Lomauttaminen kunnissa ja kuntayhtymissä

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työ-/virkasuhteen pysyessä muutoin voimassa. Työnantaja voi myös lyhentää työntekijän lain tai sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa siinä määrin kuin se on välttämätöntä lomauttamisen perusteen kannalta. Tälle sivulle on koottu kysymyksiä ja vastauksia liittyen lomauttamisiin kunnissa ja kuntayhtymissä. Varsinkin lomautusmenettelyssä ja määräajoissa on eroja julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Tässä asiaa on käsitelty kuntasektorilla työskentelevien näkökulmasta. Erot ovat suurentuneet 1.4.2020 lähtien, kun määräaikaiset yksityistä sektoria koskevat lakimuutokset tulivat voimaan.

Mikä on lomautus?

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen/virkasuhteen pysyessä muutoin voimassa.

Mitä eroa on määräaikaisella ja toistaiseksi lomauttamisella?

Määräaikainen lomautus päättyy lomautusilmoituksessa mainitun määräajan päättyessä. Määräaikainen lomauttaminen enintään 90 päiväksi on mahdollista tehdä väljemmillä perusteilla kuin lomauttaminen toistaiseksi. Työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää. 

Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, hän ei etukäteen tiedä milloin lomautus tulee päättymään. Työnantajan on ilmoitettava toistaiseksi lomautetulle työntekijälle lomautuksen päättymisestä vähintään seitsemän päivää aikaisemmin.

Olen terveyskeskushammaslääkäri. Voidaanko minut lomauttaa määräaikaisesti työnantajani luopuessa määräaikaisesti kiireettömän hoidon tarjoamisesta?

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää. Viranhaltija voidaan lomauttaa määräaikaisesti vastaavalla perusteella.

Työnantaja ja työntekijä saavat työsuhteen kestäessä myös sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi.

Mikäli kunta haluaisi koronatilanteen vuoksi lomauttaa hammaslääkäreitä, tulee sen noudattaa työsopimuslakia, lakia kunnallisesta viranhaltijasta,lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä KVTES:n lomautusta koskevia määräyksiä.

Miten nopeasti kunta voi lomauttaa?

Koronatilanteesta johtuen on yrityksiä koskevaa lainsäädäntöä muutettu siten, että lomautusmenettelyä on nopeutettu. Tämä nopeutus ei koske kuntia ja kuntayhtymiä.

 • Jos työnantaja harkitsee taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista, työnantajan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista.
 • Jos työnantajan harkitsema lomauttaminen kohdistuu alle kymmeneen työntekijään tai enintään 90 päivää kestävä lomauttaminen kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty 14 päivän ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita.
 • Jos työnantajan harkitsema 90 päivää pidempi lomauttaminen kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita.
 • Päätös lomautuksesta tehdään ja lomautusilmoitus voidaan antaa vasta kun neuvotteluvelvoite on täytetty.
 • Lomautuksesta on ilmoitettava työntekijälle ja viranhaltijalle vähintään kuukautta ennen lomautuksen alkamista. Työ- ja virkaehtosopimuksella on sovittu siis lakia pidemmästä ilmoitusajasta.

Kunnassamme päätettiin henkilöstön lomauttamisesta ilman yhteistoimintamenettelyä. Ovatko lomautukset laittomia?

Yhteistoimintamenettelystä on säädetty laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Lain 15 §:ssä on säädetty yhteistoimintamenettelystä poikkeamisesta. Jos kunnan viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toiminnan vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt, joita ei ole voinut ennakolta tietää, ovat yhteistoimintamenettelyn esteenä, voidaan myös lomauttamisesta tehdä päätös ilman edeltävää yhteistoimintamenettelyä.

Asia tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä viivytyksettä sen jälkeen, kun perusteita poikkeamiselle säännönmukaisesta menettelystä ei enää ole. Samalla työnantajan on selvitettävä poikkeuksellisen menettelyn syy.

