Palkkaus ja toimenpidepalkkiot

Miten työtehtävien muuttaminen vaikuttaa palkkaukseen? Onko työnantajalla velvollisuus maksaa minulle toimenpidepalkkioita, vaikken hoidakaan potilaita?

KVTES II luvun 10 §:n 1 momentin mukaan (sovelletaan myös Lääkärisopimukseen) jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä.

Tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisajankohdat ovat:

  1. tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on korkeampi
  2. kahdeksan viikon kuluttua tehtävien muutoksesta, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on alempi
  3. tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos työntekijä hakeutuu omasta pyynnöstään vähemmän vaativaan tehtävään tai toisiin tehtäviin siirtämistä on tarjottu lomauttamisen vaihtoehtona tai
  4. toiseen virkaan siirtymishetki.

Toimenpidepalkkiojärjestelmä on luotu normaalia terveyskeskus- ja sairaalatoimintaa varten.  Valitettavasti kun nyt poikkeustilanteessa hammaslääkärien työtehtävät ja tapa tehdä työtä muuttuvat merkittävästi myös työsuojelullisista syistä, toimenpidepalkkioiden alentumisen kautta terveyskeskusten hammaslääkärien ansiot alentuvat väliaikaisesti suurella osalla terveyskeskusten hammaslääkäreistä. 

Toimenpidepalkkioista on määräykset Lääkärisopimuksessa. Toimenpidepalkkioita maksetaan vain tehdyistä toimenpiteistä. Poikkeuksena on vuosiloma ja palkallinen virka/työvapaa, joiden aikana maksettavasta laskennallisesta korvauksesta on sovittu Lääkärisopimuksessa. Jos hammaslääkäri ei työssään tee potilailla toimenpidepalkkioluettelon mukaisia toimenpiteitä, ei myöskään toimenpidepalkkioita makseta.

Hammaslääkäriliiton suositus on, että tilanteissa, joissa hammaslääkärit siirtyvät kiireettömän hoidon loppumisen tai muun  syyn vuoksi tekemään muita kuin tavanomaisia työtehtäviä,  heille maksettaisiin menetettyjen toimenpidepalkkioiden kompensaationa samalla tavalla korotettua palkkaa kuin vuosiloma-ajalta.  Velvollisuutta työnantajalla ei tähän kuitenkaan ole. 1.4.2020 lukien ei paikallisesti voi tehdä pääsopimuksen 13 §:n mukaisia virka- ja työehtosopimuksia, mutta työnantaja voi tehdä paikallisesti yksipuolisen päätöksen tämän kompensaation maksamisesta.

Voinko käyttää toimenpidepalkkiokoodia 520 (Tavanomaista huomattavasti vaikeahoitoisemman potilaan valmistelu toimenpidettä varten) hoitaessani koronavirusinfektiota sairastavaa potilasta tai jonka epäillään sairastavan ko. infektiota? Katsotaanko kysymyksessä olevan veritartuntavaarallinen potilas?

Toimenpidepalkkio voidaan maksaa kun palkkion maksamisen edellytykset täyttyvät. Koska koronavirusinfektiota sairastavan potilaan hoito vaatii erityistoimenpiteitä, on terveyskeskuksen hammaslääkärillä oikeus TKHL 520 mukaiseen palkkioon. Sama tilanne on, kun kysymys on tilanteesta, jossa epäillään potilaan sairastavan ko. infektiota. Palkkio maksetaan sopimuksen mukaan 1,5-kertaisena veritartuntavaarallisten (HIV- ja hepatiitti) potilaiden tai hoito- ja huoltolaitoksessa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla pysyvästi hoidossa olevien potilaiden hoitokäynniltä. Koronaviruspotilaan hoidosta palkkiota ei näin ollen makseta tällä perusteella 1,5-kertaista palkkiota, ellei asiaa paikallisesti toisin linjata.

Sairaalahammaslääkäreillä ei ole toimenpidepalkkiota, jota maksettaisiin tilanteessa, jossa potilaan hoito vaatii erityisiä järjestelyitä.

TKHL 520 koodi sisältää osittain jo vanhentuneita käytänteitä, mutta palkkiota maksetaan edelleen sopimuksen soveltamisohjeen mukaisesti.

Alla on TKHL 520 soveltamisohjeineen:

"Tavanomaista huomattavasti vaikeahoitoisemman potilaan valmistelu toimenpidettä varten
Tavanomaista huomattavasti vaikeahoitoisemmalla potilaalla tarkoitetaan vaikeasti hoidettavaa kehitysvammaista, suun alueelle sädehoitoa saanutta, hemofiliaa, hepatiittia tai vaikeaa sydäntautia sairastavaa taikka muuta vastaavanlaista potilasta, jonka hoito vaatii erityistoimenpiteitä.

Tavanomaista huomattavasti vaikeahoitoisempi potilas voi olla myös leukanivelen tai puremalihasten vaivoista kärsivä potilas (suun avaamisvaikeudet) taikka sellainen lapsipotilas, jonka hoito edellyttää erityistoimia. Arvioitaessa, onko potilas vaikeahoitoinen, tulee hoidon suorittamistilanteeseen liittyä tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä. Käytettäessä koodia TKHL 520 yllä mainitussa tarkoituksessa voi sen kanssa käyttää muita tämän liitteen toimenpidekoodeja.

