Toimenpideluokitusten muutokset vuonna 2018

Julkaistu: 
18.12.2017
Vuoden 2018 alusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) THL-Toimenpideluokitus päivittyy korva-, nenä- ja kurkkutautien toimenpiteiden osalta. Nämä muutokset on tehty luokituksen täsmentämiseksi ja selkiyttämiseksi. Koska THL-Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus on osa THL-Toimenpideluokitusta, vastaavat muutokset tehdään myös suun terveydenhuollon luokitukseen.

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus on käytössä potilasasiakirjamerkinnöissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Luokitus on tärkeä osa suun terveydenhuollon rakenteista kirjaamista, ja sillä kuvataan potilaalle tehtäviä kliinisiä toimenpiteitä. Kaikelle tekemiselle ei ole koodia, mutta potilaalle tehtävät toimenpiteet on silloinkin kirjattava riittävällä tarkkuudella potilasasiakirjoihin tekstimuotoisesti.

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2018 on kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa saatavilla koodistopalvelimelta (www.thl.fi/koodistopalvelu) sekä erillisenä luokituksena että osana terveydenhuollon toimenpideluokitusta. Koodistopalvelimelta saatava luokitus pidetään ajanmukaisesti päivitettynä, joten sen käyttöä suositellaan. THL:n sivuilta löytyy kysymys ja vastaus -osio, johon on koottu suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen liittyviä kysymyksiä sekä niihin annetut vastaukset.

Hammaslääkäriliiton jäsensivuilta (vaatii kirjautumisen) löytyy koontitaulukko vuodenvaihteen THL-Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen koodien muutoksista.

THL-Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen yhteydet muihin luokituksiin

Potilasasiakirjamerkintöjen lisäksi THL-Suun terveydenhuollon toimenpideluokitusta hyödynnetään myös muihin tarkoituksiin.

Kansaneläkelaitos (Kela) hyödyntää luokitusta soveltuvin osin korvattavien toimenpiteiden luettelossaan ja julkinen terveystoimi määrittäessään suun terveydenhuollon toimenpiteistä asetuksella säädetyt asiakasmaksut.
Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta avopalveluissa perittävät toimenpidekohtaiset asiakasmaksut perustuvat pääosin THL:n toimenpidekoodiin liitettyyn vaativuusluokkaan.

Kelan sairaanhoitokorvaustaksa päivitetään vuoden 2018 alusta THL:n koodimuutoksia vastaavaksi. Lisäksi Kela täydentää koodin WZB00 (Puhelimitse annettu hoito-ohje ja mahdollinen resepti) sovellusohjetta.

Kelan päivitetty Hammashoidon taksaluettelo löytyy www.kela.fi/taksat.

Kuntaliitto julkaisee THL:n suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen ja asiakasmaksuasetuksen mukaisia yhteyksiä tarkentavan vastaavuusluettelon joulukuussa 2017 sivuillaan: Kuntaliitto.fi. Asiakasmaksuasetuksessa säädettävät maksut laskevat 1.1.2018 voimaantulevan asetuksen (773/2017) perusteella. Kuntaliitto lähettää kunnille yleiskirjeen päivitetyistä maksuista.

Terveyskeskusten hammaslääkäreille ja sairaalahammaslääkäreille maksettavat toimenpidepalkkiot ovat osa kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta (ns. Lääkärisopimus). Vaikka osa toimenpidepalkkiokoodeista on yhteneväisiä THL:n toimenpideluokituksen koodien kanssa, nämä kaksi luokitusta ovat kuitenkin toisistaan erillisiä. Lääkärisopimukseen mukaisiin toimenpidepalkkioluetteloihin ei tule muutoksia vuoden 2018 alusta.

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon palkkiokoodien ja THL-Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen koodien välisistä yhteneväisyyksistä tehty taulukko löytyy Hammaslääkäriliiton jäsensivuilta (vaatii kirjautumisen).

Custom addthis block