JUKOn näkemyksen mukaan koronavirusepidemia ei ole kaikissa tilanteissa automaattisesti säännöksessä tarkoitettu toiminnan vaarantuminen, joka on yhteistoiminnan esteenä. Epidemian vaikutuksiin on voitu valmistautua etukäteen kuten muissakin kuntapalveluissa. Mahdollinen asian riitauttaminen selvitetään jälkikäteen.

Vaikka lomauttamisesta olisi tehty päätös ilman yhteistoimintamenettelyä, on työnantajan kuitenkin noudatettava vähintään yhden kuukauden lomautusilmoitusaikaa.

Mikä on lomautusilmoitus? En ole saanut kirjallista lomautusilmoitusta. Minkä paperin toimitan työvoimaviranomaisille?

Lomautusilmoituksessa/päätöksessä jokaisella työntekijälle ja viranhaltijalle ilmoitetaan lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Työntekijöille annettava lomautusilmoitus ja viranhaltijoille annettava päätös lomautuksesta on annettava tiedoksi lomautettavien työntekijöiden edustajalle.

Työntekijät:

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään kuukautta ennen lomautuksen alkamista. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Lomautusilmoitus on vapaamuotoinen, se voidaan antaa paitsi kirjallisesti myös esimerkiksi suullisesti. Jos työntekijä on tavoitettavissa, lomautusilmoitus on annettava hänelle itselleen.

Jos työntekijä ei ole saanut kirjallista henkilökohtaista lomautusilmoitusta, tai se on puutteellinen, työnantajan on työntekijän pyynnöstä annettava lomautuksesta kirjallinen todistus, josta käyvät ilmi ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu kesto. Jos et ole saanut kirjallista lomautusilmoitusta, toimita tämä TE-keskukseen.

Työntekijää lomauttaessaan työnantajalla ei ole ilmoitusvelvollisuutta, jos työnantajalla ei ole muun syyn kuin lomautuksen vuoksi lomautusaikaan kohdistuvaa palkanmaksuvelvollisuutta tai joissa työnteon este johtuu työsopimuslaissa tarkoitetuista tapauksista (TSL 2 luvun 12 §). Tällä hetkellä muutokset kiireettömän hoidon tarjoamisessa perustuvat työnantajan omiin ratkaisuihin, eivätkä kyseisen työsopimuslain kohdan soveltamisen edellytykset täyty.

Viranhaltijat:

Lomautusta koskeva päätös on annettava viranhaltijalle tiedoksi kirjallisesti vähintään kuukautta ennen lomautuksen alkamista.

Lomautuspäätös annetaan viranhaltijalle henkilökohtaisesti. Jos lomautuspäätöstä ei voida antaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse samaa määräaikaa noudattaen.

Kirjeitse toimitetun päätöksen katsotaan tulleen viranhaltijan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on lähetetty. Lomautuspäätöksessä tulee mainita lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja määräaikaisen lomautuksen kesto sekä toistaiseksi tapahtuvan lomautuksen osalta sen arvioitu kesto.

Lomautuspäätös on annettava tiedoksi luottamusmiehelle.

Työntekijöitä koskevassa kohdassa selostettu poikkeus ilmoitusvelvollisuudesta ei koske viranhaltijoita.

Voiko työnantaja ilman lomautusta keskeyttää palkanmaksun siksi, että kiireetöntä hoitoa ei enää tarjota kuntamme suun terveydenhuollossa? Jos työnantaja näin tekisi, onko minulla oikeus työttömyysturvaan?

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkan, jos hän on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta kuitenkaan tehdä työtä työnantajasta johtuvasta syystä, ellei toisin sovita.

Saman pykälän 2 momentin mukaan, jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä.

Kun ratkaisut kiireettömän hoidon tarjoamisen osalta ovat työnantajan itsensä tekemiä, ei 2 momentin edellytys täyty. Työnantajalla on kuitenkin mahdollisuus lähteä lomautusmenettelyyn lomautuksen edellytysten täyttyessä.

