Miten kuntien henkilöstön asema muuttuu?

Tälle sivulle olemme koonneet kuntien henkilöstön asemaa koskevia muutoksia.

Kuntien henkilöstön asemaa koskevat muutokset sote- ja maakuntauudistuksessa

Sote- ja maakuntauudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen, palo- ja pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, maatalouslomitus, maaseutuhallinto, maakuntaliittojen tehtäviä sekä joitakin valtion tehtäviä siirtyisi maakunnille 1.1.2019.

Uudistuksen valmistelu on vielä kesken eikä sitä koskevaa lainsäädäntöä ole hyväksytty. Siihen, miten uudistus vaikuttaa henkilöstöön vaikuttaa lainsäädännön sisällön lisäksi myös maakuntien omat ratkaisut.

Yli 200 000 työntekijän ja viranhaltijan työnantaja vaihtuu

Kunnista maakuntiin siirtyisi arviolta noin 211 000 viranhaltijaa ja työntekijää, joista sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä olisi yli 94 %.  Lisäksi valtionhallinnosta siirtyisi maakuntiin arviolta 6000 henkilöä.  Uudistuksen jälkeen kuntiin henkilöstömäärä olisi noin 205 000. Uudistus ei koske Ahvenanmaata. Uudistuksen yhteydessä noin 2 100 nykyisin terveyskeskuksessa tai sairaalassa työskentelevän hammaslääkärin työnantaja vaihtuisi.

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät siirtyisivät maakuntien ja maakuntien liikelaitosten palvelukseen ja maakuntien yhtiöihin.  Mahdollisesti henkilöstö siirtyisi ensin maakuntien liikelaitoksiin ja kunhan maakunnat siirtymäajan puitteissa perustaisivat yhtiöt ainakin yhtiöittämisvelvollisuuden mukaisessa laajuudessa, siirtyisi osa henkilöstä vielä jatkosiirtona yhtiön palvelukseen. Molemmat siirrot tapahtuisivat automaattisesti liikkeenluovutuksina, jos ne tapahtuisivat siirtymäajan puitteissa. On myös mahdollista, että kunnat pyrkivät yhtiöittämään toimintoja jo ennen vuotta 2019 tai viimeistään sen alusta lukien.

Hallituksen linjausten perusteella vaikuttaisi, että suurin osa terveyskeskusten hammaslääkäreistä siirtyisi maakuntien yhtiöiden palvelukseen ja suurin osa sairaalahammaslääkäreistä ja pieni osa terveyskeskusten hammaslääkäreistä maakuntien liikelaitoksen palvelukseen.

Henkilöstö siirtyisi liikkeenluovutuksena

Henkilöstön siirtyminen tapahtuisi liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen ns. vanhoina työntekijöinä, eli siirtymähetkellä voimassa olevat oikeudet ja velvollisuudet säilyisivät. Uusi työnantaja ei saa liikkeenluovutuksen perusteella yksipuolisesti muuttaa esimerkiksi työaikaa tai alentaa palkkaa.

Maakuntien liikelaitosten henkilöstö voi olla virka- tai työsuhteessa, mutta maakuntien yhtiöissä ainoastaan työsuhteissa. Kun kunnan työntekijä siirtyy maakunnan tai maakunnan yhtiön työntekijäksi, ei ole välttämätöntä tehdä uusia työsopimuksia. Siirtohetken työsopimus ja työsopimuksen mukaiset velvollisuudet ja oikeudet siirtyvät uudelle työnantajalle. Jos kunnan viranhaltija puolestaan siirtyy maakunnan liikelaitoksen työntekijäksi tai yhtiön työntekijäksi, on syytä tehdä kirjallinen työsopimus. Palvelussuhteen ehtojen heikennyksiin ei kuitenkaan tarvitse tässäkään tilanteessa suostua.

Liikkeenluovutuksen yhteydessä työnantajat voivat tehdä myös keskenään henkilöstön siirtosopimuksen. Se on kahden työnantajaosapuolen välinen oikeustoimi, jolla ei voi kuitenkaan esimerkiksi sopia sitovasti henkilöstön etujen heikennyksistä.

