Kelan kysely potilasasiakirjojen arkistoinnista jatkuu 12.10. asti. Kyselylomake löytyy nyt myös ruotsiksi

Julkaistu: 
4.10.2018
Kela selvittää sähköisellä kyselyllä, kuinka paljon toimintansa lopettaneiden yksityisten palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien asiakas- ja potilasasiakirjoja on eri toimijoiden hallussa sekä missä muodossa asiakirjat ovat. Kela on jatkanut kyselyn vastausaikaa 12.10 asti. Lisäksi kyselylomake on nyt käännetty myös ruotsiksi.

Kela toteutti kesäkuussa 2018 ensimmäisen kyselyn toimintansa lopettaneiden yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien paperisten asiakas- ja potilasasiakirjojen arkistoinnin tilasta. Kyselyyn saatiin kattavasti vastauksia ja niiden perusteella toteutettiin heinä-elokuussa ensimmäiset pilotit aineistojen siirrosta Kelaan.

Kelalle on kuitenkin saanut palautetta, että kaikki halukkaat eivät ennättäneet tai päässeet vastamaan kesällä toteutettuun kyselyyn. Sen vuoksi Kela avasi kyselyn uudestaan syyskuussa.

Jos olet toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana, olet lopettanut toiminnan ja sinulla on arkistoituna ammatinharjoittamisessa syntyneitä potilasasiakirjoja, vastaathan kyselyyn!

Vastausaikaa on jatkettu 12.10. asti.

Voit vastata kyselyyn tästä linkistä.

Klicka på länken för att öppna blanketten på Svenska.

Lisätietoa kyselyn taustasta ja tavoitteista

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen (Kela) kanssa käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on varmistaa toimintansa lopettaneiden yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnassa syntyneiden potilas- ja asiakasasiakirjojen säilytys ja arkistointi lainsäädännön mukaisesti.

Nykytilanteessa em. toimijoiden vanhoja paperisia potilasarkistoja ei ole koottu yhteen yhden toimijan alaisuuteen, eikä niiden vastaanottamisesta toiminnan päättymisen jälkeen ole säädetty.

STM valmistelee sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annettavaan lakiin (HE 52/2017) säädöksen, jonka mukaan toimintansa lopettaneiden yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnassa syntyneiden potilas- ja asiakasasiakirjojen arkistointivastuu olisi Kelalla.

Tavoitteena on varmistaa, että asiakas- ja potilasasiakirjat käsitellään, arkistoidaan ja hävitetään säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on turvata asiakkaiden ja potilaiden oikeusturva ja tiedonsaantioikeus.

Kela vastaa projektin käytännön toteutuksesta. Toimenpiteet arkistoinnin järjestämiseksi toteutetaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Tavoitteena on käynnistää paperiasiakirjojen vastaanotto ja arkistointi vuoden 2019 alussa. Syksyllä 2018 Kela mahdollisesti toteuttaa toimintamallien varmistamiseksi pilotit em. potilas- ja asiakasasiakirjojen siirrosta Kelalle.

Lisätiedot:
Maritta Korhonen, erikoisasiantuntija, Kela, p. 0206344320, maritta.korhonen@kela.fi
Bella Forsgrén, harjoittelija Kela, p. 020 6341478, bella.forsgren@kela.fi

Bästa mottagare

FPA genomförde i juni 2018 en enkät om arkiveringen av tryckta klient- och journalhandlingar som uppkommit hos privata serviceproducenter inom social- och hälsovården som avslutat sin verksamhet. Genom enkäten ville vi ta reda på i hur stor omfattning klient- och journalhandlingar som har uppkommit hos privata serviceproducenter och självständiga yrkesutövare som avslutat sin verksamhet finns i förvar hos olika aktörer och i vilket format handlingarna är.
 
Många svarade på enkäten och utifrån svaren genomfördes i juli-augusti de första pilotförsöken där man överförde material till FPA. Vi har emellertid fått veta att enkäten i juni inte nådde alla. Därför öppnar vi enkäten på nytt.  Om Ni redan har svarat på enkäten tackar vi Er för samarbetet. Ni behöver inte svara på enkäten på nytt.
 
Bakgrunden till och syftet med enkäten beskrivs nedan.
 
Social- och hälsovårdsministeriet har i samarbete med Folkpensionsanstalten (FPA) startat ett projekt i syfte att säkerställa att klient- och journalhandlingar som uppkommit hos privata serviceproducenter och självständiga yrkesutövare inom social- och hälsovården som avslutat sin verksamhet förvaras och arkiveras på lagenligt sätt. I nuvarande läge är förvaringen av ovannämnda aktörers gamla pappershandlingar inte koncentrerad till någon särskild aktör och det finns inga bestämmelser om vem som tar emot handlingarna ifall verksamheten upphör.
 
Social- och hälsovårdsministeriet bereder som bäst en lag om produktion av social- och hälsotjänster (RP 52/2017), enligt vilken FPA ska ta över ansvaret för arkiveringen av klient- och journalhandlingar som uppkommit hos privata serviceproducenter och självständiga yrkesutövare inom social- och hälsovården som avslutat sin verksamhet. Syftet är att säkerställa att klient- och journalhandlingarna behandlas, arkiveras och förstörs enligt gällande bestämmelser och anvisningar. Målet är också att trygga klienternas och patienternas rättsskydd och rätt att få uppgifter. FPA ansvarar för det praktiska genomförandet av projektet. De åtgärder som krävs för att ordna arkiveringen kommer att vidtas före slutet av 2018 och målet är att FPA kan ta emot och arkivera pappershandlingar från början av 2019. För att säkerställa att verksamhetsmodellerna fungerar kommer FPA eventuellt att under hösten 2018 genomföra pilotprojekt där journal- och klienthandlingar överförs till FPA.
 
Vi tackar för Ert samarbete och för Ert svar!
 
Närmare information om projektet:   
Maritta Korhonen, specialsakkunnig, FPA, tfn  0206344320, fornamn.efternamn@fpa.fi
Bella Forsgrén, praktikant, FPA, tfn 020 6341478 fornamn.efternamn@fpa.fi

Custom addthis block