Uusi Lääkärisopimus saatiin solmittua

Julkaistu: 
29.05.2020
Uusi Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus eli lääkärisopimus saatiin solmittua toukokuun lopussa. Sopimuskausi on pituudeltaan 23 kuukautta ja sopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Palkkaratkaisu on työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen ja sisältää kaksi yleiskorotusta sekä keskitetyn ja paikallisen erän. Palkat nousevat sopimuskauden aikana keskimäärin noin kolme prosenttia. Uudesta työaikalaista johtuvat muutokset on sisällytetty lääkärisopimuksen työaikalukuun, johon on tehty myös muita merkittäviä muutoksia. Sopimuksen määräykset astuvat voimaan takautuvasti 1.4.2020.

Neuvottelukierros oli poikkeuksellisen vaikea

Kunta-alan neuvotteluja on käyty tammikuusta alkaen. Valtakunnansovittelijan 27.4.2020 antaman ehdotuksen pohjalta syntyi 30.4. neuvottelutulos KVTES:sta ja uudesta pääsopimuksesta sekä neuvottelutulokset alakohtaisista sopimuksista.

Hammaslääkäriliiton hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen 30.4. Sote ry hylkäsi kuitenkin omalta osaltaan esityksen ja näin ollen saavutetut neuvottelutulokset kaatuivat. Tämän jälkeen neuvotteluihin tuli noin kahden viikon tauko ja neuvottelut käynnistyivät uudelleen viime viikolla.

KT Kuntatyönantajat teki 27.5. tarjouksen uudeksi sopimusratkaisuksi. Esitys pohjautui lähes kaikilta osiltaan valtakunnansovittelijan aiempaan ehdotukseen. Lääkärisopimuksen osalta lähtökohtana oli se, ettei aiemmin neuvoteltuja tekstejä muuteta lainkaan. Tältä pohjalta saavutetun neuvottelutuloksen Hammaslääkäriliiton hallitus hyväksyi 28.5.

–  Nyt päättyneet neuvottelut olivat poikkeuksellisen vaikeat. Tilannetta vaikeutti vielä se, että koronapandemian vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä julkisen sektorin talous ovat entisestään kuormittuneet. On todella hyvä, että sopimus vihdoin saatiin, eikä tilanne pitkittynyt syksyyn, sanoo Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö Marja Pylkkänen.

Kunnallinen pääsopimus on taas voimassa  

Kunnallinen pääsopimus jatkuu katkeamattomana, mutta sen sisältöön on tehty muutoksia. Uusi hoitajaryhmiä koskeva sote-sopimus tulee voimaan 1.9.2021. Ratkaisu pitää sisällään myös aiesopimuksen sote- ja maakuntauudistusta varten.

Lääkärisopimus on maakuntauudistuksen toteutuessakin oma sopimusalansa.

Lääkärisopimuksen 2020-2021 allekirjoituspöytäkirjan keskeiset kohdat

Palkankorotukset:

- Yleiskorotus 1.8.2020:  

 • 1,65 % terveyskeskusten hammaslääkäreille
 • 1,24 % sairaalahammaslääkäreille

- Yleiskorotus 1.4.2021:

 • 1,31 % terveyskeskusten hammaslääkäreille
 • 1,0 % sairaalahammaslääkäreille

- Terveyskeskushammaslääkärien toimenpide- ja käyntipalkkioita ei koroteta, vaan korotusvara ohjattiin korkeampiin yleiskorotuksiin.

- Sairaalahammaslääkärien toimenpidepalkkioita korotetaan yleiskorotuksia vastaavasti.  

Keskitetty erä 1.4.2021
Keskitettyä erää (0,5 %) on tarkoitus käyttää palkkausjärjestelmän kehittämiseen. Neuvottelut erän kohdentamisesta käydään KT:n ja Lääkärikartellin välillä 28.2.2021 mennessä.  Jos neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, 0,3 % keskitetystä erästä jaetaan kohdennettuna korkeimpiin peruspalkkatasoihin ja 0,2 % siirretään paikalliseen järjestelyerään.  

Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021
Paikallinen järjestelyerä on 0,3 % sekä terveyskeskuksissa että sairaaloissa. Paikallisella järjestelyerällä on tarkoitus tukea ensisijaisesti palkkausjärjestelmäuudistuksen toteuttamista. Lisäksi erää voidaan käyttää paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja tuloksellisuuden edistämiseen.

Kiky-tuntien kompensaatio Lääkärisopimuksessa

Lääkärisopimuksen neuvottelutavoitteena ei ollut kiky-tuntien poistaminen, vaan saada riittävä kompensaatio v. 2016 toteutetusta työajan lisäyksestä. Yksi keskeinen peruste tälle oli se, että jo sopimuskierroksella vuonna 2018 terveyskeskushammaslääkärien ja -lääkärien pidentynyttä työaikaa kompensoitiin sairaalapuolta korkeammilla yleiskorotuksilla. Tavoitteena oli sen sijaan hyödyntää työnantajalta saatava kompensaatio omien pitkäaikaisten tavoitteiden läpiviemiseksi.

Niillä sopimusaloilla, joilla kiky-tunnit poistettiin, tuli vastaavasti heikennyksiä muihin työehtoihin.  Lääkärisopimuksessa kiky-tuntien jääminen kompensoitiin tekemällä parannuksia ensisijaisesti työaikalukuun. Näitä sopimukseen tehtyjä muutoksia ovat mm.

