Muutokset tehtävissä

Kiireettömän hoidon määräajoista luopumisen vaikutukset hammaslääkärin tehtäviin

Valtioneuvosto antoi 17.3.2020 asetuksen, jonka perusteella kunta voi luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä. Eduskunta hyväksyi valmiuslain käyttöönotto­asetukset 18.3.2020 ja käsittelee tätä koskevaa soveltamisasetusta 19.3.2020. Asetus on tullut voimaan 18.3.2020 ja se on voimassa 13.4.2020 saakka. Valtioneuvosto on 6.4. antanut asetuksen, jolla jatketaan tämän voimassaoloa 13.5.2020 saakka.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut käytännön ohjeita suun terveydenhuollon toimijoille varautumiseksi koronavirustilanteeseen vastaanotoilla. Ohjeita on täsmennetty hallituksen valmiuslain käyttöönottoa koskevien linjausten ja sosiaali- ja terveysministeriön tekemien linjausten mukaisiksi.

Useat kunnat ja kuntayhtymät ovat ryhtyneet rajaamaan tai ajamaan alas suun terveydenhuollon kiireetöntä hoitoa. Tällä on vaikutusta hammaslääkärityövoiman tarpeeseen.

Valmiuslain mukainen työvelvollisuus ei vaikuta siihen, millaisiin tehtäviin hammaslääkäri voidaan nykyisessä työ- tai virkasuhteessaan siirtää.

Millaisiin tehtäviin hammaslääkäreitä voidaan siirtää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaan?
 
Valviran näkemys asiasta on seuraava:
 
Terveydenhuollon ammattihenkilölain (559/1004) 2 §:n 2 momentin mukaan laillistettu, luvan saanut tai nimikesuojattu ammattihenkilö on oikeutettu toimimaan asianomaisessa ammatissa ja käyttämään asianomaista ammattinimikettä. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammatissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Tämä ei kuitenkaan estä, jollei laissa tai lain nojalla annetussa asetuksessa toisin säädetä, laillistettuja, luvan saaneita tai nimikesuojattuja ammattihenkilöitä koulutuksensa, kokemuksensa ja ammattitaitonsa mukaisesti toimimasta toistensa tehtävissä silloin, kun se on perusteltua työjärjestelyjen ja terveyspalvelujen tuottamisen kannalta.
 
Valvira ei ota kantaa siihen, miten toiminta tosiasiallisesti järjestetään. Koska lainsäädännössä ei säädetä yksittäisten ammattiryhmien tehtävistä kuin tietyiltä osin (kuten säännökset laillistetun lääkärin/hammaslääkärin tehtävistä ja sairaanhoitajan rajatusta lääkkeenmääräämisoikeudesta), on työnantajan direktio-oikeuteen piiriin kuuluva asia päättää niistä tarkemmin. Työnantajan vastuulla on arvioida työntekijän koulutus, kokemus ja tosiasiallinen osaaminen kuhunkin tehtävään. Lähtökohtana on, että tehtävät määräytyvät ammattihenkilön koulutukseen perustuvan osaamisen perusteella. Työnantaja voi varmistua työntekijän osaamisesta eri tavoin, kuten kirjallisin kokein ja käytännön näytöin.
 
Työnantajalla on aina kokonaisvastuu potilaalle/asiakkaalle annettavasta turvallisesta ja laadukkaasta toiminasta ja sen järjestämistavasta. Jos työntekijälle annetaan hänen peruskoulutukseensa sisältymättömiä tehtäviä, edellyttää se aina riittävää lisäkoulutusta ja osaamisen varmistamista.

Olen terveyskeskushammaslääkärin virassa. Työnantajani aikomuksena on olla tarjoamatta koronatilanteen vuoksi potilaille kiireetöntä suun terveydenhuoltoa ja aikomuksensa on siirtää minut muihin kuin hammaslääkärin tehtäviin. Voiko työnantaja tehdä niin?

Työnantaja voi myös yksipuolisesti tehdä töiden asianmukaisen järjestelyn kannalta tarpeellisia muutoksia tehtäviin sekä järjestellä työtehtäviä ja työaikoja siten, että työt tulevat tehdyksi myös muuttuneissa olosuhteissa.

Kunnallisen viranhaltijalain 23 §:n perusteella työnantajalla on oikeus muuttaa viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta laajemmin kuin normaalin työnjohto-oikeuden perusteella, kun toiminnan uudelleenjärjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Lähtökohtana on toiminnan ja virkatehtävien sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin, tarpeisiin ja olosuhteisiin. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta ennen kuin päätös tehdään.

Viranhaltijalain 24 §:n 2 momentin mukaan viranhaltija voidaan perustellusta syystä siirtää enintään vuoden määräajaksi oman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, edellyttäen, ettei viranhaltijan varsinainen palkka vähene. Viranhaltijalle annettu määräys voidaan milloin tahansa peruuttaa ja asianomainen on velvollinen siirtymään välittömästi takaisin entiseen virkasuhteeseen siihen kuuluvin palkkaeduin. Peruutus tulee voimaan heti. Viranhaltijalle on ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitettua siirtämistä tai 2 momentissa tarkoitettua peruuttamista varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

KT Kuntatyönantaja on linjannut, että poikkeusoloissa kuuleminen voidaan suorittaa myös suullisesti ilman ilmoitusaikoja. Päätös on tehtävä kirjallisesti ja siihen liitetään oikaisuvaatimusoikeus.