Veritartuntavaarallisten (HIV- ja hepatiitti) potilaiden tai hoito- ja huoltolaitoksessa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla pysyvästi hoidossa olevien potilaiden hoitokäynniltä palkkio maksetaan 1,5-kertaisena riippumatta siitä, missä hammashoito suoritetaan.

Vaikea-asteisen hampaan kovakudoshäiriön (esim. AI, DI, MIH) hoidosta maksetaan palkkio erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena."

Työnantajamme on linjannut, että hoidamme kaikki potilaat, kuten koronavirusinfektiota sairastavat (suojavarustus). Noudatamme seuraavaa viranomaisten antamaa ohjeistusta: ”Kaikessa hammashoidossa suositellaan mahdollisuuksien mukaan välttämään aerosolia tuottavien laitteiden, kuten pyörivin instrumenttien, ultraäänilaitteiden ja kolmitoimiruiskun käyttöä. Kofferdam-suojaa tulisi käyttää aina kun se on mahdollista.”. Maksetaanko kaikista potilaista tässä tapauksessa TKHL 520 mukainen toimenpidepalkkio?

Mikäli potilaan hoito vaatii erityistoimenpiteitä, maksetaan palkkio TKHL 520 mukaisesti. Kts. ko. koodin soveltamisohjeteksti edellisestä esimerkistä. Tekstissä ei suoraan oteta kantaa koronatilanteeseen liittyviin hoito-ohjeisiin, joten näistä on paikallisesti syytä laatia ohjeet hammaslääkärien yhdenmukaisten menettelytapojen varmistamiseksi.

Terveyskeskuksessamme tehdään puolikiireellisiä hoitoja (lohkeamat, syvät kariekset), joiden siirtäminen syksyyn tulisi todennäköisesti aiheuttamaan ongelmia. Voiko tällaisten potilaiden hoidosta käyttää päivystyskoodia, vaikka aika olisi varattu jo aiemmin kuin vuorokausi ennen hoitotapahtumaa? 

Palkkiokoodi, josta kysytään on seuraava:

”TKHL 456  Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan tutkimus

Kiireellistä ensiapua tarvitsevaksi potilaaksi katsotaan potilas, joka ensiapua tarvitsevana otetaan vastaanotolle noin vuorokauden kuluessa siitä, kun hän ottaa yhteyttä terveyskeskukseen. Sisältää tarvittavien tutkimusten lisäksi vähäiseksi katsottavat ensiapuluonteiset toimenpiteet esim. täytteen, hampaan tai proteesin terävän reunan hiomisen. Hampaan avaus ja lääkehoito, välittömästi ihon tai limakalvon alla olevan märkäpesäkkeen avaaminen tai punktoiminen, limakalvossa, ientaskussa tai hampaiden välissä näkyvissä olevan vierasesineen poisto, verenvuodon tyrehdyttäminen ja/tai muut vastaavat toimenpiteet käyntikerralta.

Sisältää tarvittaessa jatkohoitoon ohjauksen.”

Lääkärisopimuksen perusteella palkkion maksaminen edellyttää, että palkkion maksamisen kriteerit täyttyvät. Toimenpidepalkkioiden maksamisen edellytykset eivät tässä tilanteessa täyty. Paikallisesti asia voidaan linjata työantajan päätöksellä toisin.

Kunnassamme hammaslääkärit soittavat kaikille potilaille, joilla on voimassaoleva ajanvaraus ja arvioivat kunkin potilaan tilanteen siltä kannalta, voidaanko varattu aika hoidon kannalta turvallisesti siirtää myöhemmäksi. Voitaisiinko tästä maksaa esimerkiksi TKHL 305 ”Konsultaatio tai lausunto” tai TKHL 420 ”Puhelinneuvonta ensiapua tarvitsevalle potilaalle” mukainen toimenpidepalkkio?

Näiden toimenpidepalkkioiden maksamisen edellytykset eivät tässä tilanteessa täyty. Paikallisesti asia voidaan linjata työantajan päätöksellä toisin.

Alla kyseiset toimenpiteet soveltamisohjeinen:

"TKHL 305 Konsultaatio tai lausunto
Sisältää hoito-ohjeet ja/tai kirjallisen lausunnon, myös hampaiston röntgentutkimuksesta. Myös vakuutuslaitokselle ja viranomaisille annettavat lausunnot kuuluvat tähän toimenpiteeseen.

Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.”

"TKHL 420 Puhelinneuvonta ensiapua tarvitsevalle potilaalle
Toimenpiteellä tarkoitetaan puhelimitse virka- tai vapaa-aikana annettavaa reseptimääräystä ja/tai puhelinneuvontana annettavia hoito-ohjeita."

TKHL 305 soveltamisohjeen tekstissä mainittu hoito-ohje viittaa nimenomaan konsultaatiossa annettaviin hoito-ohjeisiin. 

Osa terveyskeskuksemme hammaslääkäreistä on ajanvarauksessa auttamassa ajanvaraajia ohjaamaan potilaita oikeaan paikkaan. Voiko ko. tilanteessa käyttää palkkiokoodia 305 tai 420?

Lääkärisopimuksen perusteella palkkion maksaminen edellyttää, että palkkion maksamisen kriteerit täyttyvät (kts. edellisessä vastauksessa olevat ko. palkkiokoodien soveltamisohjeet). Toimenpidepalkkioiden maksamisen edellytykset eivät tässä tilanteessa täyty. Paikallisesti asia voidaan linjata työantajan päätöksellä toisin.

 

 

Custom addthis block