Hallitus esittää kustannustukea yrityksille

Pitkään esillä ollut yritysten kustannustuki on viety hallituksen esityksenä eduskuntaan. Tukeen liittyy vielä joitakin epäselviä kysymyksiä ja eduskunnan täytyy hyväksyä laki.

Tuki myönnetään automaattisesti sellaisille aloille, joiden liikevaihto on laskenut huhti-toukokuussa 2020 vähintään 10% vertailuajanjaksoon 1.3.-30.6.2019 nähden. Vertailuajankohdan liikevaihdon on tullut olla vähintään 20 000 euroa. Lisäksi yrityksen oman liikevaihdon on täytynyt laskea vähintään 30%.

Jos yritys ei sijoitu valtioneuvoston asetuksella päätettäville tuettaville aloille, se voi kuitenkin saada tukea erityisen painavista syistä. Tällöin olisi osoitettava, että liikevaihdon lasku johtuu nimenomaan koronaepidemiasta, eikä ole normaalia kausivaihtelua. Tuen myöntää valtiokonttori ja sitä on haettava viimeistään 31.8.2020 mennessä.

Tukea myönnetään kahdelle kuukaudelle ja sen enimmäismäärä on 500 000 euroa. Alle 2 000 euron tukea ei myönnetä.

Kustannustuki korvaisi yrityksen kiinteitä ja palkkakustannuksia. Kiinteiden kustannusten korvaus ei saisi ylittää kuukausitasolla puolta yrityksen vertailukuukausien keskimääräisestä liikevaihdosta. Liikevaihdon aleneminen todetaan ensisijaisesti yrityksen alv-ilmoitusten perusteella. Jos yrityksen liiketoiminta on kokonaan tai osittain muuta kuin arvonlisäverollista myyntiä, yritys ilmoittaa tiedon huhti- ja toukokuun myynnistä ja vertailukuukausien myynnistä hakemuksessa.

Kustannustukea ei myönnetä jos:

  1. yritys ei ole merkittynä ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:ssä tarkoitettuun ennakkoperintärekisteriin;
  2. yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden;
  3. yrityksellä on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 3 a luvussa tarkoitettuun verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja;
  4. yrityksellä on maksamattomia veroja perittävänä ulosotossa; tai
  5. yritys on asetettu konkurssiin tai sitä koskeva konkurssiin asettamista koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa.

On siis syytä varmistua hyvissä ajoin, että oma yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja ettei muitakaan tuen myöntämisen esteitä ole.

Yritykselle myönnetyn tuen määrä vähentää päättyvältä tilikaudelta laadittavassa tilinpäätöksessä varojenjakoon käytettävissä olevaa vapaata omaa pääomaa, jollei yritys palauta saamaansa tukea valtiolle ennen tilinpäätöksen vahvistamista.

Kustannustuesta vähennetään:

  1. kunnan 1 päivän huhtikuuta 2020 jälkeen myöntämä yksinyrittäjätuki ja muu COVID19- pandemian vaikutuksia lieventämään tarkoitettu tuki;
  2. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 7 päivästä huhtikuuta 31 päivään joulukuuta 2020 myöntämästä, COVID19-pandemian aiheuttamasta markkina- ja tuotantohäiriötilanteen tilanneanalyysiin ja kehittämistoimenpiteisiin tarkoitetusta tuesta 70 prosenttia; HE 91/2020 vp 29
  3. Business Finlandin 19 päivästä maaliskuuta 31 päivään joulukuuta 2020 myöntämästä, COVID19-pandemian aiheuttamasta markkina- ja tuotantohäiriötilanteen esiselvityksiin ja kehittämistoimenpiteisiin tarkoitetusta tuesta 70 prosenttia;
  4. ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain (403/2020) mukaan myönnetty tuki, sekä
  5. muu kuin 1—4 kohdassa tarkoitettu COVID19-pandemian vaikutuksia lieventämään säädetty, valtion talousarviossa osoitettu tuki ja COVID19-pandemiaan liittyvä vakuutuskorvaus.

Takaisin sivulle Yksityissektorin vastaanotot ja koronavirus

Custom addthis block