Ehdokasasettelun ohje ja lomakkeet

Syksyllä 2016 valitaan Hammaslääkäriliiton uusi valtuusto kaudeksi 2017–2020. Vaalin ehdokasasettelu päättyy 23.9.2016 ja vaali suoritetaan postiäänestyksenä 27.10.–16.11.2016. Ehdokkaaksi voi asettua liiton äänioikeutettu jäsen. Hän tarvitsee vaaliasiamiehen, jonka tulee myös olla liiton jäsen. Asiamies huolehtii vaaliasiakirjojen laatimisesta ja tukee ehdokasta vaalityössä.

Tältä sivulta löytyy ehdokasasettelun ohje ja lomakkeet.

1. Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Hammaslääkäriliiton uusi valtuusto valitaan vaaleilla loka–marraskuussa 2016. Liiton jäsenet valitsevat silloin valtuustoon 40 jäsentä kaudelle 2017–2020.

Äänioikeus on jokaisella Hammaslääkäriliiton jäsenellä, joka on hyväksytty varsinaiseksi tai opiskelijajäseneksi 20.8.2016 mennessä. Äänioikeutettu jäsen on samalla vaalikelpoinen, eli hän saa asettua ehdokkaaksi.

Vaali toimitetaan postiäänestyksenä. Kaikille äänioikeutetuille jäsenille lähetetään viimeistään 26.10. vaaliposti, joka sisältää:
-    äänestysohjeet ja äänestyslipun
-    ehdokasluettelon
-    palautuskuoren.

Äänestyslippu palautetaan postitse viimeistään 16.11.2016. Palautuskuori on jätettävä 16.11. postiin siten, että se ehtii sen päivän kuljetukseen. Voit tarkistaa äänioikeutesi vaaliluettelosta, joka on nähtävillä Hammaslääkäriliiton toimistossa 5.–11.9., jolloin on tehtävä mahdolliset huomautukset vaalilautakunnalle. Kun huomautukset on käsitelty, vaaliluettelo on lainvoimainen.

2. Vaalipiirit

Vaalissa on kolme vaalipiiriä. Valtuutettuja valitaan eri vaalipiireistä seuraavasti:

1. Vaalipiiri (Manner-Suomi)  35 valtuutettua
2. Vaalipiiri (Ahvenanmaa)    1 valtuutettu
3. Vaalipiiri (opiskelijat)        4 opiskelijajäsentä (yksi joka opiskelupaikkakunnalta: Helsinki, Turku, Oulu, Kuopio)  

3. Ehdokkaaksi asettuminen

Vaaliasiamies
Ehdokkaaksi haluava jäsen tarvitsee oman vaaliasiamiehen. Vaaliasiamiehen pitää olla lii¬ton äänioikeutettu jäsen. Vaaliasiamies saa asettaa ehdolle vain yhden ehdokkaan, eikä hän saa asettaa itseään ehdolle.

Vaaliasiamies pyytää vaalilautakuntaa lisäämään oman ehdokkaansa vaalien ehdokasluetteloon.  Käytännössä vaaliasiamies huolehtii vaaliasiakirjojen laatimisesta ja allekirjoittamisesta ja tukee ehdokasta vaalityössä.

Ehdokkaan ja vaaliasiamiehen pitää olla samasta vaalipiiristä. Opiskelijajäsen ei saa toimia varsinaisen jäsenen vaaliasiamiehenä, eikä varsinainen jäsen opiskelijan (3. vaalipiiri) vaaliasiamiehenä.

Ilmoitus ehdokkuudesta
Ehdokkaaksi asettumisesta tehdään ohjeiden mukainen kirjallinen ehdokasilmoitus, jonka vaaliasiamies allekirjoittaa. Ehdokasilmoituksessa saa olla vain yksi ehdokas. Jotta ilmoitusten tarkistaminen sujuisi helpommin, allekirjoitus pitää ehdottomasti selventää koneella tai tekstaten. Ilmoitukseen on hyvä merkitä myös vaaliasiamiehen sähköpostiosoite. Vaaliasiamiehen on merkittävä ehdokasilmoitukseen kotipaikka, joka hänellä oli 20.8.2016.

Ehdokkaan suostumus
Ehdokkaaksi asettuneen on ehdokasilmoituksessa annettava kirjallinen suostumus ehdokkuudelleen.

Ehdokkaan asema
Vaalikelpoinen, eli oikeutettu asettumaan ehdokkaaksi, on jokainen liiton äänioikeutettu jäsen. Ehdokkaaksi saa asettua vain siinä vaalipiirissä, jossa itse äänestää. Vaaliluettelon mukaan 1. vaalipiirissä äänioikeutettu ei saa olla ehdokkaana 2. vaalipiirissä, vaikka kotipaikka vaalivuoden elokuun 20. päivän jälkeen olisi muuttunut.