 • Arkipyhälyhennyksen ja keskeytyspäivien pituuden yhdenmukaistaminen 7 t 39 minuuttiin.
 • Väliaikainen määräys koronaepidemian aiheuttaman toimenpidepalkkioaleneman kompensaatiosta poissaoloaikojen palkkaan.
 • Terveyskeskusten hammaslääkärien tuntipalkan jakajan säilyminen ennallaan 160
 • Terveyskeskushammaslääkärien kliinisen työn seuranta viikkokohtaisesti, jolloin toimenpidepalkkiot korottuvat aina, kun kliinistä työtä tehdään yli 30 t / viikko.
 • Suositus kliinisen työn enimmäismäärästä 7 t / päivä.
 • Palautumistauko
 • Päivystäjälle toinen ruokailutauko 10 tunnin työskentelyn jälkeen.
 • Vapaamuotoisen päivystyksen keskimääräisen aktivisuusasteen määrittäminen enintään 50 %:iin.
 • Päivystyskertoja ja tunteja koskevaa rajoitusta muutettu velvoittavampaan muotoon.
 • Työnantajalle tiukennuksia työvuoroluettelon laadintaan.
 • Terveyskeskushammaslääkärien palkkahinnoittelussa olevan ns. perehtyneitä hammaslääkäreitä koskevan palkkausmääräyksen soveltamisalan laajennus

Lisäksi Lääkärisopimuksen paikallinen erä (0,3 %) saatiin huomattavasti pienemmäksi verrattuna  KVTES:n paikalliseen erään (0,8%). Tämä mahdollisti suuremman keskitetyn erän (0,5 %), jolla voidaan kehittää hammaslääkärien palkkausjärjestelmää.

Säännöllisen työajan sijoittaminen (ns. iltatyö) ja siitä maksettava laajennetun toiminnan korvaus

Lääkärisopimuksessa ei ole aiemmin määritelty säännöllisen työajan (ns. virkatyöajan) sijoittamista, vaan sopimuksessa säännöllinen työaika on määritelty ainoastaan 38 t 15 min viikossa tai keskimäärin em. tuntimäärä työaikajaksossa. Viime vuosien aikana paikalliset työnantajat ovat nostaneet tarpeen sijoittaa työaikaa nykyistä laajemmin.

Tällä kierroksella löydettiin ratkaisu, joka on voimassa tämän sopimuskauden ajan. Säännöllistä työaikaa voidaan työnantajan päätöksellä sijoitella ma-to klo 7.30-20 välille ja pe klo 7.30-18 välille. Tästä laajemmasta työajan sijoittelusta maksetaan laajennetun toiminnan korvauksena 5-6 % tehtäväkohtaisesta palkasta, jos työvuoroja on 1-2 ja 7-9 % tehtäväkohtaisesta palkasta, jos työvuoroja on 3-5 kalenterikuukaudessa. Näitä laajennettuja työvuoroja voi olla enintään viisi kertaa kuukaudessa. Päivystys ja kiirevastaanotto eivät ole em. laajennetun toiminnan työtä. Yksityiskohtaisemmat määräykset annetaan yleiskirjeessä.

Lepoajat

Lääkärisopimuksessa ei ole aiemmin ollut vuorokausilepomääräystä. Uuden työaikalain voimaan tullessa 1.1.2020 lepoaikojen velvoittavuus tuli huomioitavaksi myös lääkärisopimuksen työaikaluvussa. Merkittävin lepoaikoihin tehty muutos koskee vuorokausilepoa. Työaikalain mukaisesti pääsääntö on, että jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana on annettava 11 tunnin keskeytymätön lepoaika. Käytännössä tämä tarkoittaa korkeintaan 13 tunnin työvuoroa. Lääkärisopimuksessa sovittiin nyt kahdesta poikkeustilanteesta vuorokausilevon antamisessa. Jos työrupeaman aikana klo 23-08 välillä on vähintään 3 tunnin työaikaan kuuluva keskeytymätön lepoaika, vuorokausilepo voidaan jättää kokonaan antamatta ja antaa se korvaavana lepoaikana. Toinen vastaava tilanne on silloin, jos kyse on korkeintaan klo 23 asti jatkuvasta yhteispäivystyksestä tai jaetusta työpaikkapäivystyksestä. Esimerkkejä näistä tilanteista on itse sopimuksessa, mutta myös tulevassa yleiskirjeessä.

Vuotuinen enimmäistyöaika ja sen ylitys ”opt out”

Uuden työaikalain mukaan työaikaa on paitsi työhön käytetty aika, myös aika, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä. Aiempi vuotuinen ylityökatto korvautuu uuden työaikalain mukaisella vuotuisella enimmäistyöajalla, jonka määrä saa olla 12 kk aikana enintään 48 t x 48 vko, sisältäen kaiken tehdyn työn m.l. ylityöt.

Lääkärisopimuksessa on nyt määräys koskien hammaslääkärin mahdollisuutta sopia sairaalassa tehtävästä päivystystyöstä, joka ylittää enimmäistyöajan. Tämä ylitys on mahdollista vain, jos päivystystä ei voida muuten turvata. Kyse on ns. opt out -määräyksestä. Opt outin myötä työpaikkapäivystyksen ei-aktiivisesta päivystysajasta voi sopia siten, että se ylittää enimmäistyöajan määrän. Tämä kuitenkin edellyttää tilanteen perusteellista läpikäyntiä luottamusmiehen kanssa Lääkärisopimukseen otetun määräyksen mukaisesti, jonka jälkeen kukin hammaslääkäri saa itse päättää, antaako tällaiseen ylitykseen suostumuksensa. Tämä määräys tulee harvoin sovellettavaksi hammaslääkäreihin.

Yleiskirjeessä kerrotaan lisää sopimusratkaisusta

Sopimuksen sisällöstä laaditaan tavanomaiseen tapaan KT Kuntatyönantajan kanssa yleiskirje, jossa kerrotaan muutoksista yksityiskohtaisemmin.

 

Custom addthis block