Lausuntoarkisto

Paluu: Kannanotot ja lausunnot

Kannanotoja ja lausuntoja vuodesta 1999

2012

28.8.2012 Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n lausunto Sokeriverotyöryhmän väliraportista
12.8.2012 Lausunto sairaanhoitokorvausten korvaustaksoista
10.8.2012 Lausunto esityksestä sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
7.6.2012 Lausunto vanhuspalvelulakimuistiosta ja lakiluonnoksesta
3.5.2012 Kannanotto terveyskeskusten hammaslääkärien työajan sijoittamiseen
23.1.2012 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista

 

2011

8.12.2011 Terveydenhuollon ammatinharjoittamisen asianmukaisuus, sen riittävä valvonta sekä potilasturvallisuus (lausunto stm:lle kuulemistilaisuudessa 8.12.2011)
8.3.2011 Vn asetus terveydenhuollon järjestämisuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta (lausunto stm:lle)
16.2.2011 Opetushallituksen koulutustarvelaskelma (KT 2016 -ryhmä) (lausunto koulutuksen aloituspaikoista)
3.2.2011 Hallituksen esitys HE 326/2010 vp laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta (lausunto eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle)
25.1.2011 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistaminen (lausunto stm:lle peruslinjauksia valmistelevan työryhmän väliraportista)

 

2010

5.11.2010 Lausunto Kelalle hammaslääkäripalkkioiden korvaustaksoista
29.10.2010 Lausunto stm:lle potilasasiakirjaoppaan luonnoksesta
27.10.2010 Lausunto eduskunnalle tereydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi
22.10.2010 Lausunto Kelalle suun terveydenhuollon yhteistyöhankkeen suun terveyttä edistävien toimenpidekokonaisuuksien korvaustaksoista
13.09.2010 Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta sekä laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
20.08.2010 Lausunto stm:lle  luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta (kunnallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa tapahtuvan yksityisen terveydenhuollon korvaaminen)
15.06.2010 Lausunto stm:lle rajatusta lääkkeenmäärämisoikeudesta
9.06.2010 Lausunto stm:lle asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
21.04.2010 Lausunto Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
15.01.2010 Lausunto stm:lle terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

 

2009

13.11.2009 Lausunto Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositusluonnoksesta
30.10.2009 Lausunto opetusministeriön SORA-työryhmän esityksestä
30.9.2009 Lausunto suuhygienistin palkkiotaksasta
9.6.2009 Lausunto hallituksen esityksestä HE 74/2009 lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta
12.5.2009 Lausunto hallituksen esityksestä HE 61/2009 vp laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta (suuhygienistin antaman hoidon korvaaminen)
31.3.2009 Kommentit Toimiva terveyskeskus -toimenpideohjelman johtoryhmän toimeksiantoon
24.3.2009 Lausunto työryhmän muistiosta julkisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa tapahtuvan yksityisen terveydenhuollon korvaamisesta
18.2.2009 Vastaus eduskunnan tarkastusvaliokunnan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä koskevaan selvityspyyntöön
17.2.2009 Lausunto ehdotuksesta valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan asettamisesta
28.1.2009 Kommentit Toimiva terveyskeskus -toimenpideohjelman toimeenpanosuunnitelmaan

 

2008

25.11.2008 Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto hallituksen esitykseksi laiksi lääkinnällisistä laitteista
12.11.2008 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
30.10.2008 Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto terveydenhuoltolakityöryhmän mietinnöstä
30.9.2008 Toimiva työnjako suun terveydenhuollon työpaikoilla
22.9.2008 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta (suuhygienistin antaman hoidon korvaaminen)
22.9.2008 Lausunto Akavalle hallituksen esityksestä Eduskunnalle uudeksi yliopistolainsäädännöksi
19.9.2008 Suomen Hammaslääkäriliiton ehdotukset Toimiva terveyskeskus -hankkeen toimintasuunnitelmaan
10.9.2008 Hammaslääkäriliiton lausunto terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettujen säädösten muuttamiseksi
29.8.2008 Lausunto palvelusetelityöryhmän ehdotuksista
28.8.2008 Suomen Hammaslääkäriliiton kannanotto sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistamiseen
12.6.2008 Suomen Hammaslääkäriliiton muistio hammaslääkärikoulutuksesta
31.3.2008 Hammaslääkäriliiton näkemyksiä terveydenhuoltolain valmistelua varten
18.3.2008 Suomen Hammaslääkäriliiton kannanotto Espoon suunnitelmaan uudistaa suun terveydenhuollon toimintamallia
11.3.2008 Lausunto luonnoksesta muutokseksi potilasasiakirjojen laatimisesta
11.3.2008 Lausunto luonnoksista sähköisestä lääkemääräyksestä
25.1.2008 Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto selvitysmiesraportista Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten virastojen ja laitosten voimavarojen uudelleen suuntaaminen