Työntekijä, jonka työnteko on laissa tarkoitetulla tavalla estynyt, on oikeutettu työttömyysetuuksiin riippumatta siitä, onko työnantaja lomauttanut häntä vai ei palkanmaksuvelvollisuuden päätyttyä. Lomautukseen rinnastettavan syyn perusteella maksettava työttömyysetuus määräytyy samoin perustein kuin lomautetun työntekijän etuus.

Työttömyysturvalain (1290/2002) 5 § 14 a) nojalla palkanmaksun keskeyttäminen TSL 2:12.2 on lomautukseen rinnastettava syy.

Jos työnantajasi kuitenkin päättäisi palkanmaksun keskeytyksestä, toimi seuraavasti:

Työntekijä:

1. Työnantajan ilmoitus palkanmaksun keskeytyksestä on saatava kirjallisena ja siitä on käytävä ilmi, mistä päivämäärästä työnteon esteen alkaminen lasketaan. Mikäli ilmoitus annetaan suullisesti, vaadi ilmoitus kirjallisena.

2. Noudata saamaasi määräystä. Suosittelemme ilmoittamaan esimiehelle, ettet hyväksy työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaista perustetta palkanmaksun keskeyttämiseen.

3. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi heti tai viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Toimi samalla tavoin kuin jos sinut olisi lomautettu.

Viranhaltijat

 A. Palkanmaksun keskeyttäminen työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan

- Työsopimuslaki ei koske viranhaltijoita. Virantoimitus voidaan keskeyttää vain viranhaltijalaissa mainituissa perusteissa.

 Toimi näin: 1. Työnantajalta on saatava toimivaltaisen viranomaisen muutoksenhakukelpoinen kirjallinen päätös virantoimituksen keskeytyksestä. Päätöksestä on käytävä ilmi, mistä päivämäärästä lukien virantoimitus keskeytetään. 

2. Jos kirjallista päätöstä ei ole annettu, ilmoita työnantajalle, että ilmoitus on selvästi lain vastainen ja että jatkat virantoimitusta normaalista.

3. Mikäli saat toimivaltaisen viranomaisen kirjallisen päätöksen virantoimituksen keskeytyksestä, noudata päätöstä.

4. Ole välittömästi yhteydessä liiton lakimieheen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Oikaisuvaatimusaika on 14 vrk.

5. Toimi varmuuden vuoksi työttömyysturvan osalta kuin sinut olisi lomautettu.

Pitääkö työnantajan selvittää ennen lomautusta, voitaisiinko minut sijoittaa muihin työtehtäviin?

Kyllä pitää.  Määräaikaisenkin lomauttamisen edellytys on, ettei työnantaja voi tarjota työntekijälle muuta työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Jos täyttä työaikaa tekevälle on mahdollista tarjota vain osa-aikaista työtä, voi kyseeseen tulla kuitenkin osa-aikainen lomautus.

Työnantajan velvollisuus tarjota muuta työtä on kuitenkin laajempi kuin työntekijän tai viranhaltijan velvollisuus ottaa vastaan tarjottua työtä:

 • Viranhaltijalle pitää ensisijaisesti tarjota mahdollisimman samanlaisia tehtäviä kuin hänen virkaansa kuuluvat tehtävät ovat. Jollei tällaista työtä voida järjestää, tarjottavan työn ei tarvitse olla lomautettavan viranhaltijan virkaan kuuluvien tehtävien kaltaista eikä samalla tavoin palkattua. Tarjotusta työstä maksetaan tarjotun työn mukainen palkka. Työn tarjoamisvelvollisuus koskee kaikkea työtä, jota voidaan pitää viranhaltijalle soveltuvana ottaen huomioon hänen koulutuksensa, yleinen ammattitaitonsa ja kokemuksensa ja jota lomautettava voi lainsäädännön (esim. ammatinharjoittamista koskeva lainsäädäntö) estämättä suorittaa.
 • Työntekijälle tulee ensisijaisesti tarjota mahdollisimman samanlaista työtä kuin hänen työsopimuksensa mukainen työ on. Jollei tällaista työtä voida järjestää, tarjottavan työn ei tarvitse olla lomautettavan työntekijän työsopimuksessa tarkoitettua työtä eikä samalla tavoin palkattua kuin lomautettavan työntekijän työsopimuksen mukainen työ. Tarjotusta työstä maksetaan tarjotun työn mukainen palkka. Työn tarjoamisvelvollisuus koskee kaikkea työtä, jota voidaan pitää työntekijälle soveltuvana ottaen huomioon hänen koulutuksensa, yleinen ammattitaitonsa ja kokemuksensa.

