet koronavirustartuntaa, noudata THL:n ohjeistusta ja terveydenhuollon ohjeistusta epidemian leviämisen välttämiseksi.

Noudata työnantajasi ohjeistusta sairauspoissaoloista ilmoittamisessa. Esimiehesi kertoo sinulla esimerkiksi missä vaiheessa työnantaja vaatii lääkärintodistusta.

Voinko jäädä kotiin hoitamaan sairastunutta lasta?

Kunnissa tilapäinen hoitovapaan ikäraja on 12 vuotta kun se työsopimuslaissa on 10 vuotta.

Viranhaltijan/työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen, joka ei ole täyttänyt 12 vuotta taikka vammaisen lapsensa sairastuessa äkillisesti, viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan.

Tilapäisen hoitovapaan ajalta maksetaan varsinainen palkka enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien.

Palkallinen tilapäinen hoitovapaa edellyttää lapsen sairautta, palkanmaksuvelvollisuutta ei siis ole karanteenin kohdalla.

Mikäli vanhemmalla on tarve jäädä hoitamaan lasta pidemmäksi ajaksi tai lapsi on yli 12-vuotias, voi työnantaja harkintansa mukaan myöntää palkatonta virka- tai työvapaata. Työntekijä voi myös hakea vuosilomaa.

Sairastuneen lapsen hoitaminen voi olla myös peruste poissaoloon pakottavista perhesyistä, joka on palkatonta (työsopimuslaki 4 luku 7§).

Custom addthis block