Yksityissektorin työehtosopimus solmittu

Julkaistu: 
15.06.2020
Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry ja Tehy ry ovat päässeet yhteisymmärrykseen yksityissektorin avustavan henkilökunnan uudesta työehtosopimuksesta.

Neuvottelutulos on allekirjoitettu ja järjestöjen hallitukset ovat hyväksyneet sen. Edellinen työehtosopimus päättyi 31.3.2020. Neuvotteluja käytiin koronaepidemiasta aiheutuneessa vaikeassa työmarkkinatilanteessa.

Työehtosopimuksen sopimuskausi on 24 kuukautta, 1.4.2020 – 31.3.2022.

Työehtosopimus sisältää yleisen linjan mukaiset palkankorotukset.

Ensimmäinen palkankorotus tulee voimaan taannehtivasti 1.6.2020 alkaen ja on suuruudeltaan 1,3%. Jos kesäkuun palkka on ehditty laittaa maksuun ennen sopimuksesta tiedottamista, voidaan kesäkuun palkankorotus suorittaa takautuvasti seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Toinen palkankorotus, 1,9%, tulee voimaan 1.6.2021.

Palkankorotukset koskevat sekä taulukkopalkkoja että taulukkopalkkojen ylittäviä henkilökohtaisia palkkoja. Prosenttimääräinen korotus on siis tehtävä palkkaan, vaikka työntekijän henkilökohtainen palkka ylittäisi taulukkopalkan.

Sopimus sisältää myös tekstimuutoksen koskien työntekijän tehtävien vastuullisuuden lisäämistä. Työntekijän työtehtävien muuttuessa vaativammiksi, toistaiseksi tai määräajaksi, tulee työntekijän kanssa keskustella työntekijälle työn vaativuuden lisääntymisestä maksettavasta korvauksesta. Jos keskusteluissa sovitaan palkanlisäyksestä tehtävämuutoksen yhteydessä, korotettua palkkaa maksetaan tehtävien muutoksesta lukien.

Työehtosopimusosapuolet sopivat myös kahden työryhmän perustamisesta. Ensimmäinen työryhmä on työhyvinvointityöryhmä, jonka tehtävänä on selvittää mahdollisuuksia edistää henkistä ja fyysistä työturvallisuutta työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi, työurien pidentämiseksi ja sairauspoissaolojen minimoimiseksi. Työryhmä aloittaa työskentelynsä 30.9.2020 mennessä.

Lisäksi osapuolet ovat havainneet tarpeen työehtosopimuksen ja soveltamisohjeen selkeyttämiselle. Tätä varten perustetaan työryhmä. Työryhmä aloittaa työnsä 31.10.2020 mennessä.

Työryhmillä ei ole välitöntä vaikutusta työehtosopimuksen soveltamiseen.

Työehtosopimuksen muutokset koskevat Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen jäseniä ja niitä työnantajia, jotka ovat muuten sitoutuneet noudattamaan työsuhteissa kyseistä työehtosopimusta. Jos työnantaja on ollut liittynyt pelkästään työehtosopimukseen olematta työnantajayhdistyksen jäsen, on niin tahdottaessa liittyminen tehtävä uudelleen uuden työehtosopimuksen osalta.

Katso uusi työehtosopimus ja palkkataulukot täältä.

Custom addthis block