Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon valmistelu on lopetettu 8.3.2019.

Sote- ja maakuntauudistus kaatui virallisesti 8. maaliskuuta, kun pääministeri Juha Sipilä (kesk) pyysi hallituksen eroa. Hallitus jatkaa toimitusministeristönä vaalikauden loppuun.

Tuleva hallitus päättää, jatketaanko uudistamiseen liittyvää työtä sekä miten tähän mennessä tehtyä sote-valmistelua mahdollisesti hyödynnetään. Seuraavassa hallitusohjelmassa määritellään tulevan hallituskauden toimenpiteet ja linjataan, millä tavalla sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään.

Perustuslakivaliokunta on antanut nyt päättyneeseen sote-valmisteluun liittyen viisi lausuntoa, jotka myös toimivat pohjana mahdolliselle jatkotyölle.

Tarve sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukselle on sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan sama tai jopa suurempi kuin aiemminkin. Soten sisältöjen uudistamistyötä on jatkettava, koska nykytilanne ei ole yhdenvertainen asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamisen suhteen.

Valmisteluun osallistuneet organisaatiot (esim. maakunnat, ministeriöt, palvelukeskukset) saavat vielä tarkempaa ohjeistusta ministeriöistä. Lisäksi laaditaan yhteenveto siitä, mitä 18 maakunnassa on saatu aikaan.

Mikä sote- ja maakuntauudistus?

Sote- ja maakuntauudistus on historiallisen suuri muutos, jonka tarkoituksena on uudistaa sosiaali‐ ja terveyspalvelujen nykyinen järjestämismalli sekä uudistaa myös palveluiden rahoitusta ja tuottamista ja lisätä potilaan valinnanmahdollisuuksia. Poliittisessa järjestelmässä uudistusta on valmisteltu jo kahden hallituskauden ajan.

Toteutuessaan uudistus vaikuttaa myös suun terveydenhuollon kokonaisuuteen: palvelujen tuotantoon, hammaslääkärityön kysyntään ja väestön mahdollisuuksiin saada suun terveydenhuollon palveluja.

Lue lisää Alueuudistus.fi -sivuilta.

Hammaslääkäriliitto jatkaa sote-vaikuttamista

Hammaslääkäriliitto tuo sote-uudistuksen valmisteluun hammaslääkärien ja suun terveydenhuollon näkökulman. Liiton vaikuttamistyö jatkuu aktiivisena myös nykyisen sote-uudistuksen kaatumisen jälkeen. Maan tuleva hallitus päättää, miten sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista jatketaan.

Hammaslääkäriliitto on vaikuttamistyössään painottamut mm. riittävän rahoituksen merkitystä suun terveydenhuollon valinnanvapauden toteuttamiselle, ja että sekä hammaslääkäriomisteisten pienten vastaanottojen että nykyisen julkisen palvelutuotannon tulee säilyä vahvoina toimijoina.

Seuraa liiton Suu & sote -tunnusta

Toteutuessaan sote-uudistus merkitsee muutoksia lähes kaikkien hammaslääkärien työhön, tavalla tai toisella.

Liitto tukee jäseniä muutoksessa tuottamalla ajantasaista tietoa uudistuksen vaikutuksista suun terveydenhuoltoon ja hammaslääkärien työhön sekä tarjoamalla jäsenneuvontaa ja -koulutusta.

Suu & sote -tunnusta seuraamalla löydät uudistuksesta kertovat sisällöt helposti liiton eri viestintäkanavista.

Liiton sote-uudistusta koskevat lausunnot ja kannanotot:

Hammaslääkäriliitto 8.3.2019: Soten kaaduttua suun terveydenhuollossa tarvitaan nopeita ratkaisuja.

Hammaslääkäriliiton lausunto sairausvakuutuslain muuttamisesta 28.11.2018

Hammaslääkäriliiton lausunto asiakassetelin arvon määrittämisestä 26.11.2018

Hammaslääkäriliiton lausunto leikkaustoiminnan kriteereistä ilman yhteispäivystystä 23.10.2018

Hammaslääkäriliiton lausunto ljärjestämislakiin ehdotettavista muutoksista 10.10.2018

Hammaslääkäriliiton lausunto suun terveydenhuollon suoran valinnan palvelujen asiakirjamalleista 15.6.2018

Hammaslääkäriliiton lausunto valinnanvapauslaista eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 17.4.2018

Hammaslääkäriliiton lausunto valinnanvapauslaista 15.12.2017 

Valinnanvapauskokeilut (palvelusetelikokeilut)

Nykyisen lainsäädännön mukaiset valinnanvapauskokeilut:

  1. Keski-Uudenmaan kokeilu. Suun terveydenhuollon suoran valinnan kokeilu on alkanut tammikuussa 2018 ja jatkuu vuonna 2019.Suun terveydenhuollon palveluntuottajan suora valinta on mahdollinen Keski-Uudenmaan kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) täysi-ikäisille asukkaille. https://www.hyvinkaa.fi/ku-sote/valinnanvapauskokeilu/hae-palveluntuottajaksi-suun-terveydenhuollon-kokeiluun/ 

    Uudenmaan alueellisen valinnanvapauskokeilun palvelutuottajien ehtoja on parannettu suun terveydenhuollon kokeilussa. Uudet korvaussummat ja ehdot tulevat voimaan 1.1.2019.
    Lue Keski-Uudenmaan sote -kokeilun tiedote 29.11.2018
     

