Neljäs kunta-alan lakkovaroitus pääkaupunkiseudulle – hammaslääkärit mukana Vantaalla

Julkaistu: 
21.03.2022
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on antanut 21.3. lakkovaroituksen, joka koskee kaikkia kunnan sopimusaloja, myös Lääkärisopimusta. Mahdollinen työnseisaus toteutetaan pääkaupunkiseudulla 19.–25.4., mikäli neuvottelutulosta ei saavuteta ennen sitä. Lääkärisopimuksen osalta työnseisaus koskee vain Vantaan kaupungin perusterveydenhuollon yksiköitä mukaan lukien suun terveydenhuolto. Hammaslääkärien tehtävistä lakon ulkopuolelle on rajattu suun terveydenhuollon päivystys sekä kiirevastaanotot, suun terveydenhuollolle välttämättömät toiminnot, suun terveydenhuollon opetusvastaanotot ja erikoishammaslääkäreiden vastaanottotoiminta. Työnseisaus toteutetaan tavalla, joka ei uhkaa kenenkään henkeä ja terveyttä.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvottelut jatkuvat parhaillaan valtakunnansovittelijan johdolla. Järjestöt pyrkivät uusilla lakkovaroituksilla vauhdittamaan neuvotteluja neuvottelutulokseen pääsemiseksi. Lisätietoja JUKOn sivuilta: www.juko.fi

Lakkovaroitukset koskevat vain pientä osaa hammaslääkäreistä

Pääsopijajärjestö JUKO antoi 21.3. neljännen lakkovaroituksen, joka koskee kaikkia kunnan sopimusaloja, myös Lääkärisopimusta. Lakko on laaja kunta-alan työnseisaus, jossa on mukana kaikki JUKOn liitot mukaan lukien Hammaslääkäriliitto ja Lääkäriliitto. Siihen osallistuu myös JAU ja sen jäsenliitot JHL ja Jyty.

Jos ratkaisuun ei päästä neuvotteluteitse, viikon kestävä työnseisaus toteutetaan 19.–25.4. pääkaupunkiseudulla: lakon piirissä ovat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit.

Lääkärisopimuksen osalta työnseisaus koskee vain Vantaan kaupungin perusterveydenhuollon yksiköitä mukaan lukien suun terveydenhuolto.

JUKO on jättänyt aikaisemmin lakkovaroitukset kuuden kaupungin kunta-aloille. Rovaniemen ja Jyväskylän lakot toteutuisivat 6.–7.4. ja Tampereen ja Kuopion lakot 12.–13.4. Oulun ja Turun lakot toteutuvat 6.–7.4., mikäli työ- ja elinkeinoministeriö ei siirrä lakkoja kahdella viikolla. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö voi edelleen siirtää lakkoja viranhaltijoiden osalta yhdellä viikolla.

Mahdolliset työnseisaukset toteutetaan tavalla, joka ei uhkaa kenenkään henkeä ja terveyttä.

Lakko rajautuu vain terveysasemien ei-kiireellisen perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanottotoimintaan.  

Lakon ulkopuolelle on rajattu Lääkärisopimuksen osalta seuraavat tehtävät.

  • Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon päivystys sekä kiirevastaanotot
  • Perusterveydenhuollolle ja suun terveydenhuollolle välttämättömät toiminnot
  • Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon opetusvastaanotot
  • Erikoishammaslääkäreiden vastaanottotoiminta
  • Kunnallisissa ympäristöterveydenhuollon yksiköissä työskentelevät eläinlääkärit

Lakkorajojen tulkinnoista neuvotellaan paikallisesti työantajan kanssa.

Lisäksi koko kunta-alaa koskeva järjestöjen uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto on annettu ajalle 21.–27.3.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske lääkäreitä, hammaslääkäreitä eikä eläinlääkäreitä, joihin sovelletaan Lääkärien virkaehtosopimusta siinäkin tilanteessa, että he olisivat työsuhteessa.

Hammaslääkäriliitto tukee JUKOn tavoitteita

JUKOn tavoitteena neuvotteluissa on turvata julkisen sektorin moniammatillisten palveluketjujen toimivuus ja kansalaisten tärkeät palvelut mm. sote-alalla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Kunta-alan sektoreilla tehdään vaativaa työtä ja eri alojen ammattilaiset ovat turvanneet kansalaisten hyvinvointia myös kriisien keskellä. Henkilöstön työoloihin ja jaksamiseen tulee hakea ratkaisuja neuvottelupöydässä.

JUKO korostaa, että neuvotteluissa on ratkaistava, miten kaikkiin julkissektorin palveluihin saadaan riittävästi osaajia ja miten nykyiset ammattilaiset jaksavat vaativassa työssään sisällöllisten ja määrällisten haasteiden yhä kasvaessa.

Hammaslääkäriliitto tukee JUKOn neuvottelutavoitteita, joilla pyritään turvaamaan osaavan henkilöstön riittävyys tulevaisuudessa ja nykyisen henkilöstön hyvinvointi.

Olemme sopimusneuvotteluissa ja mahdollisissa työtaistelutoimissa yhdessä JUKOn kanssa. Kuten edellisten lakkovaroitusten kohdalla, hammaslääkäreitä koskevien sopimusten jatkoneuvotteluihin osallistuvat vain ne osapuolet, jotka osallistuvat työtaisteluun.

Osallistumalla työtaisteluun yhdessä muiden jukolaisten liittojen kanssa turvaamme asemamme päätettäessä sekä nyt sovittavista virka- ja työehtosopimuksista, palkkaohjelmasta että sopimisesta hyvinvointialueilla. Kyse on myös koko kunta- ja hyvinvointialueiden neuvottelujärjestelmän ja sopimustoiminnan tulevaisuudesta.

Hammaslääkäriliitto toivoo, että sopimukseen päästään ennen työnseisauksien alkamista.

Kunta-alan sopimuksista neuvottelevat työnantajaa edustava Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT sekä työntekijöitä edustavat kolme pääsopijajärjestöä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä Sote ry ja JAU. Lisätietoja JUKOn sivuilta: www.juko.fi

JUKO edustaa neuvotteluissa myös hammaslääkäreitä muutoin kuin Lääkärisopimuksen osalta. Siitä neuvottelee Lääkäriliitosta, Hammaslääkäriliitosta ja Eläinlääkäriliitosta muodostuva Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö LNJ, joka on JUKOn jäsenyhdistys. Kunkin liiton neuvottelijat osallistuvat neuvotteluihin Lääkärisopimuksesta.

Seuraa liiton neuvotteluviestintää Hammaslääkäriliiton Neuvottelukierros 2022 -sivuilta.

Työtaistelutoimia koskevat ohjeet päivitetään liiton järjestövalmiussivuille.

Lisätietoja: toimisto@hammaslaakariliitto.fi

Custom addthis block