 

2007

1.11.2007 Lausunto ehdotuksesta uusiksi suun terveydenhuollon yhtenäisiksi hoidon perusteiksi
8.10.2007 Hammaslääkäriliiton lausunto ”Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen arviointi” –raportista
28.9.2007 Hammaslääkäriliiton lausunto Selvityksestä hammaslääketieteellisen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007
31.8.2007 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta – 11 § Potilasasiamies
5.5.2007 Suomen Hammaslääkäriliiton kannanotto suun terveydenhuollon palvelujen riittävyyteen, hammaslääkärimäärien kehitykseen ja hammaslääkäritarpeeseen
24.1.2007 Lausunto yksityisen terveydenhuollon toimintatietoihin vuodelta 2007
12.1.2007 Lausunto lakiin kansanterveyslain muuttamisesta

 

2006

21.8.2006  Hallitusohjelmatavoitteet
21.8.2006 Lausunto luonnoksesta laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä ja lääkelain muutokseksi
8.8.2006  Lausunto esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi
21.6.2006 Valtuuston avoin kirje ministereille
21.6.2006 Kommentit Akavan elinkeinopoliittisista hallitusohjelmatavoitteista
4.4.2006 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta suorakorvausmenettelyn laajentamiseksi
9.1.2006 Suomen Hammaslääkäriliiton näkemys suun terveydenhoitopalvelujen järjestämisestä

 

2005

28.11.2005 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon maksutoimikunnan ehdotuksista
6.9.2005 Lausunto yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon tuottajien rekisterin toteuttamista ohjanneen työryhmän muistiosta
6.5.2005 Esitys toimenpiteiksi terveellisen kouluympäristön turvaamiseksi
2.3.2005 Hyvä työpaikka: Suomen Hammaslääkäriliiton hyvän työpaikan kriteereitä pohtineen työryhmän muistio
28.2.2005 Lausunto sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutus työryhmän muistiosta
18.2.2005 Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön laatimasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi kansanterveyslain muuttamisesta
18.1.2005 Hammaslääkäriliiton valtuuston 4.12.2004 vahvistama pitkän aikavälin suunnitelma (PTS)

 

2004

9.12.2004 Lausunto sairausvakuutuslain korvaustaksojen perusteita koskevista valtioneuvoston asetuksista
7.12.2004 Ehdotus uudistetuksi ohjeeksi implanttirekisteriin tehtävistä hammasimplantteja koskevista ilmoituksista
10.11.2004 Lausunto suu- ja leukakirurgisten toimenpiteiden taksojen yhtenäistämisestä
29.10.2004 Lausunto Akavalle yrittäjyyden edistämistä koskevasta muistiosta
24.6.2004 Lausunto STM:lle lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteista
22.6.2004 Lausunto sosiaali- ja terveysalan moniammatillisesta johtamiskoulutuksesta
11.5.2004 Suomen Hammaslääkäriliiton kanta hallituksen esitykseen laeiksi kansanterveys- ja erikoissairaanhoitolakien ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
28.4.2004 Kirjelmä Akavalle sairausvakuutuskorvausten jälkeenjääneisyyden korjaamisesta
15.3.2004 Lausunto Akavalle luonnoksesta yliopistojen tutkinnoista annettavasta valtioneuvoston asetuksesta
15.3.2004 Lausunto STM:lle hallituksen esityksestä sairausvakuutuslaiksi
15.3.2004 Lausunto Akavalle asiakirjasta Akava ja globalisaatio
27.2.2004 Lausunto sähköisten potilasasiakirjajärjestelmien valtakunnallisesta määrittelystä ja toimeenpanosta (sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistio 2003:38)
25.2.2004 Lausunto STM:lle hoidon saatavuutta ja jonojen hallintaa pohtineen työryhmän muistiosta 

 

2003

16.12.2003 Lausunto STM:lle hallituksen esityksestä laeiksi lääketieteellisesta tutkimuksesta annetun lain ja lääkelain muuttamisesta
20.11.2003 Lausunto STM:lle sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmasta 2004-2007
22.10.2003 Lausunto Akavalle esityksestä laiksi yliopistolain muuttamisesta
30.9.2003 Lausunto Akavalle koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaluonnoksesta
21.8.2003 Lausunto STM:lle luonnoksesta hammaslääkärien käytännön palvelu-oppaaksi
21.8.2003 Lausunto STM:lle luonnoksesta hallituksen esitykseksi erikoissairaanhoitolain 11 §n 2 momentin ja 47 §n 1 momentin muuttamisesta
20.5.2003 Lausunto STM:lle Lastenneuvolatoiminnan asiantuntijatyöryhmän muistio. Opas lastenneuvolatoiminnan järjestämiseksi kunnissa
31.3.2003 Lausunto STM:lle Kansaneläkelaitoksen esityksestä lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteiden tarkistamisesta
28.2.2003 Lausunto Akava ry:lle Akavan suuntaviivoista 2004-2007
4.2.2003 Suun terveydenhuollossa on vielä parannettavaa. Hammaslääkäriliiton näkemyksiä kokonaisuudistuksen hallitusta toteuttamisesta, lähetetty terveydenhuoltoalalla toimiville kansanedustajaehdokkaille
17.1.2003 Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle käytännön palvelun sisällön ja ohjauksen kehittämisestä

