Sote- ja maakuntauudistus

Olemme koonneet tietoa sote- ja maakuntauudistuksesta tiedossa olevien poliittisten linjausten pohjalta. Päivitämme sivuille tarkempaa tietoa uudistuksen vaikutuksista suun terveydenhuoltoon ja hammaslääkärien työhön eri sektoreilla sote-valmistelun edetessä.

Mikä sote- ja maakuntauudistus?

Sote- ja maakuntauudistus on historiallisen suuri muutos. Sosiaali‐ ja terveyspalvelujen järjestäminen sekä useita valtion aluehallinnon tehtäviä siirtyy uusille ja vielä perustamattomille maakunnille. Myös palveluiden rahoitukseen ja tuottamiseen tulee muutoksia. Potilaan valinnanmahdollisuudet lisääntyvät.

Uudistuksen valmistelu on kesken. Uudistus tulee voimaan, jos eduskunta hyväksyy valmistelussa olevan kymmenistä laeista koostuvan lakipaketin. Kuitenkin vasta tulevat vuodet näyttävät, millaiseksi uudistus muokkaa sote-palveluja.

Perustettaville maakunnille ollaan antamassa rajoitettua päätösvaltaa mm. palveluiden sisällön ja palveluntuottajille määriteltävien kriteerien osalta. Maakunnan omilla ratkaisuilla tulee olemaan vaikutusta myös suun terveydenhuollon kokonaisuuteen: palvelujen tuotantoon, hammaslääkärityön kysyntään ja väestön mahdollisuuksiin saada suun terveydenhuollon palveluja.

Uudistuksen valmistelutyö on käynnissä kaikilla alueilla eli tulevissa maakunnissa. Uudistuksen myötä noin 215 000 terveys- ja sosiaalialan ammattilaista siirtyisi kuntien ja kuntayhtymien palveluksesta maakuntien palvelukseen.

Eduskunta päättää soten etenemisestä

Eduskunta päättää maakunta- ja sote-uudistusta koskevien lakien hyväksymisestä. Sote-lait ovat parhaillaan lausunnolla perustuslakivaliokunnassa  ja mahdollinen eduskunnan äänestys lakipaketista voisi olla vuoden 2019 alkupuolella. Jos lakiesitykset kaatuvat äänestyksessä tai tarvittava aika käsittelyyn loppuu niin koko lakipaketti raukeaa.

Jos lait hyväksytään, niin on mahdollista, että seuraava eduskunta tekee niihin vielä muutoksia. Ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus tämän hetkisen aikataulun mukaan järjestää syksyllä 2019.

Vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyisi uusille maakunnille 1.1.2021. Valinnanvapaus tulisi voimaan vaiheistetusti.

Valinnanvapaus suun terveydenhuoltoon 2023 

Suun terveydenhuollossa valinnanvapauden on viimeisimmän lakiesityksen mukaan  määrä tulla voimaan samaan aikaan muun terveydenhuollon kanssa 1.1.2023.

Valinnanvapauslaki on parhaillaan eduskunnan ja sen valiokuntien käsiteltävänä.

Lakiesityksen nykyisessä versiossa aikatauluista todetaan seuraavaa:

 • Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti otettaisiin käyttöön koko Suomessa 1.1.2022. Sitä ennen käytössä olisivat nykyiset välineet, kuten palveluseteli ja maksusitoumus.
 • Valinnanvapauden piiriin kuuluvat sosiaali- ja terveyskeskukset aloittaisivat toimintansa maakunnissa 1.1.2023.
 • Suun terveydenhuollossa valinnanvapaus tulisi voimaan samaan aikaan maakunnan sote-keskusten kanssa 1.1.2023.

Asiakas voisi valita nykyistä laajemmin julkisen tai yksityisen palveluntuottajan laissa säädetyissä palveluissa ja palvelujen hinta olisi sama.