Asiakirjojen toimittaminen vaalilautakunnalle 23.9.2016 mennessä
Kaikki vaaleihin liittyvät asiakirjat on toimitettava Suomen Hammaslääkäriliiton vaalilautakunnalle osoitteella: Fabianinkatu 9 B, 00130 Helsinki. Asiakirjojen on oltava perillä perjantaina 23.9. mennessä. Asiakirjoja ei voi toimittaa sähköpostilla tai faksilla.

Vaaliin liittyvät asiakirjat on laadittava kirjaimellisesti annettujen ohjeiden mukaan. Puutteellisesti laaditut tai myöhässä saapuneet ehdokasilmoitukset hylätään.

4. Vaaliliiton perustaminen

Ketkä voivat perustaa vaaliliiton?
Kahdella tai useammalla ehdokkaalla on oikeus vaalipiirissään vaaliliiton perustamiseen.
Ehdokkaan kannattaa liittyä vaaliliittoon toisten samoja etuja ajavien ehdokkaiden kanssa. Mitä suuremmassa ryhmittymässä ehdokas on mukana, sitä helpompaa ehdokkaan läpimeno on. Äänten laskennassa käytetään suhteellista vaalitapaa eli valtuustopaikat jaetaan vaalissa esiintyneille vaaliliitoille tai -renkaille siinä suhteessa kuin ne ovat saaneet ääniä.

Miten vaaliliitto perustetaan?
Vaaliliitto perustetaan ilmoittamalla siitä ehdokasilmoituksessa tai ehdokkaiden vaaliasiamiesten on ilmoitettava siitä kirjallisesti vaalilautakunnalle vaaliliittoilmoituksella. Vaaliliitto perustuu sen jäsenten yhteisymmärrykseen, joten vaaliliiton perustamisesta on sovittava jäsenten ja näiden vaaliasiamiesten kesken.

Yhteisymmärryksen varmistamiseksi vaaliasiamiehille ilmoitetaan sähköpostitse, ketkä jäsenet kuuluvat kyseiseen vaaliliittoon.

Vaaliliiton tunnus
Vaaliliitto perustuu yhteisille intresseille tai aatteille, joten tämän tulee näkyä myös vaalikampanjassa. Sen takia vaaliliitolla täytyy olla sitä kuvaava tunnus:
esimerkiksi Helsingin hammaslääkärien vaaliliitto. Tunnus on mainittava vaaliliittoilmoituksessa, jolloin se näkyy myös ehdokasluettelossa.  

Vaaliliitto voi päättää itse ehdokkaittensa järjestyksestä vaaliliiton sisällä. Tällöin vaaliliiton asiamies kirjoittaa ehdokkaat vaaliliittoilmoituksessa järjestykseen, jossa ehdokkaat halutaan ehdokasluetteloon. Jos järjestystä ei päätetä ilmoituksessa, ehdokkaat järjestetään aakkosjärjestykseen.

5. Vaalirenkaan perustaminen

Oikeus vaalirenkaan perustamiseen on kahdella tai useammalla vaaliliitolla sekä vaaliliitolla ja ehdokkaalla. Vaalirengas on vaaliliittojen tai ehdokkaiden yhteenliittymä ja sen tavoitteena on parantaa siihen kuuluvien vaaliliittojen tai ehdokkaiden asemaa verrattuna siihen, jos ne olisivat vaaleissa itsenäisesti. Vaalirenkaaseen kuuluminen ei edellytä osallistujilta yhteisiin intresseihin tai ohjelmaan perustuvaa yhteistyötä.

Kuinka paljon ehdokkaita vaalirenkaassa voi olla?
Vaalirenkaassa voi olla enintään kaksi kertaa se määrä ehdokkaita, kuin siitä vaalipiiristä valitaan valtuutettuja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suurin vaalirengas 1. vaalipiirissä (Manner-Suomi) voi käsittää 70 ehdokasta, 2. vaalipiirissä (Ahvenanmaa) 2 ehdokasta ja 3. vaalipiirissä (opiskelijat) 8 ehdokasta.

Miten vaalirengas muodostetaan?
Vaalirengas muodostetaan niin, että vaaliliittojen tai ehdokkaiden vaaliasiamiehet ilmoittavat siitä vaalilautakunnalle vaalirengasilmoituksella.

Ilmoituksessa on mainittava vaaliliittojen/ehdokkaiden tunnukset ja nimet siinä järjestyksessä, jossa ne pyydetään ottamaan ehdokasluetteloon. Järjestyksen ilmoittaa vaalirenkaan asiamies.

