Liitto edunvalvojana, asiantuntijana ja vaikuttajana

Hammaslääkäriliitto on hammaslääkärien ja alan opiskelijoiden akavalainen asiantuntija- ja edunvalvontajärjestö. Liitto valvoo jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja. Olemme mukana kehittämässä suun terveydenhuoltoa sekä hammas- ja suusairauksien hoitoa osana muuta terveydenhuoltoa. Väestön suunterveyden edistäminen on tärkeä osa toimintaa. Liitto vaalii myös hammaslääkärien eettisiä arvoja ja edistää alan eettistä keskustelua. Ammattietiikka velvoittaa jokaista hammaslääkäriä toimimaan potilaan parhaaksi.

Hammaslääkäriliiton tehtävät

  • Ylläpitää ja vahvistaa ammattikunnan yhtenäisyyttä ja kollegiaalisuutta.
  • Huolehtii hammaslääkärien edunvalvonnasta.
  • Toimii suun terveydenhuollon asiantuntijana ja terveyspoliittisena vaikuttajana.
  • Valvoo ammattikunnan eettisten ohjeiden noudattamista.
  • Edistää potilaan hyvän hoidon toteutumista ja hyvää suun terveyttä.

Jäsentensä edunvalvoja

Liitto on hammaslääkärien asiantuntija- ja edunvalvontajärjestö. Hoidamme jäsentemme työmarkkina- ja ammatillista edunvalvontaa sekä yrittäjähammaslääkärien edunvalvontaa.

Terveys- ja koulutuspoliittinen vaikuttaminen ovat tärkeä osa toimintaa.       

Liittoon kuuluu noin 95 prosenttia Suomessa toimivista hammaslääkäreistä. Jäseniä on noin 7 000, joista opiskelijoita noin 1 000.

Jäsenistä noin puolet työskentelee julkisella sektorilla, pääosin terveyskeskuksissa ja sairaaloissa, puolet yksityisvastaanotoilla. Liitto yhdistää eri tehtävissä toimivat hammaslääkärit ammattikuntana. Työelämässä olevia hammaslääkäreitä on Suomessa kaiken kaikkiaan noin 4 500 ja heistä noin 15 % on erikoishammaslääkäreitä. 

Neuvottelemme lääkärijärjestöjen kanssa terveyskeskus- ja sairaalahammaslääkärien kunnallisen lääkärisopimuksen ehdot KT Kuntatyönantajien kanssa.

Muiden julkisella  sektorilla työskentelevien hammaslääkärien osalta liitto vaikuttaa työmarkkinaneuvotteluihin Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon kautta.

Hammaslääkäriliitto toimii aktiivisesti alan yhteistyöjärjestöissä. Alueellisessa edunvalvonnassa tärkeitä toimijoita ovat liiton 26 paikallisosastoa sekä terveyskeskuksissa toimivat luottamusmiehet.

Liiton oma tutkimustoiminta tuottaa tutkimus- ja tilastotietoa ammattikunnasta ja suun terveydenhuollosta.

Hammaslääkäriliitto kuuluu työmarkkinakeskusjärjestö Akavaan.

Terveyspoliittinen vaikuttaja

Hammaslääkäriliitto osallistuu terveydenhuollon lainsäädännön valmisteluun ja on mukana alan kehittämistyössä. Edustamme ammattikuntaa päättäjä- ja viranomaisverkostoissa.

Liitto vaikuttaa asiantuntijana terveyspoliittisiin ratkaisuihin korostaen hyvän suunterveyden ja hyvien suun terveydenhuollon palvelujen merkitystä. Tuomme asioiden valmisteluun suun terveydenhuollon näkökulman ja alan erityispiirteet.

Olemme mukana kehittämässä suun terveydenhuollon palveluja sekä hammas- ja suusairauksien hoitoa osana terveydenhuoltoa. Toimivassa suun terveydenhuollon järjestelmässä turvataan potilaiden hoitoon pääsy sekä laadukas ja riittävä hoito.

Koulutuspoliittinen vaikuttaja

Liitto on mukana kehittämässä alan koulutusta ja pitää aktiivisesti yhteyttä hammaslääketieteen laitoksiin.

Hammaslääkäriliitto seuraa ja ottaa kantaa alan koulutuspaikkamääriin ja valmistuvien työllistymiseen.

Kansainvälinen toimija

Hammaslääkäriliitto ylläpitää läheisiä suhteita erityisesti Pohjoismaiden ja Baltian maiden hammaslääkäriliittojen kanssa. Liitto on mukana hammaslääkärien kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä.

Euroopan hammaslääkärijärjestöjen neuvosto (CED) valvoo hammaslääkärien etuja Euroopassa ja vaikuttaa EU:n lainsäädäntöön hammaslääkäreitä koskevissa asioissa.

Hammaslääkäriliitto on jäsenenä hammaslääkärien maailmanjärjestö FDI:ssä.

1
Suunterveyden edistäjä

Väestön suunterveyden edistäminen on tärkeä osa Hammaslääkäriliiton toimintaa. Siihen velvoittavat myös säännöt. Tavoitteena on ehkäistä hammas- ja suusairauksia sekä kannustaa ihmisiä terveellisiin elintapoihin ja suun hyvään itsehoitoon.

Tuomme aktiivisesti esille, että terve suu on keskeinen hyvinvoinnin edellytys. Teemme yhteistyötä kansanterveys- ja potilasjärjestöjen, kuten SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n sekä Sydänliiton kanssa.

Liitto ja sen omistama Hammaslääkäriliiton Kustannus julkaisevat suunterveyteen liittyvää terveyskasvatusaineistoa ja potilasesitteitä.

Suunterveyden edistämisen tavoitteena on väestön parempi suunterveys ja terveyserojen kaventaminen.

Hyvä suunterveys on osa yleisterveyttä, hyvinvointia, elämänlaatua.

Custom addthis block