 

2002

13.12.2002 Lausunto puolustusvoimien terveydenhuollon ja yleisen terveydenhuollon yhteistyön kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportista
28.11.2002 Professori Aimo Ryynäsen lausunto Hammaslääkäriliitolle hammashuollon palvelujen järjestämistä koskevista kysymyksistä
22.11.2002 Lausunto aiheesta "Hammaslääkärikoulutuksen ja hammaslääkäripalvelujen riittävyys kunnallisen hammashoidon laajentuessa" eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle
10.10.2002 Lausunto Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Käypä hoito-suosituksesta
28.8.2002 Erikoishammaslääkärikoulutuksen työryhmän muistiosta opetusministeriölle lähetetty lausunto
1.7.2002 Kannanotto Hammas- ja suusairauksien yksikön asemasta Tampereen yliopistollisen sairaalan organisaatiouudistuksessa
14.6.2002 Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle raportista "Koulutus-EVON:n käytön selvitys ja ehdotukset korvausjärjestelmän tarkistamiseksi"
15.5.2002 Esitys Akavalle Hammaslääkäriliiton ehdotuksista maan seuraavalle hallitukselle esitettäväksi hallitusohjelmatavoitteiksi
25.3.2002 Suomen Hammaslääkäriliiton kanta hammashoitopalvelujen kohdentamisesta
15.3.2002 Hammaslääkäriliitto pitää Stakesin ylilääkäri Eeva Widströmin lausuntoja vastuuttomina
28.2.2002 Hammaslääkäriliiton lausunto Stakesille Kouluterveydenhuolto 2002 opasluonnoksesta
21.2.2002 Vastaus terveydenhuollon laadunhallintajärjestelmien standardointia koskevaan kyselyyn
8.2.2002 Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto Akavalle Perustamishankejärjestelmän uudistaminen -työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi
23.1.2002 Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto Stm:lle sähköistä lääkemääräystä koskevasta esiselvityksestä
15.1.2002 Hammaslääkäriliiton linjauksia suun terveydenhuollon toteutukseen

 

2001

10.12.2001 Vanhuspoliittinen strategia ja ikääntyneiden suun hoito
3.12.2001 Lausunto Valtakunnallisesta uniapnea-ohjelmasta 2002-2012
16.11.2001 Suomen Hammaslääkäriliiton esitys Stm:lle sairaanhoitovakuutuksen korvaustaksojen tarkistusmenettelystä
9.11.2001 Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto Akavalle terveydenhuollon laboratoriotutkimusten tuottamista, kustannuksia ja korvauksia koskevasta selvityksestä 2001
5.10.2001 Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto Akavalle sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen ennakointitoimikunnan mietinnöstä
20.8.2001 Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto Akavalle hoitovakuutustyöryhmän muistiosta
3.4.2001 Suomen Hammaslääkäriliiton kommentit Akavalle työterveyshuoltolain uudistamisesta
6.2.2001 Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto Kansaneläkelaitokselle luonnoksesta hammashoidon ohjekirjaseksi
22.1.2001 Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto Kansaneläkelaitokselle luonnoksesta uudeksi radiologisten tutkimusten taksaksi

 

2000

30.11.2000 Suomen Hammaslääkäriliiton esitys suun ja hampaiden hoidon huomioon ottamisesta osana vanhusväestön palveluja
22.11.2000 Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto asiakasmaksuasetuksen muuttamisesta
12.10.2000 Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto hammashuollon kokonaisuudistukseen
9.9.2000 Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto Kansaneläkelaitokselle hammaslääkärin palkkiotaksan toimenpidenimikkeistä
29.8.2000 Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle: Terveydenhuollon ammatinharjoittamistyöryhmän muistio
21.2.2000 Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Potilasasiakirjojen laatimista ja säilyttämistä koskeva määräysluonnos sekä potilasasiakirjojen säilyttämisaikoja koskeva määräysluonnos 
3.2.2000 Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle: Kommentteja Terveyttä Kaikille 21 -ohjelman tausta-aineistoon

 

1999

3.12.1999 Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelmasta 1998-2001
24.11.1999 Suun alueen tulehdukset ja sydän- ja verisuonisairaudet -yhteydet ja toimenpide-ehdotukset
29.9.1999 Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmasta 2000-2001

Custom addthis block