Vaalirenkaalla on oltava tunnus, joka on mainittava vaalirengasilmoituksessa.

6. Äänestäminen

Vaalilautakunta lähettää viimeistään 26.10. kaikille äänioikeutetuille jäsenille kirjalliset äänestysohjeet, äänestyslipun, ehdokasluettelon ja äänestyslipun palautuskuoren. Tarvittaessa jäsenet voivat myös tilata näitä liiton toimistosta.

Äänestäminen tapahtuu merkitsemällä äänestettävän ehdokkaan numero äänestyslippuun. Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä. Äänestyslippu suljetaan palautuskuoreen. Kuori on palautettava vaalilautakunnalle viimeistään keskiviikkona 16.11. Palautuskuori on jätettävä 16.11. postiin siten, että se ehtii sen päivän kuljetukseen.

Palautuskuorta ei voi toimittaa suoraan vaalilautakunnalle, vaan se on toimitettava postin välityksellä.

7. Vaalin tulos

Äänten laskennassa käytetään suhteellista vaalitapaa eli valtuustopaikat jaetaan vaalissa olleiden vaaliliittojen ja -renkaiden kesken siinä suhteessa, kuin ne ovat saaneet ääniä.

Samassa vaaliliitossa ehdokkaat asetetaan saamansa äänimäärän mukaiseen järjestykseen. Tämän jälkeen eniten ääniä saanut saa vertausluvuksi koko vaaliliiton äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet (1/2), kolmanneksi eniten ääniä saanut kolmasosan (1/3). Yksittäisen ehdokkaan kannattaa siis liittyä vaaliliittoon, joka kokoaa yhteisen äänipotin ehdokkaiden taakse. Näin läpimeno on helpompaa.

Vaalirengas on vaaliliittojen tai ehdokkaiden yhteenliittymä. Vaalirenkaan tavoitteena on parantaa siihen kuuluvien vaaliliittojen tai ehdokkaiden asemaa verrattuna siihen, jos ne olisivat vaaleissa itsenäisesti. Vaalirenkaassa vaaliliiton ehdokkaat asetetaan saamansa äänimäärän mukaiseen järjestykseen. Tämän jälkeen ehdokkaille lasketaan vertausluvut samalla tavalla kuin edellä mainituissa vaaliliitoissa. Vaaliliittoihin kuulumaton ehdokas saa vertausluvukseen saamansa äänimäärän.

Tämän jälkeen kaikki vaalirenkaan ehdokkaat asetetaan vertauslukujensa mukaiseen järjestykseen. Lopuksi vaalirenkaan ehdokkaista suurimman vertausluvun saaneelle ehdokkaalle annetaan lopulliseksi vertausluvuksi koko vaalirenkaan saama äänimäärä, toiselle puolet (1/2), kolmannelle yksi kolmasosa (1/3) jne.

Jos useampi ehdokas saa saman äänimäärän tai vertausluvun, ehdokkaiden välisen järjestyksen ratkaisee arpa.

Kaikki ehdokkaat järjestetään vaalipiireittäin lopullisten vertauslukujen suuruuden mukaan.

Valtuustoon valitaan kolmesta vaalipiiristä edellä mainittu määrä valtuutettuja. Valinta aloitetaan suurimman vertausluvun saaneesta.   

Vaalitulos julkistetaan Hammaslääkäriliiton verkkosivuilla ja liiton uutiskirjeessä viimeistään 23.11.

Vaalilautakunta
Sirpa Korhonen, puheenjohtaja
Juha Niskanen
Heikki Kuusela

 

Vaalilomakkeet ehdokkaaksi asettumista varten

Ehdokasasettelun lomakkeet ovat pdf-muodossa.

  • Ehdokasilmoitus
  • Vaaliliittoilmoitus
  • Vaalirengasilmoitus
  • Äänioikeuden tarkistuslomake

Ruotsinkieliset lomakkeet löytyy tästä

Pdf-lomakkeen käyttö:

  • Tiedot voi täyttää omalla koneella, tulostaa lomakkeen ja sen jälkeen allekirjoittaa.
  • Lomakkeen voi tulostaa ja täyttää tiedot käsin.

Asiakirjat tulee laatia täsmällisesti ohjeiden mukaan ja ne toimitetaan postitse liiton toimistoon 23.9. mennessä. Myöhästyneitä asiakirjoja ei hyväksytä eikä asiakirjoja voi toimittaa sähköpostilla tai faksilla.

Lisätietoja vaaleista liiton toimistosta: lakimies Heikki Kuusela ja järjestöpäällikkö Ira Peurakoski

Tiedostot

Custom addthis block