Hammaslääkäriliiton lausunnot sote-uudistusta koskeviin lakiesityksiin

Hammaslääkäriliiton lausunto sairausvakuutuslain muuttamisesta 28.11.2018

Hammaslääkäriliiton lausunto asiakassetelin arvon määrittämisestä 26.11.2018

Hammaslääkäriliiton lausunto leikkaustoiminnan kriteereistä ilman yhteispäivystystä 23.10.2018

Hammaslääkäriliiton lausunto ljärjestämislakiin ehdotettavista muutoksista 10.10.2018

Hammaslääkäriliiton lausunto suun terveydenhuollon suoran valinnan palvelujen asiakirjamalleista 15.6.2018

Hammaslääkäriliiton lausunto valinnanvapauslaista eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 17.4.2018

Hammaslääkäriliiton lausunto valinnanvapauslaista 15.12.2017 

Valinnanvapauskokeilut (palvelusetelikokeilut)

Nykyisen lainsäädännön mukaiset valinnanvapauskokeilut:

 1. Keski-Uudenmaan kokeilu. Suun terveydenhuollon suoran valinnan kokeilu on alkanut tammikuussa 2018 ja jatkuu vuonna 2019.Suun terveydenhuollon palveluntuottajan suora valinta on mahdollinen Keski-Uudenmaan kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) täysi-ikäisille asukkaille. https://www.hyvinkaa.fi/ku-sote/valinnanvapauskokeilu/hae-palveluntuottajaksi-suun-terveydenhuollon-kokeiluun/ 

  Uudenmaan alueellisen valinnanvapauskokeilun palvelutuottajien ehtoja on parannettu suun terveydenhuollon kokeilussa. Uudet korvaussummat ja ehdot tulevat voimaan 1.1.2019.
  Lue Keski-Uudenmaan sote -kokeilun tiedote 29.11.2018
   

 2. Tampereen seudun kokeilu. Suun terveydenhuollon valinnanvapaus on käynnistynyt keväällä 2018 ja jatkuu vuonna 2019. Kokeilussa ovat mukana Tampereen kaupunki, Lempäälä, Nokia, Valkeakoski ja Pirkkala, ja sen kohderyhmänä ovat 18 vuotta täyttäneet kuntalaiset. Asiakas voi valita perushammashoitopalvelunsa kokeiluun ilmoittautuneiden palveluntarjoajien joukosta. Lisätietoa: www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/valinnanvapauskokeilu.html#mitapalvelujavoivalita

Valinnanvapauspilotit

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden laajentamista kokeillaan pilottihankkeissa. Ensimmäiset valinnanvapauspilotit valittiin toukokuussa 2018.

Kaikki 18 maakuntaa hakivat mukaa pilotteihin. Suun terveydenhuolto oli mukana kuudessa hakemuksessa, joista hyväksyttiin Keski-Suomi ja Uusimaa.

Piloteilla on tarkoitus testata uutta valinnanvapausmallia eri puolilla Suomea. Valtio jakaa pilotteihin yhteensä 100 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö valitsee pilotit ja myöntää rahoituksen. Syksyllä 2018 on tarkoitus järjestää toinen hakukierros.

Pilotit voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt parhaillaan käsittelyssä olevan valinnanvapauslain.

Lue lisää Alueuudistus-sivuilta.

Lisätietoa sote-lainsäädännön valmistelusta 

12.12.2018 Palvelusetelikokeilut kirittäneet kunnallista ja yksityistä palveluntuotantoa

14.11.2018 Suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilujen väliraportti on julkaistu

7.11.2018 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnokset julkaistiin

3.10.2018 Palvelusetelikokeilut jatkuvat vuonna 2019

29.6.2018 Maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulusuunnitelma

27.6.2018 Pääministerin ilmoitus maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantulon siirtymisestä alkamaan 1.1.2021

18.6.2018 Hallitus: Valinnanvapauden vaiheistusta lisätään ja maakuntien rahoitus turvataan

1.6.2018 Perustuslakivaliokunnan lausunto valinnanvapauslakiehdotuksesta on valmistunut

17.4.2018 Monikanavarahoitusta yksinkertaistetaan ja asiakasmaksuja uudistetaan

8.3.2018 Hallitus esittää valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluihin

16.2.2018 Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

22.1.2018 Valinnanvapauslain luonnos annettiin lainsäädännön arviointineuvostolle ja julkaistiin

5.1.2018: Lausuntoyhteenveto valinnanvapauslain luonnoksesta on julkaistu

Liitto jatkaa sote-vaikuttamista

Hammaslääkäriliitto tuo sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun hammaslääkärien ja suun terveydenhuollon näkökulman. Liiton vaikuttamistyö jatkuu aktiivisena.

