Terveellinen kouluympäristö -työryhmä: historia ja toiminta

1. Työryhmä on toiminut syksystä 2002 alkaen. Se perustettiin Suomen Hammaslääkäriliiton hallituksen toimeksiannosta. Huolenaiheena oli koululaisten suun terveydessä tapahtunut epäsuotuisa kehitys sekä terveystapoihin vaikuttavat muutokset, kuten makeis- ja limsa-automaattien ilmestyminen koulutiloihin. Työryhmän tehtävänä oli koota ne suun terveydenhuollon asiat, joilla oli yhtymäkohtia koulumaailmaan, oppilashuoltoon ja terveydenhuoltoon. Aluksi ryhmään kuuluivat prof. Hannu Hausen sekä hammaslääkärit Anja Eerola, Outi Hautamäki (siht.), Kaija Komulainen sekä Helinä Keskinen (pj.). Ryhmän lisäjäseniksi tulivat v. 2003 kehittämispäällikkö Anne Nordblad, STM, sekä prof. Pirjo Pietinen, KTL.

2. Yhteistyötahoja kutsuttiin kokouksiin - yhteisiä huolia todettiin. Kutsuttuja: Kuntaliitto, OAJ, Opetushallitus, Suomen Koulu- ja nuorisolääketieteen yhdistys, Suomen Vanhempainliitto, Stakes, STM, Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ja Terveyden edistämisen keskus

3. Kouluterveyspäivät
Kouluterveyspäiville 2003 saatiin yhdeksi teemaksi suun hoito. Aihetta käsiteltiin yhteisluennolla, rinnakkaisohjelmassa sekä postereissa.

4. Terve kouluympäristö - koululaisten ravitsemus ja suun terveys
Sosiaali- ja terveysministeriö, Kansanterveyslaitos ja Suomen Hammaslääkäriliitto järjestivät seminaarin 9.12.2003. Ohjelman valmisteluissa olivat mukana myös Opetushallitus, Suomen Kuntaliitto, Stakes ja Suomen Vanhempainliitto. Seminaarin pohjalta julkaistiin raportti Terve kouluympäristö - koululaisten ravitsemus ja suun terveys. Raportissa on luentolyhennelmät, tiivistelmä sekä johtopäätökset. Se on julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön Monisteita-sarjassa ja se on myös Internetissä: Monisteita 2004:14.

5. Kouluterveyskyselyyn kysymys hampaiden harjauksesta
Vuoden 2004 kouluterveyskyselyyn hyväksyttiin kysymys hampaiden harjauksesta. Sen tulos, suuri määrä vastanneista pesi hampaansa suositusta harvemmin, nosti asian erääksi painopistealueista kyselyn analysoinnissa. Myös välipalojen syömisen yleisyys kouluaikana nousi yhdeksi hyvinvointihuoleksi.

6. Kouluterveydenhuollon laatusuositus
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Kuntaliitto julkaisivat vuonna 2004 Kouluterveydenhuollon laatusuositukset (STM oppaita 2004:8, Handböcker 2004:9). Suosituksiin saatiin mm. kannanotto terveellisestä kouluateriasta ja välipalasta sekä mahdollisuudesta käyttää vettä janojuomana. Suositusten mukaan kouluissa tulee välttää kouluaikaan makeisten ja virvoitusjuomien myyntiä.

7. Muuta
Terve kouluympäristö -teema on ollut runsaasti esillä. Sitä on käsitelty televisiossa, radiossa sekä sanomalehdissä eri puolilla Suomea.
Monien kuntien opetus- ja terveyslautakuntien keskustelut koululaisten välipalasta ovat johtaneet ainakin välipalan tarjoamisen kokeiluihin. Myös koulutilojen automaatit ovat olleet puheenaiheina lautakunnissa. Automaattien poistopäätösten tekeminen on kuitenkin vaikeaa.
Prof. Hannu Hausen on esiintynyt uutterasti eri puolilla Suomea Terveellinen kouluympäristö -asian puolestapuhujana.
Helinä Keskinen nimettiin maaliskuussa 2004 osa-aikaiseksi Hammaslääkäriliiton terveydenedistämisen asiantuntijahammaslääkäriksi
Vuoden 2004 aikana on valmistunut erilaista asiaa tukevaa suun hoidon aineistoa:
Maito & Terveys lehtinen (7.-9. luokka)
Folkhälsan nettipeli (7.-9. luokka)
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö CD-rom (10-12 v.)
Colgaten suunhoito-opas CD-rom

8. Laajennettu yhteistyö
Marraskuussa 2004 Terve kouluympäristö -työryhmä kutsui Hammaslääkäriliiton tiloihin aikaisemmin mukana olleiden tahojen lisäksi Suomen Sydänliiton, Terveyskeskus- hammaslääkäriyhdistyksen sekä ravitsemusterapeuttien edustajana Arja Lyytikäisen. Tarkoituksena oli miettiä yhdessä, mitä voidaan tehdä STM-julkaisuraportin johto-päätösten saamiseksi osaksi koulujen toimintaa.
Todettiin yhteinen huoli lasten ja nuorten terveydestä; lihomisesta ja suun terveyden heikkenemisestä. Kaikki toivoivat konkreettisen toiminnan aikaansaamista. Sovitusti ennen seuraavaa tapaamista osallistujatahot analysoivat kirjallisesti raportin johtopäätöksiä, esittelivät jo aloitettuja toimintoja ja tekivät ehdotuksia johtopäätösten toteuttamiseksi.
Kouluterveyskyselyjen perusteella tehtävän kehittämistyön avuksi on Stakesissa luotu kouluterveyslähettilästoiminta, jonka pilottikokeilut ovat alkaneet 1.1.2005. Tarkoitus on saada aikaan koulujen kanssa laaja-alaista terveyden edistämistyötä. Terveyden edistämisen keskuksen koordinoiman Koulujen terveys- ja hyvinvointihankkeen tavoitteena on luoda hyviä toimintamalleja ja hyödyntää niitä Suomen peruskouluissa. Myös muut tahot ovat huomioineet toiminnassaan Terve kouluympäristö -asian. Sitä on käsitelty ja käsitellään jatkossakin kunkin tahon näkökulmasta.

9. Työryhmän päätöskokous 17.2.2005
Helmikuussa 2005 kokoonnuttiin uudelleen, mukana oli myös STM:n terveyden edistämisen yksiköstä ylilääkäri Eero Lahtinen. STM:n edustajat Eero Lahtinen ja Anne Nordblad kertoivat ministeriön suunnitelmista, jotka tähtäävät usealla tavalla tavoitteeseen Terve kouluympäristö. Tarkoituksena on tehdä mm. yhteistyötä opetusministeriön kanssa. Myös Opetushallituksen edustaja Heidi Peltonen lupasi viedä eteenpäin mm. Koulu-ruokailuoppaan uusimistoiveen.
Yhteistyötahot jatkavat verkostona, jolloin kaikki voivat jakaa ja saada ajankohtaista tietoa Terve kouluympäristö -asian merkeissä.
Kokouksessa päätettiin lähettää kuntien opetus- ja terveyslautakunnille yhteinen järjestöjen allekirjoittama kirjelmä, jossa toivotaan avointa, hallintorajat ylittävää keskustelua Terve kouluympäristö -asioista sekä toivetta perustaa kuntiin Terve kouluympäristö -neuvosto.

10. Työryhmän toiminta päättyi 17.2.2005.

Helinä Keskinen
Terve kouluympäristö -työryhmän pj.

 
  Palaute Ohjeet Sivukartta
Suomen Hammaslääkäriliitto 2005