Työnantajan tulee aina tarjota lomautettavalle työtä, joka on

 •  työnantajan tiedossa lomautusilmoituksen antamishetkellä tai jota

 •  ilmaantuu lomautusilmoituksen antamisen jälkeen ennen lomautuksen alkamista tai lomautuksen  aikana.

Työntekijä on velvollinen ottamaan vastaan työsopimuksensa mukaista työtä tai työnjohto-oikeuden piiriin kuuluvia tehtäviä, jotka poikkeavat vähäisesti työsopimuksen mukaisesta työstä. KVTES I luvun 10 §:ää, jonka perusteella työntekijä olisi velvollinen tarvittaessa siirtymään muihinkin tehtäviin tilapäisesti enintään kahdeksaksi viikoksi kerrallaan ei koske Lääkärisopimuksen piirissä olevia.

Viranhaltijoiden osalta jos on olemassa perusteltu syy, työnantaja voi muuttaa viranhaltijoiden virantoimitusvelvollisuutta laajemmin, kuin normaalisti direktio-oikeus sen mahdollistaisi, ja tällaisiin tehtäviin viranhaltijalla on velvollisuus siirtyä. Koronavirusepidemiaa voidaan pitää perusteltuna syynä. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta ennen kuin päätös tehdään. Myös viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen voi olla mahdollista, mikäli kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n edellytykset täyttyvät. Koronavirusepidemian liittyvissä tilanteissa harvemmin kuitenkaan hammaslääkäreille on tarjolla lomautuksen vaihtoehtona virassa tehtävää työtä eli työtä, jossa käytettäisiin julkista valtaa.

Jos viranhaltija tai työntekijä kieltäytyy ottamasta vastaan tarjottua muuta työtä, työnantajalla on oikeus lomauttaa hänet lomautuksen muiden edellytysten täyttyessä.

Kieltäytyminen tarjotusta työstä voi joissain tapauksissa johtaa työttömyysturvan menettämiseen. Tästä voit katsoa tarkemmin lomautuksen aikaista työttömyysturvaa koskevasta kysymyksestä.

Palkkauksen osalta on syytä ottaa huomioon, että palkka muutetaan tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos toisiin tehtäviin siirtämistä on tarjottu lomauttamisen vaihtoehtona.

Voiko lomautus alkaa vapaapäivänä?

KVTES:n mukaan viranhaltijan lomautus ei voi alkaa tai päättyä sellaisena päivänä, joka olisi normaalisti viranhaltijan vapaapäivä (viikkolepopäivä, viikon toinen vapaapäivä tai arkipyhä). Työntekijän  lomautusta ei voi määrätä alkamaan tai päättymään työntekijän vapaapäivänä. Lomautuksen tulee siten alkaa ja päättyä sellaisena päivänä, joka ilman lomautusta olisi ollut työntekijän työpäivä.

Olen määräaikaisessa työsuhteessa/virkasuhteessa. Voidaanko minut lomauttaa?

Määräaikaisessa työsopimussuhteessa olevan työntekijän työnantaja saa työnantajan yksipuolisin päätöksin lomauttaa vain, jos työntekijä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. Yrityspuolella määräaikaisen työntekijän voi nyt väliaikaisesti lomauttaa muutoinkin, lakimuutos ei koske kuntasektoria.