  2. Tampereen seudun kokeilu. Suun terveydenhuollon valinnanvapaus on käynnistynyt keväällä 2018 ja jatkuu vuonna 2019. Kokeilussa ovat mukana Tampereen kaupunki, Lempäälä, Nokia, Valkeakoski ja Pirkkala, ja sen kohderyhmänä ovat 18 vuotta täyttäneet kuntalaiset. Asiakas voi valita perushammashoitopalvelunsa kokeiluun ilmoittautuneiden palveluntarjoajien joukosta. Lisätietoa: www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/valinnanvapauskokeilu.html#mitapalvelujavoivalita

Valinnanvapauspilotit

Nyt lakkautetun sote- ja maakuntauudistuksen valinnanvapauden kokeilua varten perustettiin pilottihankkeita. Ensimmäiset valinnanvapauspilotit valittiin toukokuussa 2018.

Kaikki 18 maakuntaa hakivat mukaa pilotteihin. Suun terveydenhuolto oli mukana kuudessa hakemuksessa, joista hyväksyttiin Keski-Suomi ja Uusimaa.

Piloteilla oli tarkoitus testata uutta valinnanvapausmallia eri puolilla Suomea.

Pilotit oli määrä aloittaa vasta sen jälkeen, kun eduskunta olisi hyväksynyt sote- ja maakuntauudistukseen sisältyneen valinnanvapauslain. Koska nykyisen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu päättyi 8.3.2019, päättyvät myös suunnitellut valinnanvapauspilotit.

Lue lisää Alueuudistus-sivuilta.

Lisätietoa sote-lainsäädännön valmistelun tilanteesta: 

8.3.2019 Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelu on lopetettu 8.3.2019.

27.2.2019 Ministeriöt toimittivat loput ratkaisuehdotukset maakunta- ja sote-lakeihin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

22.2.2019 Perustuslakivaliokunta julkisti lausuntonsa maakunta- ja sote-uudistuksen lakiesityksistä

12.12.2018 Palvelusetelikokeilut kirittäneet kunnallista ja yksityistä palveluntuotantoa

14.11.2018 Suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilujen väliraportti on julkaistu

7.11.2018 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnokset julkaistiin

3.10.2018 Palvelusetelikokeilut jatkuvat vuonna 2019

29.6.2018 Maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulusuunnitelma

27.6.2018 Pääministerin ilmoitus maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantulon siirtymisestä alkamaan 1.1.2021

18.6.2018 Hallitus: Valinnanvapauden vaiheistusta lisätään ja maakuntien rahoitus turvataan

1.6.2018 Perustuslakivaliokunnan lausunto valinnanvapauslakiehdotuksesta on valmistunut

17.4.2018 Monikanavarahoitusta yksinkertaistetaan ja asiakasmaksuja uudistetaan

8.3.2018 Hallitus esittää valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluihin

16.2.2018 Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

22.1.2018 Valinnanvapauslain luonnos annettiin lainsäädännön arviointineuvostolle ja julkaistiin

5.1.2018: Lausuntoyhteenveto valinnanvapauslain luonnoksesta on julkaistu

Hammaslääkäriliiton sote-linjauksia

Suun terveydenhuollon toimivista järjestämismalleista ja riittävästä resursoinnista on pidettävä huolta, kun sote-järjestelmää uudistetaan.

Hammaslääkäriliitto korostaa, että suun terveydenhuollon palvelut on kytkettävä entistä tiiviimmin osaksi muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Liitto pitää tärkeänä järjestämis- ja tuottamisvastuun erottamista sekä julkisen ja yksityisen sektorin täysimääräistä hyödyntämistä suun terveydenhuollon palveluissa. Tärkeää on myös rakenteiden ja rahoituksen avulla tukea potilaan valinnanvapautta. Uuden mallin tulee mahdollistaa myös pienien yksityisvastaanottojen osallistuminen palvelujen tuotantoon.  

Suunterveyden ja kokonaisterveyden näkökulmasta on tärkeää pitää koko väestö säännöllisen suun terveydenhoidon piirissä sekä pyrkiä hillitsemään terveyserojen kasvua.

Kaikenikäisillä tulee olla yhdenvertainen oikeus terveeseen suuhun varallisuuteen, elämäntilanteeseen tai asuinpaikkaan katsomatta.

Kaikilla on oikeus terveeseen suuhun – Hammaslääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteet 2019

Hampaat eivät odota -potilasinfo

Sote-uudistuksen viivästyminen ja toteutukseen liittyvä epätietoisuus ovat viime vuosina näkyneet hammaslääkärien vastaanotoilla. 

Osa potilaista on lykännyt tarpeellisia hoitoja eteenpäin luullen muutoksen tapahtuvan aivan pian, ja että hoito olisi jatkossa tulossa jopa maksuttomaksi.

Aikuisten hoito ei ole maksutonta jatkossakaan, vaan potilas maksaa liiton arvion mukaan vähintään saman verran kuin nykyisestä terveyskeskushoidosta.

Liitto on tehnyt asiaa koskevan potilasinfon, jota vastaanotot voivat hyödyntää potilasneuvonnassaan. Materiaali on suomeksi ja ruotsiksi.

Voit tulostaa infon vastaanotolle tästä.

Custom addthis block