Hammaslääkärin omaan terveydentilaan liittyvät kysymykset

Olen terveyskeskushammaslääkäri/sairaalahammaslääkäri ja kuulun koronavirusinfektion riskiryhmään. Miten minun tulisi toimia?

STM:n ohjeessa koronatilanteeseen varautumisesta suun terveydenhuollossa on todettu, että ”Riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden on suositeltavaa olla yhteydessä työterveyshuoltoon, jotta voidaan arvioida heidän mahdollisuutensa työskennellä vastaanotto-olosuhteissa. Tarvittaessa heidät tulee siirtää muihin tehtäviin.”

Työterveyslääkärin on syytä ottaa lausunnossaan kantaa siihen, onko kyseessä työturvallisuuslain 23 §:n mukainen tilanne (työntekijän oikeus työstä pidättäytymiseen, jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän hengelle tai terveydelle) ja sitä kautta työnantajan velvollisuus järjestää etätyömahdollisuus. Jos työterveyslääkäri kirjoittaa todistuksen, jossa se toteaa henkilön tässä erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa käytännössä työkyvyttömäksi, sen pitäisi riittää sairausajan palkan maksamisen perusteeksi.

KT Kuntatyönantajat on ohjeistanut työnantajia, miten riskiryhmiin kuuluvaa työntekijää suojellaan koronavirukselta. KT:n ohjeen mukaan työnantajan otettava huomioon normaalit työsuojelu- ja työturvallisuusvelvoitteet ja lojaliteettivelvoitteensa. Tarvittaessa työntekijät ja viranhaltijat siirretään etätöihin tai vapautetaan kokonaan työvelvoitteesta. Mikäli palkansaaja on lääkärintodistuksen mukaan työkyvytön, hänelle maksetaan sairausajan palkkaa KVTES:n V luvun määräysten mukaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut työpaikoille ohjeet siitä, miten koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin vakavammille muodoille alttiiden riskit arvioidaan.

Työnantajan velvollisuutena on tälläkin hetkellä noudattaa työturvallisuuslainsäädäntöä.  Työturvallisuuslain 8 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. 

Tarpeellisten toimenpiteiden riittävyyttä on arvioitava jatkuvasti ja säännönmukaisesti.

Työnantajan on huolehdittava, että työpaikan vaarojen selvitys ja riskien arviointi on päivitetty huomioiden koronavirusepidemiatilanne. Työantajan tulee laatia tarvittavat ohjeet ja menettelytavat koronatilanteeseen liittyen (esimerkiksi valmiusryhmä, puhtaus, hygienia, henkilönsuojaimet).

Koronavirusepidemian aikana on arvioitava, onko riski saada koronavirustartunta työssä kohonnut muuhun väestöön verrattuna. Riskin arvioinnissa on otettava huomioon esimerkiksi lähikontaktien määrä ja kesto sekä suojautumisen mahdollisuus.

Terveydenhuollossa on erityisesti huomioitava aerosoleja tuottavat toimenpiteet.

Työnantaja voi käyttää riskienarvioinnissa apuna työterveyshuollon asiantuntemusta.

Voiko työnantaja velvoittaa riskiryhmään kuuluvia työntekijöitä/viranhaltijoita hakemaan vuosilomaa tai palkatonta vapaata?

Työnantaja ei voi velvoittaa hakemaan palkatonta vapaata tai vuosilomaa.

Palkaton vapaa myönnetään työnantajan käytäntöjen ja kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) ehtojen mukaisesti työntekijän/viranhaltijan pyynnön perusteella.

Vuosiloma annetaan vuosilomalain ja KVTES:n mukaisesti työnantajan määräyksestä hänen kuultuaan työntekijää/viranhaltijaa vuosiloman antamisajankohdasta. Vuosiloman antamisajankohdasta voidaan myös sopia työntekijän/viranhaltijan kanssa, mutta sopiminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Valmiuslain myötä työnantajalla on tietyissä tilanteissa mahdollista poiketa vuosiloman antamista koskevista virka- ja työehtosopimuksen määräyksistä. Poikkeamisen edellytyksenä on, että toimenpiteet ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi ja että niillä ei vaaranneta työturvallisuutta eikä työntekijän terveyttä.

Olen perusterve raskaana oleva hammaslääkäri.  Onko minulla oikeus siirtyä muihin tehtäviin? Onko minulla mahdollisuutta päästä erityisäitiysvapaalle?

Raskaana olevat naiset eivät tämänhetkisen tiedon mukaan kuulu koronavirustaudin riskiryhmään. Riskiryhmälistaukset voivat kuitenkin muuttua, kun koronaviruksesta saadaan uutta tietoa. Katso THL:n sivuilta ajantasainen tieto koronaviruksesta ja raskaudesta.

