Tiedote: Vuoden 2015 Laadunedistäjä kehittää uusia työkaluja potilasturvallisuuden tueksi

Julkaistu: 
19.11.2015

EHL Nora Hiivala on selvittänyt pian tarkastettavassa väitöskirjassaan suun terveydenhuollon potilaille sattuneita riskitilanteita ja vaaratapahtumia, niiden taustasyitä sekä vaaratapahtumien ehkäisykeinoja. Lisäksi tarkoituksena on ollut selvittää, kuinka hyvin potilaat tunnistavat erilaisia hoidon riskitilanteita. Vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty.

Potilasturvallisuustyön kehitys on Suomessa ollut viime vuosina nopeaa. Aiheen tutkimus on kuitenkin painottunut lähinnä sairaalaympäristöön. Perusterveydenhuollon ja etenkin hammashoidon potilasturvallisuusasioita on tutkittu huomattavasti vähemmän.

Vaaratapahtumat Hiivala on luokitellut läheltä piti -tilanteiksi ja haittatapahtumiksi. Ensimmäisessä vahinko saadaan estettyä, jälkimmäisessä potilaalle aiheutuu jonkinasteista haittaa.

Tutkimustulosten mukaan hammashoito on Suomessa pääosin potilaalle turvallista ja vakavaa haittaa aiheuttaneet tapahtumat ovat harvinaisia. Kuitenkin vähemmän vakavia haittatapahtumia ja läheltä piti -tilanteita sattuu etenkin protetiikan, suukirurgian, juurihoitojen ja paikkaushoitojen yhteydessä. Myös ehkäistävissä olleiden vaaratapahtumien määrä on suhteellisen suuri.

– On kuitenkin syytä huomata, että useita vaaratapahtumia ehkäiseviä menettelyjä on jo varsin hyvin käytössä hammaslääkäreiden vastaanotoilla, Hiivala kertoo.  

Monet vaaratapahtumat ovat hänen mukaansa ehkäistävissä esimerkiksi erilaisten tarkistuslistojen avulla. Hiivala on koonnut Suun terveydenhuollon potilasturvallisuuden tarkistuslistan, jolla vastaanotot voivat edistää potilasturvallisuutta.

– Häiriötön hoitotilanne, potilaan yleissairauksien ja kokonaislääkityksen selvittäminen ennen hoitoa, riittävät ja huolelliset potilasasiakirjamerkinnät, hammaslääkärin ja -hoitajan toimiva nelikäsityöskentely sekä työn riittävä tauotus, luettelee Hiivala potilasturvallisuutta parantavia keinoja.

Tutkimus osoitti lisäksi, että myös potilaat ja heidän omaisensa pystyvät melko hyvin havaitsemaan erilaisia vaara- ja riskitilanteita hoitonsa yhteydessä.

– Potilasturvallisuutta tukee parhaiten toimintakulttuuri, jossa ei etsitä syyllisiä, vaan kehitetään yhdessä hoitoprosessia entistä turvallisemmaksi. Suun terveydenhuollon ammattilaisia tulisi kannustaa raportoimaan haitta- ja läheltä piti tapahtumista, jotta niistä kertyvää tietoa voitaisiin käyttää nykyistä paremmin koko alan hyväksi vaaratapahtumien ehkäisytyöhön ja koulutukseen, Hiivala korostaa.

Lisätietoja:

EHL Nora Hiivala, p. 040-6495648, nora.hiivala@hel.fi

Vuoden Laadunedistäjä -kunniamaininnasta: Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry, p. 050 1892, matti.poyry@hammaslaakariliitto.fi

 

Suomen Hammaslääkäriliitto myöntää 19.11.2015 Nora Hiivalalle Vuoden Laadunedistäjä -kunniamaininnan uraauurtavasta työstä suun terveydenhuollon potilasturvallisuuden parantamiseksi. Toiminnallaan Hiivala edistää hyvää laatua, potilasturvallisuutta ja eettistä ajattelua suun terveydenhuollossa kannustaen näihin myös muita alalla toimivia. Vuoden Laadunedistäjä -kunniamaininta jaetaan joka toinen vuosi Hammaslääkäripäivillä.

Nora Hiivala toimii Helsingin kaupungin suun terveydenhuollossa Yliopistohammasklinikan ts. ylihammaslääkärinä. Hänen väitöskirjansa aiheesta “Patient safety incidents, their contributing and mitigating factors in dentistry” tarkastetaan Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa helmikuussa 2016. Tutkimuksen aineistoina on käytetty sekä hammaslääkäreille suunnattua kyselyä että koko maata kattavia aluehallintovirastojen (AVIt) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) rekisteriaineistoja.

Tutustu Suun terveydenhuollon potilasturvallisuuden tarkistuslistaan: www.hammaslaakariliitto.fi/potilasturvallisuus

Tarkistuslistan on koonut Nora Hiivala  yhteistyössä Hammaslääkäriliiton kanssa. Työkalun avulla vastaanotot voivat edistää potilasturvallisuutta.

Custom addthis block