16.12.2003: Lausunto STM:lle hallituksen esityksestä laeiksi lääketieteellisesta tutkimuksesta annetun lain ja lääkelain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
Terveyspalveluosasto/terveyspalveluryhmä
PL 33
00023 VALTIONEUVOSTO

16.12.2003

Asia: Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja lääkelain muuttamisesta

Pyydettynä lausuntona Suomen Hammaslääkäriliitto toteaa, että suun terveydenhuollon kannalta lakiehdotuksissa ei ole huomauttamista.

Lakimuutoksen taustalla on EU-säännösten huomioimisen ohella lääketieteellisen tutkimuksen, mukaan lukien kliiniset lääketutkimukset, pelisääntöjen täsmentäminen. Lakiesityksessä lähinnä verifioidaan hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisen säännöt tutkimuksen suorittajan, tutkimukseen osallistuvien ja tutkimuslupamenettelyjä valvovien viranomaistahojen kannalta. Lääkelain muutosehdotus kohdistuu lähinnä kliinisten lääketutkimusten sekä lääkkeiden markkinoinnin täsmentämiseen.

Suomen Hammaslääkäriliitto ry

Liisa Luukkonen
puheenjohtaja

Matti Pöyry
toiminnanjohtaja

 

 
  Palaute Ohjeet Sivukartta
Suomen Hammaslääkäriliitto 2005