Sote- ja maakuntauudistus

Olemme koonneet tietoa sote- ja maakuntauudistuksesta tiedossa olevien poliittisten linjausten pohjalta. Päivitämme sivuille tarkempaa tietoa uudistuksen vaikutuksista suun terveydenhuoltoon ja hammaslääkärien työhön eri sektoreilla sote-valmistelun edetessä.

Seuraa liiton Suu & sote -tunnusta

Sote-uudistus merkitsee muutoksia lähes kaikkien hammaslääkärien työhön, tavalla tai toisella.

Liitto tukee jäseniä muutoksessa tuottamalla ajantasaista tietoa uudistuksen vaikutuksista suun terveydenhuoltoon ja hammaslääkärien työhön sekä tarjoamalla jäsenneuvontaa ja -koulutusta.

Liiton Suu & sote -tunnusta seuraamalla löydät sote-uudistuksesta kertovat sisällöt helposti eri viestintäkanavistamme, kuten Hammaslääkärilehdestä, kotisivuilta, uutiskirjeestä tai Facebookista.

Mikä sote- ja maakuntauudistus?

Sote- ja maakuntauudistus on historiallisen suuri muutos. Sosiaali‐ ja terveyspalvelujen järjestäminen sekä useita valtion aluehallinnon tehtäviä siirtyy uusille ja vielä perustamattomille maakunnille. Myös palveluiden rahoitukseen ja tuottamiseen tulee muutoksia. Potilaan valinnanmahdollisuudet lisääntyvät.

Uudistuksen valmistelu on kesken. Uudistus tulee voimaan, jos eduskunta hyväksyy valmistelussa olevan kymmenistä laeista koostuvan lakipaketin. Kuitenkin vasta tulevat vuodet näyttävät, millaiseksi uudistus muokkaa sote-palveluja.

Perustettaville maakunnille ollaan antamassa rajoitettua päätösvaltaa mm. palveluiden sisällön ja palveluntuottajille määriteltävien kriteerien osalta. Maakunnan omilla ratkaisuilla tulee olemaan vaikutusta myös suun terveydenhuollon kokonaisuuteen: palvelujen tuotantoon, hammaslääkärityön kysyntään ja väestön mahdollisuuksiin saada suun terveydenhuollon palveluja.

Uudistuksen valmistelutyö on käynnissä kaikilla alueilla eli tulevissa maakunnissa. Uudistuksen myötä noin 215 000 terveys- ja sosiaalialan ammattilaista siirtyy kuntien ja kuntayhtymien palveluksesta maakuntien palvelukseen.

Sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen

Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit on tarkoitus järjestää lokakuussa 2018.

Aiemman aikataulun mukaan uudistuksen oli määrä tulla voimaan asteittain vuoden 2019 alusta ja maakuntavaalit olisi järjestetty tammikuussa 2018 presidentinvaalin yhteydessä.

Valinnanvapauslaki valmistellaan uudelleen

Maan hallitus päätti aikataulun muuttamisesta heinäkuussa 2017, kun eduskunnan perustuslakivaliokunta oli edellyttänyt useita muutoksia uudistusta koskevaan valinnanvapauslakiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on asettanut virkamiesryhmän valmistelemaan uutta hallituksen esitystä valinnanvapauslaista. Valmisteluryhmän puheenjohtaja on STM:n ylijohtaja Kirsi Varhila, joka vastaa jatkossa valinnanvapausmallin valmistelusta. Valmisteluryhmän on kuultava tarvittavia asiantuntijoita, ja esityksen vaikutusarviointi on tehtävä yhteistyössä STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Valmisteluryhmän ehdotus lähetetään lausuntokierrokselle loka-marraskuussa 2017. Eduskunnalle lakiesitys on tarkoitus antaa maaliskuun alussa 2018.

Perustuslakivaliokunnan toiveen mukaan maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait tullaan käsittelemään eduskunnassa samaan aikaan.

Lue lisää:

STM:n tiedote 5.7.2017

STM:n tiedote 14.7.2017

Liitto jatkaa sote-vaikuttamista

Hammaslääkäriliitto tuo sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun hammaslääkärien ja suun terveydenhuollon näkökulman. Liiton vaikuttamistyö jatkuu aktiivisena myös syksyllä 2017.

Liitto on painottanut mm. riittävän rahoituksen merkitystä suun terveydenhuollon valinnanvapauden toteuttamiselle, ja että sekä hammaslääkäriomisteisten pienten vastaanottojen että nykyisen julkisen palvelutuotannon tulee säilyä vahvoina toimijoina.

Positiivisena asiana liitto pitää myös valmistelun kireään aikatauluun nyt saatua aikalisää sekä sitä, että uudistuksesta on Keski-Uudenmaan alueella käynnistymässä suun terveydenhuollon kokeilu. Myös liiton kritisoima pakkoyhtiöittäminen on perustuslakivaliokunnan lausunnon ansiosta nyt uudelleen valmisteltavana.

Lue Hammaslääkäriliiton lausunto hallituksen esityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (29.5.2017)

Lisätietoa: Sote‐ ja maakuntauudistuksesta on koottu ministeriöiden ylläpitämälle verkkosivulle: www.alueuudistus.fi

Hammaslääkäriliiton sote-linjauksia

Hammaslääkäriliitto korostaa, että suun terveydenhuollon palvelut on sote-uudistuksessa kytkettävä entistä tiiviimmin osaksi muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Liitto pitää tärkeänä järjestämis- ja tuottamisvastuun erottamista sekä julkisen ja yksityisen sektorin täysimääräistä hyödyntämistä suun terveydenhuollon palveluissa. Tärkeää on myös rakenteiden ja rahoituksen avulla tukea potilaan valinnanvapautta. Uuden mallin tulee mahdollistaa myös pienien yksityisvastaanottojen osallistuminen palvelujen tuotantoon.  

Suunterveyden ja yleisterveyden näkökulmasta on tärkeää pitää koko väestö säännöllisen suun terveydenhoidon piirissä sekä suitsia kasvavia terveyseroja.

Tavoitteitamme:

  • Suun terveydenhuollon palvelut säilyvät osana lakisääteisiä sote-palveluja.
  • Palvelut ovat käyttäjälle kohtuuhintaisia.
  • Suun terveydenhuollon resurssien suhteellinen osuus säilyy vähintään nykytasolla.
  • Väestö ja päättäjät ymmärtävät suunterveyden merkityksen.
  • Suun terveydenhuollon palvelut on integroitu kiinteäksi osaksi muuta sote-kokonaisuutta.
  • Uudessa sote-järjestelmässä julkisen tuen piiriissä on mahdollisimman paljon toimijoita ja näin kansalaisille valinnanvapautta ja hyvin toimivat ja kohtuuhintaiset palvelut kaikkialla maassa.
  • Myös pienillä vastaanotoilla on mahdollisuus tarjota palveluita.
  • Alalla on riittävästi erilaisia työpaikkoja.
  • Väestön suunterveys on hyvällä tasolla.
  • Suunterveydessä ei ole eroja sosiaaliluokkien välillä.

Custom addthis block