Koronavirus ammattitautina

Voidaanko koronaviruksen aiheuttama sairaus korvata ammattitautina?

 Tapaturmavakuutuskeskuksen 18.3.2020 antamassa tiedotteessa on asiasta todettu seuraavaa:

Lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa työn tekemiseen liittyviä työtapaturmia ja ammattitauteja. Ammattitautina korvataan sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä työssä, työntekopaikan alueella tai työhön liittyvässä koulutuksessa.

Jos työntekijällä todetaan koronaviruksen aiheuttama sairaus ja altistuminen on todennäköisesti ja pääasiallisesti tullut yllä kuvatuissa olosuhteissa, viruksen aiheuttama sairaus korvataan biologisen tekijän aiheuttamana ammattitautina.

Jotta koronavirustartunta korvattaisiin ammattitautina, tartuntalähde ja -olosuhde on pystyttävä selvittämään. Altistumisen on pitänyt tapahtua työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisessa olosuhteessa:

  • työnteon yhteydessä
  • työtehtävästä johtuvan matkustamisen yhteydessä
  • työntekopaikan alueella
  • työhön liittyvässä koulutustilaisuudessa

Koronaviruksen aiheuttaman sairauden korvaaminen ammattitautina edellyttää siis, että tartuntalähde on yksilöitävissä esimerkiksi työnteon yhteydessä tapahtuneeksi.

Ammattitautikorvaus edellyttää diagnosoitua sairautta. Pelkkä altistuminen koronavirukselle ei ole ammattitauti eikä sen perusteella saa korvauksia.

Miten toimin, jos epäilen ammattitautia?

Kerro ammattitaudin epäilystä lääkärillesi mahdollisimman pian. Sinulle sattuneen vahingon selvittäminen ja arviointi voi olla hyvin vaikeaa, jos ammattitaudin ilmenemisestä on kulunut pitkä aika.

Kerro aina tapaturmasta, vammoista, sairauksista ja muista terveyteen liittyvistä ongelmista lääkärillesi huolellisesti. Tiedot vaikuttavat paitsi hoitoosi myös vakuutusasiasi ratkaisuun.

Kerro viipymättä ammattitaudin epäilystä työnantajalle. Työnantaja tekee vakuutusyhtiölle ammattitauti-ilmoituksen. Yrittäjä hakee korvausta itse vakuutusyhtiöstä.

Työntekijän ei tarvitse itse hakea korvausta, vaan työnantajan ilmoitus ja lääkärissä käynti riittävät. Varmista kuitenkin, että työnantajasi on täyttänyt ja lähettänyt ammattitauti-ilmoituksen ja että ammattitauti on kirjattu siihen oikein. Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian ammattitaudin ilmenemisen jälkeen.

Yrittäjän on ilmoitettava ammattitaudista itse vakuutusyhtiöön. Ole yhteydessä vakuutusyhtiöön ilmoituksen tekemisestä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30. päivänä vahinkopäivästä. Vahinkopäivänä pidetään päivää, jona vahingoittunut ensimmäisen kerran hakeutui lääkärin tutkittavaksi sittemmin ammattitaudiksi todetun sairauden johdosta, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Korvauksen saaminen edellyttää, että sinulla on työtapaturma- ja ammattitautilain 188 §:n mukainen vapaaehtoinen työajan vakuutus.

Miten asian käsittely etenee?

Kun tieto ammattitautiepäilystäsi saapuu vakuutuslaitokseen, laitoksen korvauskäsittelijä tutkii korvauksen saamisen edellytykset. Hän ottaa tarvittaessa yhteyttä sinuun, terveydenhuollon asiantuntijoihin ja viranomaisiin lisätietojen hankkimiseksi.

Asian käsittely vakuutusyhtiössä perustuu asiakirjoihin. Lääketieteellinen näyttö on keskiössä. Sairauden toteaminen ammattitaudiksi edellyttää sellaista lääketieteellistä tutkimusta, jossa on käytettävissä riittävä tieto työntekijän työolosuhteista ja työssä olevasta altistuksesta. Myönteinen ratkaisu saattaa edellyttää myös selvitystä siitä, että korvauksen hakija ei ole saanut tartuntaa kotona. Korvauksenhakijan lähipiirissä ollut virustartunta voi estää sairauden korvaamisen ammattitautina.

Vakuutuslaitoksen on perusteltava päätöksensä. Jos haluat lisää tietoa ratkaisusta, ota ensin yhteyttä vakuutuslaitokseen. Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat asiakirjat ja tiedot nähtäväksi. Sinulla on myös oikeus saada tietää, ketkä asiantuntijat ovat olleet päättämässä ratkaisusta. Päätöksessä on myös muutoksenhakuohjeet. Ohjeessa olevaa muutoksenhakuaikaa on noudatettava.

Olen yrittäjä, voinko saada ammattitautikorvauksia?

Voit saada korvauksia, mutta tämä edellyttää, että sinulla on työtapaturma- ja ammattitautilain 188 §:n mukainen vapaaehtoinen työajan vakuutus.

Yrittäjän on ilmoitettava ammattitaudista itse vakuutusyhtiöön. Ole yhteydessä vakuutusyhtiöön ilmoituksen tekemisestä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30. päivänä vahinkopäivästä. Vahinkopäivänä pidetään päivää, jona vahingoittunut ensimmäisen kerran hakeutui lääkärin tutkittavaksi sittemmin ammattitaudiksi todetun sairauden johdosta, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Mitä korvataan?

Tapaturmavakuutus korvaa mm. ammattitautiin liittyvät tarpeelliset sairaanhoitokulut, lääkkeet ja hoitotarvikkeet, matkakulut ja tarpeelliset majoituskulut. Lääkkeet korvataan täysimääräisesti. Lääkkeet maksetaan itse ja haetaan korvausta vakuutuslaitokselta tai pyydetään vakuutusyhtiöltä maksusitoumusta lääkkeiden korvaukseen. Sairaanhoitokulut ja matkakustannukset potilas laskuttaa itse vakuutusyhtiöltä. Työansionmenetys korvataan päivärahalla, tapaturmaeläkkeellä tai kuntoutusrahalla.

Työskentelen kunnassa hammaslääkärinä. Onko sillä vaikutusta sairausloma-ajan palkkaan, että kysymys on ammattitaudista?

Kyllä. Jos työkyvyttömyys johtuu ammattitaudista, on viranhaltijalla/työntekijällä oikeus saada varsinainen palkkansa enintään 120 kalenteripäivän ajalta ja sen jälkeen 2/3 varsinaisesta palkasta enintään 120 kalenteripäivän ajan. Tällä perusteella myönnetyn sairausloman myöntäminen ei vähennä oikeutta ns. tavallisen sairauden perusteella maksettavaan sairausloma-ajan palkkaan.

Jos kysymyksessä ei katsottaisi olevan ammattitaudista, on viranhaltijalla/työntekijällä saman kalenterivuoden aikana oikeus saada sairausloman ajalta varsinainen palkka 60 kalenteripäivän ajalta ja sen jälkeen 2/3 varsinaisesta palkastaan 120 kalenteripäivän ajalta.

(Linkki takaisin Hammaslääkärit ja koronavirus -sivulle)

Custom addthis block