20.5.2003: Lausunto STM:lle: Lastenneuvolatoiminnan asiantuntijatyöryhmän muistio. Opas lastenneuvolatoiminnan järjestämiseksi kunnissa

Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33

00023 VALTIONEUVOSTO

20.5.2003

SUOMEN HAMMASLÄÄKÄRILIITON LAUSUNTO

Lastenneuvolatoiminnan asiantuntijatyöryhmän muistio. Opas lastenneuvolatoiminnan järjestämiseksi kunnissa


Perusteellinen ja kattava muistio

Työryhmän muistio on perusteellinen ja ihailtavan monipuolinen. Sen perusteella on mahdollista kehittää neuvolatoimintaa tavalla, joka käy malliksi sosiaali- ja terveyssektorille yleisestikin. Neuvolan muuttaminen koko perhettä tukevaksi perhepalveluyksiköksi ja eri alojen työntekijöiden saumaton yhteistyö ja verkottuminen ovat erinomaisia tavoitteita. Erityisesti riskiperheiden ja -lasten tunnistamisessa yhteistyö on tärkeätä. Suun terveyden edistäminen ja ylläpitäminen sekä suun terveydenhuoltoon liittyvät asiat tulevat oppaassa hyvin esiin.

Oppaan julkaiseminen ei yksin riitä saamaan aikaan neuvolan toimintatapojen muutosta haluttuun suuntaan. Oppaan ilmestymisen jälkeen tulee panostaa oppaan suuren tietomäärän ja uuden sisällön maastouttamiseen ja neuvolatyöryhmän eri ammattiryhmien kouluttamiseen. Huomiota tulee kiinnittää tältä osin sekä perus- että täydennyskoulutuksen sisältöihin.

Muutosesityksiä suun terveydenhuollon osalta

Muutamia korjauksia ja painotusmuutoksia esitämme joihinkin suun terveydenhuoltoa käsitteleviin kohtiin oppaassa. Ehdotukset on pääasiassa saatu neuvolatyössä mukana olevilta hammaslääkäreiltä.

Johdanto sivu 4:
"Lasten sairastavuus ei ole vähentynyt.... hammaskariesta lukuun ottamatta."
Ilmaisu antaa kariestilanteen kehittymisestä vaillinaisen kuvan. Lasten hammaskaries väheni 1970- ja 1980-luilla, mutta myönteinen kehitys on pysähtynyt 1980-90-lukujen vaihteessa.


Kohta 5 Yhteenveto keskeisistä suosituksista sivu 47:
Esim. kohdan 3.3.3 alle:
Jokaiselle neuvolalle nimetään yhteistyötä varten vastuuhammashoitola ja vastuuhammaslääkäri, joihin terveydenhoitaja ja/tai lääkäri voivat ottaa yhteyttä.

Kohta 9.3.4 Kolmen kuukauden ikäisen lapsen määräaikaistarkastukset sivu 90:
Tässä vaiheessa on hyvin tärkeätä, että yhtenä keskustelunaiheena luettelossa on lapsen hampaiden reikiintymistä aiheuttavien bakteerien tartunnan ehkäisy ja riskilapsien osalta mahdollinen neuvonta vanhempien ksylitolin käytössä. Niin ikään ehdotamme lisättäväksi keskustelunaiheluetteloon myös janojuoman. Mehu ja tuoremehu pullossa uhkaavat tunnetusti suun terveyttä ja on helpompaa ehkäistä koko tapa kuin yrittää myöhemmin päästä mehun juomisesta ja pullosta eroon. Mutansbakteerien kasvua suosiva ruokavalio lisää myös bakteeritartunnan vaaraa. Suun terveyden kannalta on pahinta, jos lasta yöllä tyynnytellään mehupullolla.

Kohta 9.3.8 sivu 94:
Kahdeksan kuukauden ikäiseltä lapselta tutkitaan..."rusinan tms. tapailu." Voisiko olla esim. leipäpala tms.

Kohdat 9.3.9-9.3.15:
Keskustelunaiheluetteloon olisi hyvä lisätä suositus, jonka mukaan terveydenhoitaja vuosittain ottaisi puheeksi ruokailu- ja juomisasiat myös karieksen hallinnan kannalta.

Kohta 9.6.2 Suun terveydenhoito sivu 127:
- Suukottelukohta olisi parempi esim. seuraavasti: Lasta saa kuitenkin suukotella siten, että sylkikontaktia ei pääse syntymään.
- Erityisryhmien huomiointi -kappaleen loppuun: Toiminnan luonteen vuoksi suun terveydenhuollolla on hyvät mahdollisuudet tunnistaa
erilaiset riskiperheet ja tuen tarpeessa olevat perheet. Ongelmat heijastuvat usein suun terveydentilassa, koska epäsäännölliset ja huonot ruokailutottumukset näkyvät suussa.
- Lisätietoa: Simell O. (toim): Neuvolakirja. Viides painos. Ss.245-259.

Taulukko 3 sivu 125:
Taulukko on selkeä. Ikäryhmien 9-12 kk ja 4-5-vuotias kohtiin "välipalojen laatu (hampaat)" ehdotetaan muutosta. Sana hampaat pois ja taulukkoon erillinen kohta, jossa puututaan virvoitusjuomien ja makeisten käytön ja yleisemminkin napostelun vaaroihin. Näin erotetaan välipalojen syönti ja napostelu. Monipuolisia välipalojahan lapsi kyllä tarvitsee.

Kohta 10.4 sivu 142:
- Vaikka suun terveydenhuollon kohdassa on mainittu "erityisryhmien
huomiointi", tähän yhteyteen olisi hyvä saada teksti: Koska pitkäaikaissairaudet lisäävät suun sairauksien riskiä, on tärkeätä ohjata vastasairastuneet lapset suun terveydenhuoltoon ja neuvolakäynneillä seurata erityisen tarkasti myös suun terveydentilaa.
- Viimeisen kappaleen "hampaistosta huolehtiminen" tilalle esim. suun terveydestä ja tarpeen mukaisista hammashoitolakäynneistä huolehtiminen.

Liite 1:
Neuvolatyöryhmään tulisi lisätä suun terveydenhuolto. Tekstiosiossa se onkin.

Muuta

Lisäksi ehdotamme, että sopivaksi katsottavaan kohtaan lisätään kireästä kielijänteestä seuraava teksti: Kireä kielijänne vaikeuttaa kielen liikkumista. Jänne voidaan katkaista ja joissain tapauksissa näin tehdäänkin jo synnytyssairaalassa. Kireän kielijänteen leikkauksellisen poiston optimaalista ajankohtaa on vaikea määrittää, mutta jos neuvolaikäisellä jänne häiritsee kirjainten ääntämistä, olisi se hyvä katkaista.


Suomen Hammaslääkäriliitto ry

Liisa Luukkonen
puheenjohtaja

Anja Eerola
varatoiminnanjohtaja

 
  Palaute Ohjeet Sivukartta
Suomen Hammaslääkäriliitto 2005