Työ- ja virkasuhteen sitovuus ja lomautukset

Kesäkandit ja syventävää käytännön harjoittelua suorittavat ovat palvelussuhteessa, joka voi olla joko määräaikainen työsopimussuhde tai virkasuhde. Se, milloin syntyy molempia osapuolia sitova ratkaisu, riippuu siitä, otetaanko opiskelija virka- vai työsuhteeseen. 

Jos kysymys on virkasuhteesta, vasta työnantajan antama kirjallinen viranhoitomääräys tekee siitä sitovan. Työsuhteesta työntekijä ja työnantaja sopivat työsopimuksella; tällöin työsuhde sitoo molempia osapuolia työsopimuksen tekemisestä alkaen. Työsopimus voidaan tehdä kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti. Sopimuksen tekeminen kirjallisesti on molempien etu, koska joskus voi tulla kiistaa, onko sovittu työsuhteesta vai onko ollut kyse vaan alustavasta keskustelusta. Viime kädessä on sitten näyttökysymys, onko työsuhteesta yksittäisessä tilanteessa sovittu vai ei.

Osalle työnantajista poikkeustilanne ja valmiuslain perusteella tehdyt rajatut muutokset työnantajan toimintamahdollisuuksiin on saattanut synnyttää sen mielikuvan, ettei nyt tarvitsisi noudattaa työ- ja virkaehtosopimuksia sekä lainsäädäntöä muiltakaan osin. Valmiuslain perusteella tehdyillä väliaikaisilla työlainsäädännön muutoksilla ei ole vaikutusta siihen, miten syntyy sitova työsopimus tai virkasuhde. Työnantaja ei voi ilmoittaa, että peruuttaa jo sitovasti sovitut kesätyöt koronavirusepidemian perusteella.

Määräaikainen työ- ja virkasuhde ja lomauttaminen 

Määräaikaisessa työsopimussuhteessa olevan työntekijän saa työnantajan yksipuolisin päätöksin lomauttaa vain, jos työntekijä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. Yrityspuolella määräaikaisen työntekijän voi nyt väliaikaisesti lomauttaa muutoinkin, lakimuutos ei koske kuntasektoria.

Määräaikaisessa virkasuhteessa oleva voidaan lomauttaa, jos virkasuhde on ennen lomautuksen alkamista keskeytymättä jatkunut vähintään kuusi kuukautta.

Custom addthis block