Liikkeenluovutuksen jälkeen uudella työnantajalla on kuitenkin normaalit lainsäädännön antamat mahdollisuudet myös vähentää henkilöstöä, jos taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet täyttyvät. Lainsäädäntövalmistelussa ei ole esitetty erityistä palvelussuhdeturvaa siirtyvälle henkilöstölle.

Maakuntien henkilöstöön sovellettaisiin jatkossakin kunnallista viranhaltija – sekä työ- ja virkaehtosopimuslainsäädäntöä. Niiden soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan myös maakuntien henkilöstöä. Maakuntien liikelaitosten viranhaltijoiden sovellettaisiin siis mm. lakia kunnan ja maakunnan viranhaltijasta.

Noudatettava virka- ja työehtosopimus

Lakiluonnoksissa on ehdotettu, että KT Kuntatyönantajat toimisi jatkossa myös maakuntien työnantajaedustajana. Työnantajajärjestön nimi muutettaisiin muotoon Kunta- ja maakuntatyönantajat KT.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä myös sopimus- ja luottamusmiesjärjestelmä joudutaan uudistamaan. KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet, että pääsopimuksen neuvottelu- ja sopijaosapuolista sekä kunta-alaa, maakuntia ja yritysjaostoa koskevista sopimusaloista näihin välittömästi liittyvine asioineen neuvotellaan syksyyn 2017 mennessä.

Maakunnat liikelaitoksineen olisivat lain perusteella Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n jäsenjärjestöjä. Näin ollen niiden henkilöstön palvelussuhteissa noudatettaisiin KT:n ja pääsopijajärjestöjen sopimia virka- ja työehtosopimuksia, mukaan lukien neuvoteltavana olevaa Maakuntien lääkärisopimusta.

Maakuntien yhtiöt sen sijaan voisivat lakiluonnosten mukaan itse valita, liittyvätkö ne Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n jäsenyhteisöiksi.  Maakunta-alan virka- ja työehtosopimuksia sovelletaan vain sen jäsenyhteisöissä.

Jos maakunnan yhtiö ei olisi KT:n jäsen, määräytyisivät työsuhteen ehdot lähinnä työlainsäädännön ja kunkin hammaslääkärin itse neuvotteleman työsopimuksen mukaan eli samalla tavoin kuin yksityisissäkin yrityksissä sen jälkeen kun uuden työnantajan velvollisuus noudattaa liikkeenluovuttajaa sitonutta työehtosopimusta sen voimassaolokauden loppuun asti on päättynyt. Yksityisellä sektorilla ei tällä hetkellä ole hammaslääkäreihin sovellettavaa työehtosopimusta. Jos taustalla on liikkeenluovutus, uudella työnantajalla ei ole oikeutta esimerkiksi alentaa palkkaa. Sen sijaan kun vuosiloman pituudesta on virka- ja työehtosopimuksessa sovittu vuosilomalakia paremmin, alenee vuosiloman määrä lain mukaiseen –ellei työsopimuksessa saada sovittua siitä toisin.

Eläkkeet

Maakunnat ja maakuntien liikelaitokset tulisivat Kevan jäsenyhteisöiksi, joten Keva huolehtisi niiden henkilöstön eläketurvasta. Maakuntien yhtiöt sen sijaan voisivat valita, tulevatko ne kunnallisen eläkejärjestelmän piiriin.

Maakuntakonserniin kuuluvan tai maakunnan määräysvallassa olevan yhteisön olisi huolehdittava lisäeläkeosuuden säilymisestä henkilöillä, jotka siirtyvät niiden palvelukseen maakuntauudistuksesta johtuvan järjestelyn johdosta Kevan jäsenyhteisön palveluksesta ja joiden palvelussuhde jatkuu yhtiössä yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan saakka.

Alueellinen valmistelutyö

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyö on alkanut kaikissa maakunnissa. On erittäin tärkeätä, että hammaslääkärit pääsevät osallistumaan uudistuksen valmisteluun paitsi henkilöstön edustajina myös alan osaajina. Uudistus etenee alueilla eri tahtiin, ja suuressa osassa alueita hammaslääkäreitä on mukana työryhmissä.

Custom addthis block