Erityistarpeisen henkilön suun terveydenhoito

Erityistarpeisen henkilön suun terveydenhoidon erityispätevyys on tarkoitettu erityistarpeisen henkilön suun terveydenhuollosta kiinnostuneille ja työssään erityistarpeisia potilaita kohtaaville hammaslääketieteen lisensiaattitutkinnon suorittaneille Hammaslääkäriliiton jäsenille.

Erityistarpeisella henkilöllä tarkoitetaan sellaista erityisryhmään kuuluvaa henkilöä, jonka suun terveyden ja sairauksien hoidossa tarvitaan monipuolisen kliinisen työkokemuksen lisäksi syventävää moniammatillista osaamista älyllisestä kehitysvammaisuudesta, kehityksellisistä tai hankituista neuropsykiatrisista häiriöistä (autismikirjo, ADHD, Touretten syndrooma, oppimisvaikeudet ja kehityksellinen kielihäiriö, aivovamma) tai hoitoa merkittävästi hankaloittavasta psyykkisestä sairaudesta (skitsofrenia, masennus, ahdistuneisuushäiriöt, mielialahäiriöt, persoonallisuushäiriöt, aivojen toimintahäiriöihin liittyvät psyykkiset oireyhtymät).

Erityistarpeiseksi potilaaksi katsotaan myös henkilö, jolla on tavanomaista hoitoa rajoittava tai apuvälineiden käyttöä edellyttävä fyysinen vamma.

Erityispätevyyden suorittanut:

  • tuntee yleiset erityistarpeiseen henkilöön liittyvät tilat ja ilmiöt
  • hallitsee erityistarpeisen henkilön suun terveydenedistämismenetelmät sekä suun sairauksien hoidon
  • kykenee erityistarpeisten henkilöiden suun hoidon asiantuntijana kehittämään ja edistämään moniammatillista yhteistyötä kunnissa ja hyvinvointialueilla sekä toimimaan kouluttajana erityistarpeisten potilaiden alalla
  • tunnistaa yhteiskunnallisten tekijöiden merkityksen eri-ikäisten erityistarpeisten henkilöiden hoidossa ja osaa ottaa sen huomioon suun terveydenhuollossa

Koulutuksen rakenne ja sisältö

1.Kurssimuotoinen koulutus

a) Kurssimuotoinen kaikilta vaadittava runkokoulutus (60 h)

Kurssimuotoinen kaikilta vaadittava koulutus on laajuudeltaan 60 tuntia ja sen tulee sisältää vähintään 8 tuntia kultakin seuraavalta osa-alueelta sekä yhteen alan kansainväliseen koulutukseen osallistumisen. Mikäli kurssimuotoista koulutusta ei kyseisestä aiheesta järjestetä, voi ohjaajan kanssa sopia omatoimisesta alan kirjalliseen materiaaliin perehtymisestä vaadittua tuntimäärää vastaavasti:
-Erityistarpeisen henkilön (esim. älyllinen kehitysvammaisuus, kehitykselliset tai hankitut neuropsykiatriset häiriöt tai psyykkiset sairaudet) diagnoositaustat ja perinnöllisyyslääketiede
-Kivunhoidon perusteet, analgesia ja anestesia
-Lääkehoidon perusteet
-Erityistarpeisen henkilön huomioon ottaminen suun terveydenhoidossa sekä erityispiirteet suussa. Suun terveydenhoidon toimenpiteiden erityispiirteet erityistarpeisilla potilailla
-Erityistarpeiset potilaat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmissä (kunnat ja hyvinvointialueet)
-Kongressiehdotukset: IADH:n tai NFH Nordenin joka 2. vuosi ”limittäin” järjestettävät alan kansainväliset koulutustapahtumat. Luentokieli molemmissa englanti.

b) Kurssimuotoinen valinnainen koulutus (100 h)

Koulutus on laajuudeltaan 100 tuntia, ja se voi sisältää opintoja yleisemmin erityistarpeisten potilaiden diagnosoinnista, ongelmien taustoista ja hoitomahdollisuuksista. Valinnaiseen koulutukseen voidaan myös hyväksyä tutustumiskäynti ulkomaiseen valtakunnalliseen erityistarpeisten potilaiden hoito- ja asiantuntijakeskukseen.

Esimerkkejä valinnaiseen koulutukseen mahdollisesti sopivista opinnoista:
-Ilokaasuhammashoito
-Hampaiden ja suun kasvu ja kehitys sekä kehityshäiriöiden teoreettinen tausta ja hoitomahdollisuudet
-Oraalimotorinen kuntoutustoiminta, motoriikan merkitys purennan kehityksessä
-Psykologinen näkökulma erityistarpeisen potilaan kohtaamiseen ja hoitoon
-Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukimenetelmät (esim. viittomat, kuvakommunikointi)

2. Käytäntöön perehtyminen

-Vähintään kahden vuoden mittainen kliininen työkokemus, josta 12 kk kokoaikaista erityistarpeisten potilaiden hoitoa vastaavaa (vähintään 30 h/ viikko) sekä
-potilaspäiväkirja 50 potilaan kokonaishoitojaksosta, sisältäen jatkohoitosuunnitelman, omahoidon ohjauksen (mielellään myös asumisyksikön henkilöstölle/ hoitavalle omaiselle).
-Moniammatillinen yhteistyö muun terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa (koko- tai osa-aikainen työskentely yhdessä tai useammassa jaksossa).
-esim. oraalimotoristen häiriöiden hoito ja kuntoutus moniammatillisena tiimityönä (suunterveyden näkökulma)
-kehitysvammalääkärin moniammatillisen työryhmän työskentelyn seuraaminen ja raportointi

3. Portfolio

Portfolion täyttäminen ja oman oppimisen reflektointi on osa erityispätevyyden suorittamista. Ohjaajan tulee olla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut erityisryhmien hoitoon perehtynyt asiantuntija.

Portfolio toimitetaan erityispätevyydestä vastaavan toimikunnan hyväksyttäväksi, kun pätevyyden suorittaja on suorittanut kaiken vaaditun kurssimuotoisen koulutuksen (kaikilta vaadittava ja valinnainen kurssimuotoinen koulutus) sekä käytäntöön perehtymisen. Kirjalliseen kuulusteluun voi osallistua, kun erityispätevyystoimikunta on hyväksynyt portfolion.

4. Erityispätevyyskuulustelu

Lisätietoja: Hammaslääkäriliiton toimistossa vastaavan hammaslääkärin erityispätevyyden asioita hoitaa asiantuntijahammaslääkäri Anna Chainier

1
Erityispätevyystoimikunta

Erityistarpeisen henkilön suun terveydehoito erityispätevyydestä vastaa Hammaslääkäriliiton erityispätevyystoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat: Aija Kalmari (puheenjohtaja), Helena Yli-Urpo, Marjo Juntunen, My Blomqvist ja Anna Chainier (sihteeri).

Toimikunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Seuraava kokous on 6.3.2023.

Custom addthis block