Määräaikaisessa virkasuhteessa oleva voidaan lomauttaa, jos virkasuhde on ennen lomautuksen alkamista keskeytymättä jatkunut vähintään kuusi kuukautta.

Voidaanko luottamusmies lomauttaa?

Luottamusmiehellä on erityissuoja myös lomautustilanteessa. Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu lomautetaan käytännössä viimeisinä edellyttäen, että he ammattitaitonsa ja kokemuksensa puolesta kykenevät selviämään jäljellä olevista tehtävistä.

Onko minulla oikeus työttömyyskorvaukseen lomauttamisen ajalta?

Lomautuksen ajalta maksetaan työttömyyskorvausta omavastuuajan jälkeen. Koronatilanteen vuoksi on kuitenkin säädetty määräaikainen laki, jonka perusteella omavastuuajalta kuitenkin maksetaan työttömyyspäivärahaa, mikäli ensimmäinen omavastuupäivä on 16.3. – 6.7.2020. 

Työttömyyskassaan kuuluville maksetaan ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. Jos et kuulu työttömyyskassaan, maksaa työttömyyskorvauksen Kela. Molemmissa tilanteissa jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Hammaslääkäriliitto ei voi antaa sitovia neuvoja työttömyysturvaa koskevissa kysymyksissä, joten olethan työnhakua ja työttömyysturvaa koskevissa asioissa yhteydessä te- toimistoon ja omaan työttömyyskassaan. Lisätietoja saat myös Lääkärien työttömyyskassasta ja TE-keskusten sivuilta.

Kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana voit kieltäytyä työstä, joka ei vastaa koulutukseen tai työkokemuksen perustuvaa ammattitaitoa. Tämä ei periaatteessa koske erikoisaloja eli esimerkiksi erikoishammaslääkäri ei tällä perusteella voisi kieltäytyä terveyskeskushammaslääkärin työstä.

Tärkeintä on, että jos työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) kautta tulee työtarjous, pitää olla yhteydessä työnantajaan. Työnantajan kanssa käytävä keskustelu ratkaisee sen, määrääkö TE-toimisto karenssin vai ei. Mikäli työnantaja katsoo, ettei työnhakija ole sopiva juuri siihen työhön, ei TE-toimisto määrää karenssia. Mikäli itse päättää, ettei ole sopiva ko. työhön esimerkiksi, koska ei ole tehnyt kliinistä työtä vuosiin ja jättää sen takia ottamatta yhteyttä työnantajaan, karenssi määrätään.

Tällä hetkellä ei pystytä vielä ottamaan kantaa, vaikuttaako valmiuslain nojalla mahdollistettava työmääräys karenssin määräämisen kynnykseen.

Jos työnhakijana olevalla hammaslääkärilä on aiempi koulutus esimerkiksi sairaanhoitajana, hän on normaalein edellytyksin periaatteessa velvollinen ottamaan vastaan tarjottua sairaanhoitajan työtä. Tällaisessa tilanteessa kieltäytymisestä seuraa melko varmasti 30 – 90 päivän karenssi, ellei karenssin välttämiseksi ole lainsäädännön edellyttämiä perusteita. Jos on esim. vahvoja terveydellisiä perusteita kieltäytymiselle, ne tulee ilmoittaa TE-toimistolle (ja tarvittaessa toimittaa lääkärintodistuksia).

Pitääkö työnantajan tarjota minulle työtä myös lomautusilmoituksen antamisen jälkeen tai lomautuksen aikana?

Työnantajan tulee aina tarjota lomautettavalle työtä, joka on työnantajan tiedossa lomautusilmoituksen antamishetkellä tai jota ilmaantuu lomautusilmoituksen antamisen jälkeen ennen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana.

Olen saanut lomautusilmoituksen, jossa minulle on kerrottu määräaikaisen lomautuksen kesto. Voiko työnantaja siirtää lomautuksen ajankohtaa?

Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta, tilapäistä työtä, työnantaja voi siirtää lomautuksen alkamisajankohtaa ilmoitettua myöhemmäksi. Tällä perusteella lomautusta voidaan siirtää kuitenkin vain kerran uutta lomautusilmoitusta antamatta ja enintään sen verran, kuin lomautusilmoitusaikana ilmaantunut työ kestää.

Jos työntekijä/viranhaltija on samalla lomautusilmoituksella lomautettu useammaksi lomautusjaksoksi, on työnantajalla oikeus siirtää kerran jokaisen lomautusilmoituksessa mainitun lomautusjakson alkamisajankohtaa.

Olen saanut lomautusilmoituksen, jossa minulle on kerrottu määräaikaisen lomautuksen kesto. Voiko työnantaja peruuttaa lomautuksen?

Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta työtä, voidaan lomautuksen peruuttamisesta ilmoittaa ennen lomautuksen alkamista. Tällöin lomautusilmoitus peruuntuu ja myöhemmin toimeenpantavien lomautusten on perustuttava uusiin lomautusilmoituksiin. Kokoaikainen lomautus voidaan kuitenkin muuttaa osittaiseksi lomautukseksi uutta lomautusilmoitusta antamatta.

Minut on lomautettu määräaikaisesti.  Nyt työnantaja tarjoaa minulle lomautuksen jo alettua työtä vastaan. Onko minun pakko ottaa vastaan työnantajan tarjoama työ vastaan?

Määräaikainen lomautus päättyy vasta lomautusilmoitukseen merkittynä päivänä, jos työntekijä ja työnantaja eivät erikseen sovi aikaisemmasta työhön paluusta. Jos tässä tilanteessa kieltäydyt palaamasta töihin, saatat kuitenkin menettää työttömyyskorvauksen.

Olen 1.4. saanut lomautusilmoituksen, jonka mukaan lomautus alkaa 4.5. ja päättyy 24.5. Sairastuin kuitenkin 28.4. Lääkärintodistuksen mukaan olen työkyvytön 28.4.-14.5. Maksetaanko minulle sairausajan palkkaa?

Kun lomautusilmoitus on annettu ennen sairastumista, ei oikeutta sairausajan palkkaan ole lomautuksen ajalta. Jos olisit ollut sairauslomalla jo ennen lomautusilmoituksen antamista, olisi sinulla oikeus sairausajan palkkaan sairausloman ajalta.

Sinulla on siis oikeus sairausajan palkkaan 28.4.-3.5. Lomautus toteutetaan annetun ilmoituksen mukaisesti 4.5. lukien.

Olen hakenut äitiysvapaata ennen lomautusilmoituksen saamista. Lomautus olisi kuitenkin alkamassa ennen kuin äitiysvapaani alkaa. Onko minulla oikeus palkalliseen äitiysvapaaseen?

Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa äitiysvapaan palkkaa, jos työntekijä on lomautettuna kun äitiysloma alkaa.

Jos olisit jäänyt äitiyslomalle ennen lomautusilmoituksen antamista, lomautuksen alkaminen ei vapauttaisi työnantajaa äitiysvapaan palkanmaksusta.

Jos lomautus loppuu ennen palkallisen äitiysvapaan päättymistä, työnantajan on maksettava palkkaa lomautuksen jälkeen, jos palkallista äitiysvapaata on vielä jäljellä.

Ansaitseeko lomautuksen ajalta vuosilomaa?

Vuosilomaa ansaitaan myös työssäolon veroiselta ajalta. KVTES:n mukaan työssäoloajan veroista aikaa ovat työpäivät, jolloin viranhaltija/työntekijä on lomautettuna enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan.

Miten lomautus vaikuttaa vuosiloman pitämiseen?

Lomautuksen alkaminen ei muuta jo aiemmin vahvistetun vuosiloman ajankohtaa.