Ole yhteydessä esimieheesi, työterveyshuoltoon ja tarvittaessa neuvolaan. Työterveyshuollossa arvioidaan koronaviruksen vaikutus raskaana olevan työntekijän työturvallisuuteen ja terveyteen. Ota mukaasi kulloinkin ajantasainen versio STM:n ohjeesta ”Koronavirustilanteeseen varautuminen suun terveydenhuollossa: Käytännön ohjeita suun terveydenhuoltoon”, jossa on myös kerrottu, miksi suun terveydenhuolto on muuhun terveydenhuoltoon nähden erityisen altis infektioiden leviämiselle.

Työnantajan on huolehdittava raskaana olevan työturvallisuudesta ja suojeltava häntä tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta. Työsopimuslain 2 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan mikäli työntekijän työtehtävät tai työolot vaarantavat hänen tai sikiön terveyden eikä työssä tai työoloissa olevaa vaaratekijää voida poistaa, työntekijä on pyrittävä raskauden ajaksi siirtämään muihin, hänen työkykynsä ja ammattitaitonsa huomioon ottaen sopiviin tehtäviin. 

Terveydenhuollossa työskentelevillä raskaana olevilla työntekijöillä voi syntyä koronaviruksen vuoksi oikeus erityisäitiysrahaan, jos korvaavaa työtä ei ole tarjolla.  Työolojen sopivuudesta raskauden aikaiseen työskentelyyn voi ensisijaisesti pyytä ohjeita ja neuvoja omasta työterveyshuollosta. Työterveyslaitoksen Raskaus ja työ -neuvontapalvelu auttaa tarvittaessa työolojen turvallisuuden arvioimisessa lisääntymisterveyden kannalta.

Raskaana olevalla naisella on oikeus erityisäitiysrahaan, jos hänen työtehtäviinsä tai työoloihinsa liittyvä kemiallinen aine, säteily, tarttuva tauti tai muu vastaava seikka vaarantaa hänen terveytensä tai sikiön terveyden. Erityisäitiysvapaa voi alkaa raskauden toteamisesta alkaen ja jatkua enintään äitiysloman alkamiseen asti. Erityisäitiysrahan maksamisen edellytyksenä on, että nainen on työkykyinen ja ettei hänelle voida järjestää muuta työtä ja hän joutuu tämän vuoksi olemaan pois työstä.

Erityisäitiysrahan anomiseen liittyy seuraavia vaiheita:

  • Vaaratekijät selvitetään työterveyshuollossa.
  • Erityisäitiysrahahakemukseen on liitettävä lääkärin, sairaanhoitajan, kätilön tai terveydenhoitajan antama todistus raskaudesta.
  • Äidin tai sikiön terveydelle aiheutuvasta vaarasta lääkärinlausunnon antaa työpaikan työterveyshuoltoa toteuttava lääkäri tai muu vakuutetun työolosuhteet tunteva lääkäri.
  • Mukaan liitetään työnantajan ilmoitus siitä, että työntekijä on poissa työstä ja ettei työntekijää ole voitu siirtää muihin tehtäviin.

Lisätietoa asiasta Työterveyslaitoksen sivuilta Työolot raskauden aikana

Voiko koronaviruksen aiheuttama sairaus tulla korvatuksi ammattitautina?

Tapaturmavakuutuskeskuksen 18.3.2020 antamassa tiedotteessa on asiasta todettu seuraavaa:

Lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa työn tekemiseen liittyviä työtapaturmia ja ammattitauteja. Ammattitautina korvataan sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä työssä, työntekopaikan alueella tai työhön liittyvässä koulutuksessa.

Jos työntekijällä todetaan koronaviruksen aiheuttama sairaus ja altistuminen on todennäköisesti ja pääasiallisesti tullut yllä kuvatuissa olosuhteissa, viruksen aiheuttama sairaus korvataan biologisen tekijän aiheuttamana ammattitautina.

Jotta koronavirustartunta korvattaisiin ammattitautina, tartuntalähde ja -olosuhde on pystyttävä selvittämään. Altistumisen on pitänyt tapahtua työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisessa olosuhteessa:

  • työnteon yhteydessä
  • työtehtävästä johtuvan matkustamisen yhteydessä
  • työntekopaikan alueella
  • työhön liittyvässä koulutustilaisuudessa

Koronaviruksen aiheuttaman sairauden korvaaminen ammattitautina edellyttää siis, että tartuntalähde on yksilöitävissä esimerkiksi työnteon yhteydessä tapahtuneeksi.

Ammattitautikorvaus edellyttää diagnosoitua sairautta. Pelkkä altistuminen koronavirukselle ei ole ammattitauti eikä sen perusteella saa korvauksia.

 

Custom addthis block