Oleme painottaneet mm. riittävän rahoituksen merkitystä suun terveydenhuollon valinnanvapauden toteuttamiselle, ja että sekä hammaslääkäriomisteisten pienten vastaanottojen että nykyisen julkisen palvelutuotannon tulee säilyä vahvoina toimijoina.

Positiivisena asiana pidämme myös valmistelun kireään aikatauluun saatua aikalisää sekä sitä, että uudistuksesta on käynnistetty suun terveydenhuollon kokeiluja. Merkittävää on se, että suun terveydenhuoltopalvelujen asema on vahvistunut huomattavasti ja ne ovat tiivis osa muuta sote-kokonaisuutta.

Seuraa liiton Suu & sote -tunnusta

Sote-uudistus merkitsee muutoksia lähes kaikkien hammaslääkärien työhön, tavalla tai toisella.

Liitto tukee jäseniä muutoksessa tuottamalla ajantasaista tietoa uudistuksen vaikutuksista suun terveydenhuoltoon ja hammaslääkärien työhön sekä tarjoamalla jäsenneuvontaa ja -koulutusta.

Liiton Suu & sote -tunnusta seuraamalla löydät sote-uudistuksesta kertovat sisällöt helposti eri viestintäkanavistamme, kuten Hammaslääkärilehdestä, liiton sivuilta, uutiskirjeestä tai Facebookista.

Hammaslääkäriliiton sote-linjauksia

Hammaslääkäriliitto korostaa, että suun terveydenhuollon palvelut on sote-uudistuksessa kytkettävä entistä tiiviimmin osaksi muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Tämä on mahdollista, vaikka suunhoidon yksikön ja sote-keskuksen valinnat tehdään erikseen.

Liitto pitää tärkeänä järjestämis- ja tuottamisvastuun erottamista sekä julkisen ja yksityisen sektorin täysimääräistä hyödyntämistä suun terveydenhuollon palveluissa. Tärkeää on myös rakenteiden ja rahoituksen avulla tukea potilaan valinnanvapautta. Uuden mallin tulee mahdollistaa myös pienien yksityisvastaanottojen osallistuminen palvelujen tuotantoon.  

Suunterveyden ja yleisterveyden näkökulmasta on tärkeää pitää koko väestö säännöllisen suun terveydenhoidon piirissä sekä suitsia kasvavia terveyseroja.

Tavoitteitamme

Järjestelmä ja resurssit

 • Julkinen tuki suun terveydenhuoltopalveluille säilyy.
 • Riittävästi erikokoisia ja eri omistuspohjan tuottajia.
 • Kohtuuhintaiset palvelut saatavilla koko maassa.
 • Suun terveydenhuollon resurssit säilyvät nykytasolla.
 • Palvelut on integroitu osaksi muuta sote-kokonaisuutta.

Kansanterveys ja väestö

 • Väestö, päättäjät ja lääkärit ymmärtävät suunterveyden merkityksen.
 • Väestön suunterveys on hyvällä tasolla.
 • Suunterveydessä ei ole eroja sosiaaliluokkien välillä.

Hammaslääkärit

 • Hammaslääkäreillä on mielekästä työtä ja riittävät ansiot.
 • Hammaslääkäreille on riittävästi erilaisia työpaikkoja.
 • Julkiset yksiköt säilyvät maakunnan omistuksessa, toimiva neuvottelujärjestelmä säilyy.
Hampaat eivät odota neljää vuotta -potilasinfo

Koska sote-uudistuksen sisällöstä ei ole vielä varmuutta, epätietoisuus on näkynyt myös hammaslääkärien vastaanotoilla. 

Osa potilaista on lykännyt tarpeellisia hoitoja eteenpäin luullen muutoksen tapahtuvan aivan pian, ja että hoito olisi tulossa jopa maksuttomaksi.

Aikuisten hoito ei ole maksutonta jatkossakaan, vaan potilas maksaa liiton arvion mukaan vähintään saman verran kuin nykyisestä terveyskeskushoidosta.

Liitto on tehnyt asiaa koskevan potilasinfon, jota vastaanotot voivat hyödyntää potilasneuvonnassaan. Materiaali on suomeksi ja ruotsiksi.

Voit tulostaa infon vastaanotolle tästä.

Custom addthis block