Myös lomautuksen aikana vuosilomat tulee antaa lomakauden aikana. Kesäloma tulee antaa lomakaudella, joka on 2.5. alkava ja 30.9. päättyvä ajanjakso. Työnantaja voi myös määrätä vuosilomaa annettavaksi työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisesti vuosilomasta määrättyjä ilmoitusaikoja noudattaen.

Vuosilomasta tulee antaa tiedot myös työttömyyskassalle,

Voinko mennä muualle töihin lomautuksen aikana?

Voit. Sinun tulee kuitenkin kertoa toiselle työnantajalle lomautuksesta. Työntekijän on  kuitenkin huolehdittava siitä, ettei uusi työsopimus estä häntä palaamasta lomautuksen päättyessä siihen työhön, josta hänet on lomautettu.  Työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi toisen työnantajan kanssa tekemänsä työsopimus sen kestosta riippumatta viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen.

Myös viranhaltija on lomautuksen aikana vapautettuna virasta, joten hän voi hankkia lomautusjakson ajaksi muuta työtä.

Kaikki työskentely pitää kuitenkin ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistoon ja tulot vaikuttavat päivärahan määrään.

Voinko irtisanoutua lomautuksen aikana?

Voit. Työntekijä ja viranhaltijat saavat lomautuksen aikana irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tai viranhaltijan tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.

1
Väliaikaisia muutoksia lomauttamiseen ja työttömyysturvaan

Työnantaja- ja työntekijäpuolen keskusjärjestöt EK, SAK, STTK, Akava ja Kuntatyönantajat sopivat työmarkkinoiden kriisitoimien paketista, jonka ne esittivät maan hallitukselle 17.3. Pakettiin sisältyy myös lomauttamiseen ja työttömyysturvaan liittyviä muutoksia. Sekä lomautusten ilmoitusaikaa ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa että työttömyysturvaa koskevat määräaikaiset lait on hyväksytty.

Työttömyysturvan väliaikaista muuttamista koskeva laki 214/2020 on voimassa 15.4. - 6.7.2020.

Palkansaajan työssäoloehto lyhenee

Jos työttömyyskassan jäsen ei täytä 26 kalenteriviikon työssäoloehtoa, hänellä on kuitenkin mahdollisuus saada ansiopäivärahaa, jos hän on jäsenyysaikana ollut vähintään 13 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävässä työssä. Vähintään yhden työssäoloehtoa kerryttävän viikon tulee olla tehty 1.3.2020 jälkeen ja ensimmäisen korvauspäivän tulee olla viimeistään 3.7.2020.

Omavastuuajalta maksetaan päivärahaa

Lomautetuille ja työttömille maksetaan ansiopäivärahaa viiden päivän omavastuuajalta, jos omavastuuajan ensimmäinen päivä on 16.3. - 6.7.2020.

Enimmäismaksuaika

Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika on työhistoriasta ja iästä riippuen 300 - 500 korvauspäivää. Lomautuksen vuoksi 16.3. - 30.6.2020 maksettua ansiopäivärahaa ei huomioida enimmäismaksuaikaa laskettaessa. Työttömyyden ajalta maksettu ansiopäivärahan kuluttaa enimmäismaksuaikaa normaalisti.

Nämä väliaikaiset muutokset eivät koske valtion, kunnan tai kuntayhtymän työntekijöitä

 • Lomautusilmoitusaika lyhentyy: työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.
 • Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhentyy: neuvotteluiden kesto on vähintään viisi päivää.
 • Määräaikaisen lomauttaminen mahdolliseksi: työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.
 • Työsopimuksen purkaminen koeajalla helpottuu: työnantaja voi purkaa työsopimuksen koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.
 • Takaisinottovelvollisuus pidentyy: työnantajalla on yhdeksän kuukauden ajan velvollisuus ottaa työntekijä takaisin töihin, jos työntekijä on irtisanottu välillä 1.4.–30.6. tuotannollisista tai taloudellista syistä.

Custom addthis block