Virantoimitusvelvollisuuden muuttamista ja toiseen virkaan siirtämistä koskevien lainkohtien perusteella työnantaja ei yksipuolisesti voi määrätä tehtävään, jota tehdään työsuhteessa. Lääkäreitä lukuun ottamatta terveydenhuollossa työskentelevät ovat yleensä työsuhteessa.  Jos kysymyksessä olisi irtisanomisperuste, johon liittyy muun työn tarjoamisvelvollisuus, toissijaisesti voitaisiin tarjota myös työsuhteista tehtävää.

Viranhaltija voi kuitenkin suostua virantoimitusvelvollisuuden muuttamiseen laajemmin kuin mihin työnantaja yksipuolisesti voisi hänet määrätä. Koronaviruksesta johtuvassa poikkeustilassa tilapäinen joustavuus virantoimitusvelvollisuuden sisällössä voi olla tarkoituksenmukaista. Suostumusta antaessaan on syytä kuitenkin huomioida myös tehtävien vaativuuden olennaisen muutoksen vaikutus palkkaukseen.

Työnantajan tulee toiminnassaan noudattaa yhdenvertaista kohtelua mutta huomioida myös muun muassa työturvallisuuslainsäädäntö, joka vaikuttaa tilanteen arvioimiseen erityisesti riskiryhmiin kuuluvien hammaslääkärien kohdalla.

Olen työsuhteessa kuntaan oleva terveyskeskushammaslääkäri. Työnantajani aikomuksena on olla tarjoamatta koronatilanteen vuoksi potilaille kiireetöntä suun terveydenhuoltoa ja aikomuksensa on siirtää minut muihin kuin hammaslääkärin tehtäviin. Voiko työnantaja tehdä niin? Miten tämä vaikuttaa palkkaukseen?

Lääkärisopimuksen soveltamisalalla ei sovelleta KVTES:n I luvun 10 §:ää, jonka mukaisesti työntekijä voidaan siirtää enintään kahdeksaksi viikoksi kerrallaan muihinkin tehtäviin, joita voidaan hänen koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella pitää hänelle sopivina.

Työntekijän työtehtävien sisältö määräytyy sen mukaan, mitä työsopimuksessa on sovittu tehtävistä.

Tehtäviin, jotka olennaisesti poikkeavat työsopimuksen mukaisista tehtävistä, työntekijä voidaan siirtää vain sopimalla asiasta työntekijän kanssa tai jos työnantajalla on olemassa irtisanomisperuste. Koska ko. KVTES:n määräystä ei sovelleta hammaslääkäreihin, noudatetaan tätä myös kahdeksaa viikkoa lyhyemmissäkin siirroissa.

Koronaviruksesta johtuvassa poikkeustilassa joustavuus työtehtävien muuttamisessa voi olla tarkoituksenmukaista. Suostumusta antaessaan on syytä kuitenkin huomioida myös tehtävien vaativuuden olennaisen muutoksen vaikutus palkkaukseen. Jos työnantaja tarjoaa sinulle esimerkiksi määräaikaista sopimusta allekirjoitettavaksi muihin tehtäviin siirtymisen vuoksi, ole yhteydessä liiton lakimiehiin.

Työnantajan tulee toiminnassaan noudattaa yhdenvertaista kohtelua mutta huomioida myös muun muassa työturvallisuuslainsäädäntö, joka vaikuttaa tilanteen arvioimiseen erityisesti riskiryhmiin kuuluvien hammaslääkärien kohdalla. Katso myös kohta Palkkaus ja toimenpidepalkkiot.

Olen sopinut työnantajani kanssa siirtyväni tilapäisesti kuudeksi viikoksi muihin tehtäviin terveydenhuollossa. Mitä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan?

Palvelusuhteesi ehdot, esimerkiksi palkkaus ja työaika, määräytyvät edelleen Lääkärisopimuksen mukaan.

Työskentelen hammaslääkärinä hammashoitolassa A. Koronatilanteen vuoksi kiireettömän hoidon palveluja vähennetään ja työnantaja haluaisi siirtää minut hammashoitolaan B. Voiko työnantaja toimia näin?

Työnantaja määrää työnjohto- ja valvontaoikeutensa perusteella paikasta, jossa työ- ja virkatehtävät suoritetaan, ellei työsopimuksessa ole rajoitettu tätä työnantajan oikeutta.

Mikäli toimipaikka siirretään tilapäisesti niin, että työmatkakustannukset vakinaisesta asunnosta uuteen toimipaikkaan ovat huomattavasti suuremmat kuin pysyväisluonteiseen toimipaikkaan, korvataan matkakustannukset tavanomaisia matkakustannuksia ylittävältä osalta enintään kuuden kuukauden ajan.

Custom addthis block